Lexeme Entries

Page 294 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14651, ending on 14700
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 5070 é-hna-sí-qti éhnasíqti 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ena/opd.01.139.06b.jpg
View
View 6350 gȼá-ci-je gtháshizhe 2010-01-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.013.06d.jpg
View
View 9934 pa-háñ-ga-ṭá-taⁿ pahóⁿgatátʰoⁿ 2010-05-19 2012-07-05 12:01:30 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.04b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.04d.jpg
View
View 14030 ȼi-pí-ȼĕ thipʰíthe 2011-03-01 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.05d.jpg
View
View 14798 wiⁿ-áⁿ-wa tĕ́-ṭa wiⁿóⁿwa tʰéta 2011-05-09 2011-05-09 13:11:29 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.01a.jpg
View
View 16590 ḳaⁿ-há koⁿhá 2012-06-20 2013-11-13 12:14:23 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.06b.jpg
View
View 207 dú-a-hi-ȼé-ȼĕ dúahithéthe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duahi/opd.01.093.02c.jpg
View
View 1487 ce-á-ȼe-ȼiⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáthethiⁿtáthishoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce/opd.01.070.03c.jpg
View
View 3023 ce-á-hi-ȼé-a-ma-dí-taⁿ sheáhithéamadítʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.03c.jpg
View
View 4047 cé-na-ská-qti-ȼáⁿ-ȼaⁿ shénaskáqtithóⁿthoⁿ 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.082.08c.jpg
View
View 5071 ga-máñ-gȼe i-ȼáⁿ gamóⁿgthe ithóⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.01a.jpg
View
View 5839 gá-ha í-he gáha íhe 2009-12-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.152.01a.jpg
View
View 12495 u-ȼá-hi-de utháhide 2010-09-10 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.087.10a.jpg
View
View 14031 ȼi-pí-wa-ȼĕ thipʰíwathe 2011-03-01 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.05d.jpg
View
View 14799 wiⁿ-áⁿ-wa tĕ-ṭá-ȼi-caⁿ wiⁿóⁿwa tʰetáthishoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 13:13:11 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.01b.jpg
View
View 16079 wa-qtañ-ki-ȼe-wa-ȼa-ji waqtoⁿkʰithewathazhi 2012-05-15 2012-05-15 11:47:54 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.05a.jpg
View
View 976 a-ma-ȼáⁿ amathóⁿ pro. 2009-08-27 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/am/opd.01.027.07a.jpg
View
View 3024 ce-á-hi-ȼé-a-ma-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithéamatáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.03d.jpg
View
View 5072 e-hnáⁿ ehnóⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ena/opd.01.139.06b.jpg
View
View 5328 ga-qí-qi-xe gaqíqixe 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gaq/opd.02.006.02b.jpg
View
View 7120 bi-bé-taⁿ bibétʰoⁿ 2010-02-23 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.060.07b.jpg
View
View 7376 gí-ma-bú-de gímabúde 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gima/opd.02.032.10c.jpg
View
View 7888 mú-na-ji múnazhi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.05a.jpg
View
View 12496 u-ȼá-hiⁿ-qte utháhiⁿqte 2010-09-10 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.087.10b.jpg
View
View 14032 ȼi-píⁿ-ze thipʰíⁿze 2011-03-01 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.06a.jpg
View
View 14800 wiⁿ-áⁿ-wa tĕ-ṭá-taⁿ wiⁿóⁿwa tʰetátʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 13:14:51 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.01d.jpg
View
View 16080 wa-qu-be ga-xe waqub gaxe 2012-05-15 2012-05-15 11:50:47 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.05b.jpg
View
View 16592 wa-wé-ȼi-ju-á-jĭ wawéthizhuázhi 2012-06-22 2012-06-22 08:36:53 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.192.08d.jpg
View
View 3025 ce-á-hi-ȼé-a-ma-ṭá-taⁿ sheáhithéamatátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.03d.jpg
View
View 4049 cé-na-ská-qti-é-gaⁿ shénaskáqtiégoⁿ 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.082.08c.jpg
View
View 6353 gȼá-cti-de gtháshtide 2010-01-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.013.07b.jpg
View
View 6865 gé-wa-gi-ȼáⁿ géwagithóⁿ 2010-02-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ge/opd.02.021.01b.jpg
View
View 7889 mú-na-ji múnazhi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.05b.jpg
View
View 10961 ti-gȼaⁿ tʰigthoⁿ 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.04b.jpg
View
View 12753 u-ȼí-t'aⁿ-t'áⁿ uthítʰoⁿtʰóⁿ 2010-10-20 2012-07-07 21:38:05 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2is/opd.03.098.07d.jpg
View
View 16081 wa-qu-be waqube 2012-05-15 2012-05-15 11:51:32 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.05c.jpg
View
View 16849 t'é-ȼĕ-í-ki-ȼá-bi t'étheíkʰithábi 2012-08-09 2012-08-09 13:01:57 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.10a.jpg
View
View 978 a-ma-ȼáⁿ-ṭa amathóⁿta pro. 2009-08-27 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/am/opd.01.027.07c.jpg
View
View 3026 ce-á-hi-ȼé-a-mé sheáhithéamé 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.04a.jpg
View
View 4050 cé-na-ská-ska shénaskáska 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.082.08d.jpg
View
View 5586 ĕ-dí a-má edí amá 2009-12-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.144.03b.jpg
View
View 6354 gȼá-daⁿ gthádoⁿ 2010-01-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.013.07c.jpg
View
View 2259 cé-nu shénu 2009-09-18 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cei/opd.01.082.02a.jpg
View
View 3027 ce-á-hi-ȼé-a-táⁿ sheáhithéatʰóⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.04a.jpg
View
View 4051 cé-na-ska-ská-qti shénaskaskáqti 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.082.08d.jpg
View
View 4819 e-c̣ná ezhná 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.129.03b.jpg
View
View 5075 é-hnaⁿ-wíⁿ éhnoⁿwíⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ena/opd.01.139.06c.jpg
View
View 7379 gí-ma-di-á-ȼa gímadiátha 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gima/opd.02.033.01b.jpg
View
View 7891 mú-na-já-de múnazháde 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.05d.jpg
View
View 11987 ṭí-xe tíxe 2010-06-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.074.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.074.01b.jpg
View
|< first   << previous | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 next >>  last >|  
Select page: