Lexeme Entries

Page 298 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14851, ending on 14900
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 8161 mí-ʔaⁿ-he mí'oⁿhe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.05c.jpg
View
View 9953 sáⁿ-taⁿ sóⁿtʰoⁿ 2010-05-20 2011-06-10 12:47:49 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.08d.jpg
View
View 10209 sa-kí-kib i-hé sakʰíkʰib ihé 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.06b.jpg
View
View 10721 ta-ȼíⁿ tʰathíⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.04b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.04c.jpg
View
View 10977 ti-té-ȼĕ tʰitʰéthe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09a.jpg
View
View 13281 dhé a tĕ́-ta thé a tʰétʰa 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.06a.jpg
View
View 13793 ȼu-já-ȼĕ thuzháthe 2011-02-11 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.125.04b.jpg
View
View 14817 wiⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ i-té-ȼĕ wiⁿthóⁿthoⁿ itʰéthe 2011-05-09 2011-05-09 14:13:23 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.08a.jpg
View
View 16353 neje nezhe 2012-05-25 2012-05-25 07:48:27 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.09d.jpg
View
View 16609 p̣e-naⁿ-ba a-kí-gȼe penoⁿba akʰígthe 2012-07-09 2012-07-09 12:03:33 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 482 a-gí-p̣aⁿ jíñ-ga agípoⁿ zhíⁿga 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/agi/opd.01.020.09b.jpg
View
View 3042 ce-á-hi-ȼé-a-tĕ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithéatʰetáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-23 11:28:05 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.05a.jpg
View
View 4578 é-ȼi-jáⁿ-jaⁿ éthizhóⁿzhoⁿ 2009-11-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/e%a2i/opd.01.131.09b.jpg
View
View 7138 bí-cka bíshka 2010-02-23 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.060.09d.jpg
View
View 7650 gi-á-stu-be giástube 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.07b.jpg
View
View 9954 saⁿ té soⁿ tʰé 2010-05-20 2011-06-10 12:50:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.09b.jpg
View
View 10210 sa-kí-kib i-hé-ȼĕ sakʰíkʰib ihéthe 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.06a.jpg
View
View 10466 í-gi-a-cpí ígiashpí 2010-05-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.10b.jpg
View
View 10722 tá-ȼiñ-ke tʰáthiⁿkʰe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.05a.jpg
View
View 10978 ti-té-ȼĕ-kí-ȼĕ tʰitʰéthekʰíthe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09a.jpg
View
View 13282 dhé a tĕ tá-dhi-shaⁿ thé a tʰe tʰáthishoⁿ 2010-12-03 2011-07-22 12:25:08 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.06a.jpg
View
View 13538 dhe-táñ-khti thetʰóⁿkʰhti 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.07c.jpg
View
View 13794 ȼú-je thúzhe 2011-02-11 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.125.04b.jpg
View
View 1251 Á-ki-ȼí-ṭĕ Ákʰithíte 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.024.01d.jpg
View
View 3043 ce-á-hi-ȼé-a-tĕ́-di sheáhithéatʰédi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.05b.jpg
View
View 4323 cé wa-ȼiⁿ í shé wathiⁿ í 2009-10-30 2011-08-08 00:14:45 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.03b.jpg
View
View 4835 e-dá-daⁿ-cté-gaⁿ edádoⁿshtégoⁿ 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.129.06d.jpg
View
View 5347 e-tcá-ha é-gaⁿ ḳĭ echʰáha égoⁿ ki 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.04c.jpg
View
View 5603 ĕ-dí-gȼaⁿ edígthoⁿ 2009-12-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.144.06d.jpg
View
View 7651 gi-á-su-de giásude 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.07b.jpg
View
View 7907 mú-pu-ga múpʰuga 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.09a.jpg
View
View 13283 dhé a tĕ tá-taⁿ thé a tʰe tʰátʰoⁿ 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.06a.jpg
View
View 13539 dhe-táñ-khti-ä-di thetʰóⁿkʰhtiadi 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.07c.jpg
View
View 13795 ȼu-hí thuhí 2011-02-11 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.125.04c.jpg
View
View 14819 wíⁿ-ȼaⁿ-ȼáⁿ-qtci-áⁿ wíⁿthoⁿthóⁿqchióⁿ 2011-05-09 2011-05-09 14:16:42 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.08c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.08d.jpg
View
View 16611 p̣é-naⁿ-ba-há pénoⁿbahá 2012-07-09 2012-07-09 12:11:49 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 3044 ce-á-hi-ȼé-a-tĕ-dí-taⁿ sheáhithéatʰedítʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-23 11:28:05 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.05b.jpg
View
View 4836 e-dá-daⁿ-cte-wáⁿ edádoⁿshtewóⁿ 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.129.07a.jpg
View
View 6628 bá-xu báxu 2010-02-05 2011-07-08 20:10:07 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/baw/opd.01.058.01b.jpg
View
View 7396 gí-mu-qí-xe gímuqíxe 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gima/opd.02.033.04d.jpg
View
View 7652 gi-á-s'u giás'u 2010-03-12 2011-03-11 14:17:15 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.07c.jpg
View
View 7908 mú-p̣a-ze múpaze 2010-03-24 2012-08-20 15:52:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.09b.jpg
View
View 8164 mí-gȼaⁿ mígthoⁿ 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.06b.jpg
View
View 8676 i-tá-ta itʰátʰa 2010-04-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ita/opd.02.076.02a.jpg
View
View 10212 sa-kí-kib i-té sakʰíkʰib itʰé 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.06d.jpg
View
View 10724 tá-gĕ-te tʰágetʰe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.06a.jpg
View
View 10980 ti-té-gi-ȼĕ tʰitʰégithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09c.jpg
View
View 13540 dhe-táñ-khti dhaⁿ-dhaⁿ thetʰóⁿkʰhti thoⁿthoⁿ 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.07c.jpg
View
View 13796 ȼu-kí thukʰí 2011-02-11 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.125.04d.jpg
View
View 16612 p̣é-naⁿ-ba-qti pénoⁿbaqti 2012-07-09 2012-07-09 12:20:36 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
|< first   << previous | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 next >>  last >|  
Select page: