Lexeme Entries

Page 297 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14801, ending on 14850
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 11484 ṭú-ṭu-bá-ȼĕ tútubáthe 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.06a.jpg
View
View 13532 ȼe-taⁿ-hi-ki-ȼe-ȼaⁿ-ȼaⁿ thetʰoⁿhikʰithethoⁿthoⁿ 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.06a.jpg
View
View 1245 á-ki-ȼi-síⁿ-siⁿ ákʰithisíⁿsiⁿ 2009-09-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.023.10c.jpg
View
View 3037 ce-á-hi-ȼé-a-tan-dí-taⁿ sheáhithéatʰoⁿdítʰoⁿ 2009-10-06 2011-07-15 22:35:49 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.04d.jpg
View
View 3293 á-wa-hi-ȼé-a-ké-i ă áwahithéakʰéi ă 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.10b.jpg
View
View 5085 é-pa-hañ-ga-ṭá-taⁿ épʰahoⁿgatátʰoⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ena/opd.01.139.07a.jpg
View
View 5341 é-tai é-de-gaⁿ étʰai édegoⁿ 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.04a.jpg
View
View 7389 gí-ba gíba 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.07a.jpg
View
View 7645 gi-á-sku-ba giáskuba 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.06b.jpg
View
View 9437 hnaⁿ-hí-daⁿ hnoⁿhídoⁿ 2010-05-11 2012-06-26 20:24:24 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20hn/opd.03.008.08c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20hn/opd.03.008.08d.jpg
View
View 10205 sa-kíb i-té sakʰíb itʰé 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.04d.jpg
View
View 11485 ṭú-ṭu-bĕ tútube 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.06c.jpg
View
View 13277 dhé a tĕ thé a tʰe 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.05d.jpg
View
View 13533 ȼé-taⁿ-hiⁿ thétʰoⁿhiⁿ 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.06b.jpg
View
View 15581 ú-ḳu-he úkuhe 2012-05-02 2012-05-02 16:13:33 David Brown http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uk/opd.03.132.08b.jpg
View
View 16093 wa-na-aⁿ-ji wanaoⁿzhi 2012-05-16 2013-10-24 07:14:26 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.03b.jpg
View
View 4830 e-dá-be-ȼĕ edábethe 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.129.05d.jpg
View
View 5342 é-tai é-gaⁿ étʰai égoⁿ 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.04b.jpg
View
View 5854 ga-hé ȼé-ȼĕ gahé théthe 2009-12-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.152.03b.jpg
View
View 7646 gi-á-si-du giásidu 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.06c.jpg
View
View 7902 mú-pu-kĕ́-qti-é-gaⁿ múpʰukʰéqtiégoⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.08a.jpg
View
View 9950 saⁿ ké soⁿ kʰé 2010-05-20 2011-06-10 12:49:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.07c.jpg
View
View 11486 ṭú-ṭu-pi tútupʰi 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.06d.jpg
View
View 13278 dhé a tĕ́-di thé a tʰédi 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.05d.jpg
View
View 13534 ȼé-taⁿ-hiⁿ-cte thétʰoⁿhiⁿshte 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.06c.jpg
View
View 14814 wíⁿ-di-ȼaⁿ wíⁿdithoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 14:08:37 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.07a.jpg
View
View 15582 u-má-ba-zu umábazu 2012-05-02 2012-05-02 16:16:39 David Brown http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uk/opd.03.132.10a.jpg
View
View 2271 ȼáⁿ-ȼaⁿ thóⁿthoⁿ 2009-09-21 2011-07-03 15:48:29 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.103.02c.jpg
View
View 4831 e-dád edád 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.129.06a.jpg
View
View 5599 ĕ-dí ȼiñ-ké é-de edí thiⁿkʰé éde 2009-12-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.144.06a.jpg
View
View 10719 ta-ȼáⁿ tʰathóⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.03c.jpg
View
View 10975 ti-tá-ta tʰitʰátʰa 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.08c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.08b.jpg
View
View 13279 dhé a tĕ dí-taⁿ thé a tʰe dítʰoⁿ 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.05d.jpg
View
View 16607 p̣é-naⁿ-ba pénoⁿba 2012-07-09 2012-07-11 19:48:06 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06d.jpg
View
View 2016 cé-gĕ-cte shégeshte 2009-09-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cee/opd.01.077.03a.jpg
View
View 5344 ga-qíx i-ȼáⁿ gaqíx ithóⁿ 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gaq/opd.02.006.02d.jpg
View
View 6368 gȼa-díⁿ ba-máñ-gȼe gthadíⁿ bamóⁿgthe 2010-01-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.013.09b.jpg
View
View 7648 gi-á-spaⁿ giáspoⁿ 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.07a.jpg
View
View 7904 mu-pu-ki mupʰukʰi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.08c.jpg
View
View 10464 í-gi-a-cí-je ígiashízhe 2010-05-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.10a.jpg
View
View 10720 tá-ȼañ-ká tʰáthoⁿkʰá 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.04a.jpg
View
View 13280 dhé a tĕ́-shte thé a tʰéshte 2010-12-03 2011-07-22 12:24:54 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.06a.jpg
View
View 13792 ȼu-í thuí 2011-02-11 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.125.04b.jpg
View
View 16608 p̣é-naⁿ-ba a-kí-gȼa-ha pénoⁿba akʰígthaha 2012-07-09 2012-07-09 11:59:57 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 1505 ce-á-ȼiñ-ke-ṭá-ȼi-caⁿ sheáthiⁿkʰetáthishoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce/opd.01.070.05d.jpg
View
View 4321 cé wa-ȼiⁿ gí shé wathiⁿ gí 2009-10-30 2011-08-08 00:11:59 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.03a.jpg
View
View 5857 ga-hé ki-gȼé-ȼĕ gahé kʰigthéthe 2009-12-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.152.03d.jpg
View
View 6369 gȼa-díⁿ ba-mú-ṣna-de gthadíⁿ bamúznade 2010-01-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.013.09b.jpg
View
View 7393 gí-mu-ȼíñ-ge gímuthíⁿge 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gima/opd.02.033.04a.jpg
View
View 7649 gi-á-sta giásta 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.07a.jpg
View
|< first   << previous | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 next >>  last >|  
Select page: