Lexeme Entries

Page 291 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14501, ending on 14550
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 6843 gé-ȼaⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ géthoⁿtáthishoⁿ 2010-02-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ge/opd.02.020.07b.jpg
View
View 7355 gi-gȼá-ske-be gigtháskebe 2010-02-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gig%a2a/opd.02.031.05b.jpg
View
View 10171 sad i-he sad ihe 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.02d.jpg
View
View 14779 wiⁿ-áⁿ-wa-hí-ȼaⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ wiⁿóⁿwahíthoⁿtáthishoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:37:29 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.03b.jpg
View
View 16571 p̣e-u-ȼnu-gȼe peuthnugthe 2012-06-16 2012-06-16 18:22:40 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.10b.jpg
View
View 1724 á-wa-tci áwachʰi 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang View
View 6844 ge-ȼaⁿ-ṭá-taⁿ gethoⁿtátʰoⁿ 2010-02-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ge/opd.02.020.07c.jpg
View
View 8636 gí-ȼi-xá-be gíthixábe 2010-04-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%a2i/opd.02.030.03b.jpg
View
View 10172 sád i-hé sád ihé 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.03b.jpg
View
View 13244 ȼe-a --- thea - 2010-11-30 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.105.09a.jpg
View
View 14780 wiⁿ-áⁿ-wa-hí-ȼaⁿ-ṭá-taⁿ wiⁿóⁿwahíthoⁿtátʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:38:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.03c.jpg
View
View 3261 á-wa-hi-ȼan-dí-taⁿ áwahithoⁿdítʰoⁿ 2009-10-08 2011-07-15 21:45:05 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.07d.jpg
View
View 4285 cé-ṭa-ȼi-cáⁿ shétathishóⁿ 2009-10-29 2011-08-07 23:45:03 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.084.05d.jpg
View
View 6589 ba-ṭú-bĕ batúbe 2010-02-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bat/opd.01.057.03c.jpg
View
View 6845 ge-ȼán-di gethóⁿdi 2010-02-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ge/opd.02.020.07d.jpg
View
View 7613 Háñ-ga mú-bȼi Hóⁿga múbthi 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/han/opd.02.044.05c.jpg
View
View 9149 ná-p'aⁿ-p'áⁿ-de náp'oⁿp'óⁿde 2010-04-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nap/opd.02.146.03b.jpg
View
View 13245 ȼé-a-ká-ete théakʰáetʰe 2010-11-30 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.105.09b.jpg
View
View 14781 wiⁿ-áⁿ-wa-hi-ȼán-di wiⁿóⁿwahithóⁿdi 2011-05-09 2011-05-09 10:39:51 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.04a.jpg
View
View 5054 ga-ṣnáⁿ-ṣnaⁿ gaznóⁿznoⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas%28x%29/opd.02.007.10a.jpg
View
View 7358 gi-gȼá-ṣnaⁿ gigtháznoⁿ 2010-02-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gig%a2a/opd.02.031.05d.jpg
View
View 8638 gí-ȼi-xu gíthixu 2010-04-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%a2i/opd.02.030.03d.jpg
View
View 12734 u-ȼí-ske uthíske 2010-10-20 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2is/opd.03.098.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2is/opd.03.098.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2is/opd.03.098.01c.jpg
View
View 14782 wiⁿ-áⁿ-wa-hi-ȼan-dí-taⁿ wiⁿóⁿwahithoⁿdítʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:41:14 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.04c.jpg
View
View 16574 p̣e-u-ȼna peuthna 2012-06-16 2012-06-16 18:41:01 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.10d.jpg
View
View 17086 Wanajiⁿ watcicka kĕ Wanazhiⁿ wachʰishka kʰe 2012-09-18 2012-09-18 20:18:58 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.07c.jpg
View
View 959 c̣nú-je zhnúzhe 2009-08-26 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cn/opd.01.089.07a.jpg
View
View 1471 ce-á-ȼaⁿ-ska sheáthoⁿska 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce/opd.01.070.01a.jpg
View
View 11967 ṭi-sáⁿ-xi-ȼa tisóⁿxitha 2010-06-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.073.04d.jpg
View
View 12991 ȼá-na thána 2010-11-06 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.099.07b.jpg
View
View 13503 ȼé-kĕ-di thékʰedi 2011-01-14 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.05d.jpg
View
View 14783 wiⁿ-áⁿ-wa-hi-ȼé-a-ká wiⁿóⁿwahithéakʰá 2011-05-09 2011-05-09 10:42:24 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.04b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.04d.jpg
View
View 16319 pi ga-xe pʰi gaxe 2012-05-24 2012-05-24 23:02:13 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.08d.jpg
View
View 1472 ce-á-ȼaⁿ-ská-ȼĕ-ha sheáthoⁿskátheha 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce/opd.01.070.01b.jpg
View
View 4032 cé-na-qti-gí-ȼĕ shénaqtigíthe 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.082.08a.jpg
View
View 5568 ĕ́-de-dí édedí 2009-12-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.143.09c.jpg
View
View 7616 hă hă part. 2010-03-12 2011-05-20 09:57:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/han/opd.02.044.06a.jpg
View
View 7872 He-ṣná-ta Heznátʰa 2010-03-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/he/opd.02.045.04d.jpg
View
View 9152 ná-p'iⁿ-p'iⁿ-xe náp'iⁿp'iⁿxe 2010-04-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nap/opd.02.146.03d.jpg
View
View 12480 u-ȼá-c̣nu-cka utházhnushka 2010-09-10 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.087.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.087.04a.jpg
View
View 12992 ȼa-ná-ji thanázhi 2010-11-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2an/opd.01.099.09a.jpg
View
View 13504 ȼé-kĕ-dí-taⁿ thékʰedítʰoⁿ 2011-01-14 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.05d.jpg
View
View 14016 ȼi-nú-ci-á-ha thinúshiáha 2011-02-28 2012-08-20 16:10:12 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.03b.jpg
View
View 14784 wiⁿ-áⁿ-wa-hí-ȼiñ-ké wiⁿóⁿwahíthiⁿkʰé 2011-05-09 2011-05-09 10:43:50 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.05b.jpg
View
View 961 c̣nú-de zhnúde 2009-08-26 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cn/opd.01.089.07b.jpg
View
View 3265 á-wa-ȼiñ-ke-ṭá-ȼi-cán-di ă áwathiⁿkʰetáthishóⁿdi ă 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awa/opd.01.038.02d.jpg
View
View 5569 ĕ́-de-dí-a-ká édedíakʰá 2009-12-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.143.09c.jpg
View
View 7361 gi-gȼá-ṭi-xe gigthátixe 2010-02-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gig%a2a/opd.02.031.06b.jpg
View
View 14785 wiⁿ-áⁿ-wa kĕ wiⁿóⁿwa kʰe 2011-05-09 2011-05-09 10:45:13 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.05d.jpg
View
View 15297 u-gá-qȼa-qȼa ugáqthaqtha 2012-04-17 2012-04-17 11:44:25 Connie Toney View
|< first   << previous | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 next >>  last >|  
Select page: