Lexeme Entries

Page 302 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 15051, ending on 15100
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 1526 á-ʔaⁿ á'oⁿ 2009-09-09 2011-08-15 20:31:59 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20letter%20A/opd.01.003.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20letter%20A/opd.01.003.10b.jpg
View
View 2038 cé-gi-gȼé-ȼiⁿ shégigthéthiⁿ 2009-09-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cee/opd.01.077.05b.jpg
View
View 4342 cká-pe shkápʰe 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.086.09b.jpg
View
View 4854 é-de-gaⁿ édegoⁿ 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.130.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.130.01b.jpg
View
View 5110 gá-na-ská-qti gánaskáqti 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.05a.jpg
View
View 6390 gȼá-gi-xe gthágixe 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.02b.jpg
View
View 7414 gí-ba-báⁿ-baⁿ gíbabóⁿboⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.09c.jpg
View
View 7670 gi-á-xa-be giáxabe 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.10b.jpg
View
View 7926 mú-du-ka múdukʰa 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.06b.jpg
View
View 8438 gi-p̣í-ʔe-ȼaⁿ gipí'ethoⁿ 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.02a.jpg
View
View 10486 í-gi-a-qpáⁿ ígiaqpóⁿ 2010-05-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.062.04b.jpg
View
View 13558 ȼé-tañ-ḳi-ȼáⁿ-ȼaⁿ thétʰoⁿkithóⁿthoⁿ 2011-01-19 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.10a.jpg
View
View 14838 xaⁿ-xaⁿ xoⁿxoⁿ 2011-05-10 2011-05-10 09:05:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/x/opd.03.218.10b.jpg
View
View 15094 u-í-na uína 2012-03-29 2012-04-17 09:38:38 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uina/opd.03.122.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uina/opd.03.122.02a.jpg
View
View 5111 gá-na-ská-qti-ȼáⁿ-ȼaⁿ gánaskáqtithóⁿthoⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.05a.jpg
View
View 7671 gi-á-xaⁿ giáxoⁿ 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.10c.jpg
View
View 8951 ji-de zhide 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ji/opd.02.087.10c.jpg
View
View 13559 ȼé-te-ȼáⁿ thétʰethóⁿ 2011-01-19 2011-06-29 15:25:42 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.10b.jpg
View
View 2296 cé-hi-ȼiñ-ké-na-ska shéhithiⁿkʰénaska 2009-09-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.04c.jpg
View
View 4856 e-dé-gaⁿ edégoⁿ 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.130.01c.jpg
View
View 5112 gá-na-ska-qti-é-gaⁿ gánaskaqtiégoⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.05a.jpg
View
View 5624 ĕ-dí hniñ-ké a-má edí hniⁿkʰé amá 2009-12-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.144.10d.jpg
View
View 8184 mi-ká-hi-ȼá-wa mikʰáhitháwa 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.10c.jpg
View
View 11768 ṭi-dĕ tí-gȼe tide tʰígthe 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.10a.jpg
View
View 12792 ȼáⁿ a-má thóⁿ amá 2010-10-27 2011-07-05 15:18:53 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.103.01b.jpg
View
View 14840 xé-be-ȼĕ xébethe 2011-05-10 2011-05-10 09:07:57 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/x/opd.03.218.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/x/opd.03.219.01a.jpg
View
View 3065 ce-á-hi-ȼé-ȼañ-ká-ṭa sheáhithéthoⁿkʰáta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.06d.jpg
View
View 5113 gá-na-ská-ska gánaskáska 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.05a.jpg
View
View 7417 gí-ba-bȼá-ska gíbabtháska 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.09d.jpg
View
View 7673 gi-á-xe-be giáxebe 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.01a.jpg
View
View 14073 ȼi-qȼú-pe thiqthúpʰe 2011-03-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iq/opd.01.121.03c.jpg
View
View 250 dú-a-hí-ȼiñ-kĕ-dí-taⁿ dúahíthiⁿkʰedítʰoⁿ 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duahi/opd.01.093.08b.jpg
View
View 3066 ce-á-hi-ȼé-ȼañ-ka-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithéthoⁿkʰatáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.06d.jpg
View
View 7418 gí-ba-bȼá-zĕ gíbabtháze 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.09d.jpg
View
View 8698 í-tci-za íchʰiza 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ita/opd.02.076.04d.jpg
View
View 10746 ta tĕ́ tʰa tʰé 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.046.04a.jpg
View
View 11514 Ṭa-dé ʔaⁿ-sá Tadé 'oⁿsá 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.08d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.09a.jpg
View
View 12794 ȼáⁿ-cti thóⁿshti 2010-10-27 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.103.01d.jpg
View
View 507 abahu abahu 2009-06-02 2011-06-09 15:43:59 Mark Awakuni-Swetland View
View 1787 á-wa-kí-ȼiñ-ké áwakʰíthiⁿkʰé 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.04b.jpg
View
View 3067 ce-á-hi-ȼé-ȼañ-ka-ṭá-taⁿ sheáhithéthoⁿkʰatátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07a.jpg
View
View 5371 ga-sá-sa gasása 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas/opd.02.006.07b.jpg
View
View 5627 ĕ-dí taⁿ a-má edí tʰoⁿ amá 2009-12-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.145.01c.jpg
View
View 7419 gí-ba-bȼáⁿ-ze gíbabthóⁿze 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.10a.jpg
View
View 7931 mú-dji-djí-cka mújijíshka 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.07b.jpg
View
View 8443 gi-p̣í-qa-pi gipíqapʰi 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.03b.jpg
View
View 11515 Ṭa-dé-ȼa Tadétha 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.08d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.09c.jpg
View
View 12539 ú-ȼai úthai 2010-09-18 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.090.01b.jpg
View
View 16891 aⁿ-ba ȼé-ȼu oⁿba tʰhéthu 2012-08-18 2012-08-18 10:21:04 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aN-/opd.01.044.04c.jpg
View
View 3068 ce-á-hi-ȼé-ȼañ-ké sheáhithéthoⁿkʰé 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07a.jpg
View
|< first   << previous | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 next >>  last >|  
Select page: