Lexeme Entries

Page 4 of 33, showing 50 records out of 1637 total, starting on record 151, ending on 200
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 1433 á-wa-kĕ-ṭá-ȼi-cán-di ă áwakʰetáthishóⁿdi ă 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awahi%a2iN/opd.01.041.10b.jpg
View
View 1434 a-táⁿ ctĕ-waⁿ atʰóⁿ shtewoⁿ 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.01b.jpg
View
View 1179 a-ka tĕ akʰa tʰe 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.01c.jpg
View
View 1180 á-ka-ṭá-ȼi-caⁿ ákʰatáthishoⁿ 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.01d.jpg
View
View 1181 á-ka-ṭá-taⁿ ákʰatátʰoⁿ 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.02a.jpg
View
View 1695 á-t'e át'e 2009-09-11 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.08b.jpg
View
View 1440 a-táⁿ-e-gaⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿegoⁿthóⁿthoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.02a.jpg
View
View 1442 a-táⁿ-ha atʰóⁿha 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.02c.jpg
View
View 1443 a-táⁿ-ha-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿhathóⁿthoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.02c.jpg
View
View 1444 a-táⁿ-ha é-gaⁿ atʰóⁿha égoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.02d.jpg
View
View 3236 á-wa-hi-a-ká-i ă áwahiakʰái ă 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.04a.jpg
View
View 1189 a-ké a-ké akʰé akʰé 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.03d.jpg
View
View 1447 a-táⁿ-ha-ki-ȼe-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿhakʰithethóⁿthoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.03b.jpg
View
View 1192 a-ké-gaⁿ akʰégoⁿ 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.04c.jpg
View
View 3240 á-wa-ȼiⁿ-ṭá-ȼi-cán-di ă áwathiⁿtáthishóⁿdi ă 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awa/opd.01.037.10d.jpg
View
View 1193 á-ki-á-ha ákʰiáha 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.04d.jpg
View
View 1449 a-táⁿ-ha-ki-ȼé atʰóⁿhakʰithé 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.03d.jpg
View
View 1194 á-na-te-dáⁿ ánatʰedóⁿ 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.030.08b.jpg
View
View 1450 a-táⁿ-ha-qti atʰóⁿhaqti 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.04a.jpg
View
View 1452 a-táⁿ-ha-qti-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿhaqtithóⁿthoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.04c.jpg
View
View 3247 á-wa-hí-a-ma-dí-taⁿ áwahíamadítʰoⁿ 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.05d.jpg
View
View 1456 a-táⁿ-hi-dáⁿ-ctĕ atʰóⁿhidóⁿshte 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.05c.jpg
View
View 3249 á-wa-hi-a-má-i ă áwahiamái ă 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.06a.jpg
View
View 1202 á-ki-bá-naⁿ ákʰibánoⁿ 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.05d.jpg
View
View 1458 a-táⁿ-hi-é-gaⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿhiégoⁿthóⁿthoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.05d.jpg
View
View 1459 a-táⁿ-hi-ki-ȼĕ atʰóⁿhikʰithe 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.06a.jpg
View
View 1460 a-táⁿ-hi-ki-ȼe-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿhikʰithethóⁿthoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.06a.jpg
View
View 1461 a-táⁿ-hi-qti-cté atʰóⁿhiqtishté 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.06b.jpg
View
View 1462 a-táⁿ-hi-qti cté-cte-waⁿ atʰóⁿhiqti shtéshtewoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.06b.jpg
View
View 3256 á-wa-hi-ȼáⁿ áwahithóⁿ 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.07a.jpg
View
View 1724 á-wa-tci áwachʰi 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang View
View 3261 á-wa-hi-ȼan-dí-taⁿ áwahithoⁿdítʰoⁿ 2009-10-08 2011-07-15 21:45:05 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.07d.jpg
View
View 3265 á-wa-ȼiñ-ke-ṭá-ȼi-cán-di ă áwathiⁿkʰetáthishóⁿdi ă 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awa/opd.01.038.02d.jpg
View
View 3267 á-wa-hi-ȼañ-ká áwahithoⁿkʰá 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.08a.jpg
View
View 709 aⁿ-ȼa ȼé-ȼa-ȼa oⁿtha tʰhéthatha v.phrase 2009-06-02 2012-08-19 22:20:08 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aN-/opd.01.045.02c.jpg
View
View 3271 á-wa-hi-ȼañ-ka-dí-taⁿ áwahithoⁿkʰadítʰoⁿ 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.08b.jpg
View
View 1230 akiȼaha akʰithaha 2009-09-02 2011-06-09 15:27:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.08c.jpg
View
View 976 a-ma-ȼáⁿ amathóⁿ pro. 2009-08-27 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/am/opd.01.027.07a.jpg
View
View 978 a-ma-ȼáⁿ-ṭa amathóⁿta pro. 2009-08-27 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/am/opd.01.027.07c.jpg
View
View 468 a-gí-naⁿ-bȼiⁿ agínoⁿbthiⁿ 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/agi/opd.01.020.06b.jpg
View
View 1751 á-zañ-gȼe ázoⁿgthe 2009-09-12 2011-01-23 20:01:47 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awati/opd.01.043.09b.jpg
View
View 3288 á-wa-hi-ȼé-a-ka-dí-taⁿ áwahithéakʰadítʰoⁿ 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.09c.jpg
View
View 1245 á-ki-ȼi-síⁿ-siⁿ ákʰithisíⁿsiⁿ 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.10c.jpg
View
View 3293 á-wa-hi-ȼé-a-ké-i ă áwahithéakʰéi ă 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.10b.jpg
View
View 482 a-gí-p̣aⁿ jíñ-ga agípoⁿ zhíⁿga 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/agi/opd.01.020.09b.jpg
View
View 1251 Á-ki-ȼí-ṭĕ Ákʰithíte 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.024.01d.jpg
View
View 997 a-ma-ṭá-taⁿ amatátʰoⁿ pro. 2009-08-27 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/am/opd.01.028.02a.jpg
View
View 1765 á-za-ji ázazhi 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awati/opd.01.043.09c.jpg
View
View 746 aⁿ–ȼáⁿ oⁿ–thóⁿ 2009-06-30 2011-06-09 15:00:34 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aN-/opd.01.045.03c.jpg
View
View 493 á-bi-a-ma ȼáⁿ ábiama thóⁿ 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/abi/opd.01.006.02a.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: