Lexeme Entries

Page 301 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 15001, ending on 15050
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 6384 gȼá-ȼiñ-ge gtháthiⁿge 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.01b.jpg
View
View 6640 ba-zán-de bazóⁿde 2010-02-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/baw/opd.01.058.03a.jpg
View
View 8176 mí-ji mízhi 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.08d.jpg
View
View 8432 gi-p̣í-c̣nu-de gipízhnude 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.01a.jpg
View
View 9968 u-ȼú-a-gȼá-be uthúagthábe n. 2010-05-20 2011-03-12 09:54:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-%A2u/opd.03.100.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-%A2u/opd.03.100.03c.jpg
View
View 10736 tá-miñ-kĕ́-ce tʰámiⁿkʰéshe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10a.jpg
View
View 16368 nexe gaku nexe gakʰu 2012-05-25 2012-05-25 08:10:36 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.175.03a.jpg
View
View 3057 ce-á-hi-ȼé-ȼañ-ká-di sheáhithéthoⁿkʰádi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.06b.jpg
View
View 4593 é-ba-si ébasi 2009-11-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/eba/opd.01.128.03a.jpg
View
View 7665 gi-á-wa-hé-he giáwahéhe 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.09c.jpg
View
View 7921 mú-da-je múdazhe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.05a.jpg
View
View 10737 tá-hnañ-ká-ce tʰáhnoⁿkʰáshe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10c.jpg
View
View 16625 wa-hása-gé wahásagé 2012-07-15 2012-07-15 12:19:32 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.07d.jpg
View
View 4338 cĕ́-ṭa shéta 2009-10-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.06b.jpg
View
View 4850 e-dé-ce-gáⁿ edéshegóⁿ 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.129.10a.jpg
View
View 5618 ĕ-dí ḳí edí kí 2009-12-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.144.09c.jpg
View
View 5874 mú-a-kí-wa-ha múakʰíwaha 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.09a.jpg
View
View 7410 gí-ba-ʔá-ʔa-be gíba'á'abe 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.09a.jpg
View
View 7666 gi-á-wa-ké-ga giáwakʰéga 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.09c.jpg
View
View 9714 í-gi-ȼi-cki ígithishki 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igi%a2a/opd.02.064.03b.jpg
View
View 10738 tá-hniñ-kĕ́-ce tʰáhniⁿkʰéshe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10d.jpg
View
View 14322 wé-da-jĭ-á-dí-taⁿ wédazhiádítʰoⁿ 2011-04-18 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.198.05d.jpg
View
View 1523 a-taⁿ-i-te atʰoⁿitʰe 2009-09-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.08c.jpg
View
View 3059 ce-á-hi-ȼé-ȼañ-ka-dí-taⁿ sheáhithéthoⁿkʰadítʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.06b.jpg
View
View 4083 cé-ȼaⁿ-ska-ská-qti shéthoⁿskaskáqti 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.04c.jpg
View
View 4339 cĕ́-ṭa gu-á-ȼi-caⁿ gĕ́-di shéta guáthishoⁿ gédi 2009-10-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.06c.jpg
View
View 5107 gá-na-ska gánaska 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.05a.jpg
View
View 7411 gí-ba-ʔá-xe gíba'áxe 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.09b.jpg
View
View 7667 gi-á-ʔu giá'u 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.09d.jpg
View
View 7923 mú-di-dí-cka múdidíshka 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.05c.jpg
View
View 8179 mi-ká mikʰá 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.09b.jpg
View
View 9971 uȼuagȼe hikiȼe uthuagthe hikʰithe 2010-05-20 2011-02-22 19:23:04 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-%A2u/opd.03.100.05b.jpg
View
View 11251 ṭan-dé-ha toⁿdéha 2010-06-16 2011-07-15 16:18:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.062.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.062.05a.jpg
View
View 14323 we-da-ji-a-ṭa-taⁿ wedazhiatatʰoⁿ 2011-04-18 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.198.07a.jpg
View
View 16115 wa-p̣ĕ́ wapé 2012-05-17 2012-07-13 11:06:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wap/opd.03.183.08b.jpg
View
View 16627 wá-haⁿ wáhoⁿ 2012-07-15 2012-07-15 12:56:50 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.08c.jpg
View
View 5108 gá-na-ska-ȼáⁿ-ȼaⁿ gánaskathóⁿthoⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.05a.jpg
View
View 7412 gí-ba-baⁿ-baⁿ gíbaboⁿboⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.09b.jpg
View
View 7668 gi-á-wa-gá-zu giáwagázu 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.09d.jpg
View
View 8948 jí-bu-ṭáñ-ga zhíbutóⁿga 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ji/opd.02.087.09d.jpg
View
View 11764 Ṭí-ci mú-xa Tíshi múxa 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.09a.jpg
View
View 3061 ce-á-hi-ȼé-ȼan-dí-taⁿ sheáhithéthoⁿdítʰoⁿ 2009-10-06 2011-07-15 22:36:53 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.06c.jpg
View
View 5109 gá-na-ská-ȼĕ-ha gánaskátheha 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.05a.jpg
View
View 6389 gȼá-ʔe-ȼaⁿ gthá'ethoⁿ 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.02a.jpg
View
View 6645 ba-zí-zi bazízi 2010-02-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/baw/opd.01.058.04b.jpg
View
View 7413 gí-ba-bȼa-cka gíbabthashka 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.09b.jpg
View
View 7669 gi-á-we-a-hí-de giáweahíde 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.10a.jpg
View
View 7925 mú-du-je múduzhe 2010-03-24 2011-06-09 20:16:31 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.06a.jpg
View
View 8437 gi-p̣í-ȼu-je gipíthuzhe 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.01d.jpg
View
View 10485 í-gi-a-qí-xe ígiaqíxe 2010-05-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.062.04b.jpg
View
|< first   << previous | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 next >>  last >|  
Select page: