Lexeme Entries

Page 7 of 16, showing 50 records out of 782 total, starting on record 301, ending on 350
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 8298 mú-ce-na múshena N/A 2010-04-01 2011-06-09 20:07:23 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muc/opd.02.131.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muc/opd.02.131.03b.jpg
View
View 8811 máⁿ-ci ki-ȼá-ȼai móⁿshi kʰitháthai N/A 2010-04-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.114.02d.jpg
View
View 8812 máⁿ-ci-ki-ȼe móⁿshikʰithe N/A 2010-04-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.114.02d.jpg
View
View 8813 máⁿ-ci-ki-ki-ȼé ȼaⁿ-ȼáⁿ-i móⁿshikʰikʰithé thoⁿthóⁿi N/A 2010-04-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.114.02d.jpg
View
View 8302 mú-cka-cka múshkashka N/A 2010-04-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muc/opd.02.131.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muc/opd.02.131.05a.jpg
View
View 8318 mú-c̣nu-de múzhnude N/A 2010-04-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muc/opd.02.132.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muc/opd.02.132.02a.jpg
View
View 8321 mú-gȼaⁿ múgthoⁿ N/A 2010-04-02 2011-06-09 20:22:29 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.133.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.133.02b.jpg
View
View 8328 mú-gi-dú-je múgidúzhe N/A 2010-04-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.133.04b.jpg
View
View 8332 mú-ha múha N/A 2010-04-02 2011-06-09 20:24:40 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.133.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.133.06b.jpg
View
View 12186 má-c̣na mázhna N/A 2010-07-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma/opd.02.103.01b.jpg
View
View 12187 má-cu-p̣á-gȼaⁿ máshupágthoⁿ N/A 2010-07-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma/opd.02.103.01d.jpg
View
View 8349 mú-ja-be múzhabe N/A 2010-04-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.134.04b.jpg
View
View 8608 mú-qpe múqpe N/A 2010-04-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.136.06d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.136.07a.jpg
View
View 8612 mú-qu-ʔĕ múqu'e N/A 2010-04-08 2011-06-09 20:39:45 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.136.08d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.136.09a.jpg
View
View 8618 mú-sna-de ba-mañ-qȼe músnade bamoⁿqthe N/A 2010-04-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.137.10a.jpg
View
View 8625 mú-sna-de ba-mañ-gȼe músnade bamoⁿgthe N/A 2010-04-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.137.10b.jpg
View
View 8898 maⁿ-ȼíñ-ka né-xe moⁿthíⁿkʰa néxe N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.115.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.115.07d.jpg
View
View 6339 Míⁿ-xa si ṭáñ-ga si ȼiñ-gé tĕ Míⁿxa si tóⁿga si thiⁿgé tʰe n.phrase N/A 2010-01-29 2011-06-09 19:57:20 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/miN/opd.02.129.03a.jpg
View
View 8132 má-qi-xe máqixe N/A 2010-03-26 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-pi/opd.02.109.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-pi/opd.02.109.06d.jpg
View
View 8648 mú-ṭa-qi mútaqi N/A 2010-04-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.138.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.138.02b.jpg
View
View 8905 maⁿ-ȼiñk u-ȼi-c̣ne-ge moⁿthiⁿkʰ uthizhnege N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.115.09d.jpg
View
View 8907 maⁿ-haⁿ-haⁿ moⁿhoⁿhoⁿ N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.02a.jpg
View
View 8652 mú-tu-tú-bĕ mútʰutʰúbe N/A 2010-04-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.138.04b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.138.04c.jpg
View
View 8908 maⁿ hi-de (te) moⁿ hide (tʰe) N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.02b.jpg
View
View 8141 ma-sá-ni-a-ṭa masániata N/A 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-sa/opd.02.110.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-sa/opd.02.110.01d.jpg
View
View 8142 má-sab másab N/A 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-sa/opd.02.110.01a.jpg
View
View 8655 mú-tca-be múchʰabe N/A 2010-04-09 2011-06-09 20:52:04 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.138.05b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.138.05d.jpg
View
View 8658 mú-w? múw? N/A 2010-04-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.138.09a.jpg
View
View 8914 máⁿ-hiⁿ-tá-xe móⁿhiⁿtʰáxe N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.04b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.04d.jpg
View
View 8915 maⁿ-hi-tañ-ga moⁿhitʰoⁿga N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.05a.jpg
View
View 8916 maⁿ-hi-tu moⁿhitʰu N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.05b.jpg
View
View 8917 máⁿ-hiⁿ u-ʔáⁿ-he móⁿhiⁿ u'óⁿhe N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.05d.jpg
View
View 8662 mú-xa múxa N/A 2010-04-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.138.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.138.10d.jpg
View
View 8918 máⁿ-hiⁿ u-hé móⁿhiⁿ uhé N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.06a.jpg
View
View 8663 mú-xa-be múxabe N/A 2010-04-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.139.01a.jpg
View
View 8919 máⁿ-hiⁿ wé-ja-he móⁿhiⁿ wézhahe N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.06b.jpg
View
View 8920 máⁿ-hu-ʔáⁿ-he móⁿhu'óⁿhe N/A 2010-04-16 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.06d.jpg
View
View 8409 mú-ki-á-wa-ha múkʰiáwaha N/A 2010-04-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.134.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.134.07b.jpg
View
View 8665 mú-xa i-tá-ta múxa itʰátʰa N/A 2010-04-09 2011-06-10 13:17:20 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.139.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.139.02a.jpg
View
View 8921 maⁿ-í-ba-gí moⁿíbagí N/A 2010-04-19 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.07b.jpg
View
View 8925 maⁿ í-ṭi moⁿ íti N/A 2010-04-19 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.08c.jpg
View
View 12254 ma-ȼa-di mathadi N/A 2010-07-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma/opd.02.103.09d.jpg
View
View 8416 mú-ḳaⁿ-káⁿ-ȼa múkoⁿkʰóⁿtha N/A 2010-04-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.134.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.134.09d.jpg
View
View 8672 múz i-té-ȼe múz itʰéthe N/A 2010-04-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.139.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/muq/opd.02.139.05b.jpg
View
View 8928 maⁿ-jáⁿ moⁿzhóⁿ N/A 2010-04-19 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.116.10a.jpg
View
View 8418 mú-ḳi-dú-je múkidúzhe N/A 2010-04-05 2011-06-09 20:34:32 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.134.10d.jpg
View
View 12258 má-ȼi-qe máthiqe N/A 2010-07-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma/opd.02.104.02a.jpg
View
View 8419 mú-ḳi-ȼíñ-ge múkithíⁿge N/A 2010-04-05 2011-06-09 20:32:05 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.135.01a.jpg
View
View 12259 má-ȼi-qe máthiqe N/A 2010-07-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma/opd.02.104.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma/opd.02.104.02d.jpg
View
View 8933 maⁿ mú-qpe moⁿ múqpe N/A 2010-04-19 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.117.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.117.03b.jpg
View
|< first   << previous | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 next >>  last >|  
Select page: