Lexeme Entries

Page 2 of 33, showing 50 records out of 1637 total, starting on record 51, ending on 100
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 1103 á-naⁿ é-te é-ȼaⁿ-ska ánoⁿ étʰe éthoⁿska 2009-09-01 2012-07-10 10:53:14 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/anaN/opd.01.031.04a.jpg
View
View 2639 áñ-gu-áⁿ-ʔi-i óⁿguóⁿ'ii 2009-09-29 2011-01-25 09:29:26 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.04a.jpg
View
View 1360 á-taⁿ átʰoⁿ 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.06c.jpg
View
View 3408 á-ȼu-a-di áthuadi 2009-10-13 2012-08-20 15:48:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.08a.jpg
View
View 1361 a-táⁿ-a-daⁿ atʰóⁿadoⁿ 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.06d.jpg
View
View 1873 á-wa-té-i ă áwatʰéi ă 2009-09-14 2011-01-18 09:37:43 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.10c.jpg
View
View 3409 á-ȼu-a-di te-ȼán-di áthuadi tʰethóⁿdi 2009-10-13 2012-07-28 13:50:36 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.08a.jpg
View
View 3411 á-ȼu-ā-di tĕ́-di áthuadi tʰédi 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.08c.jpg
View
View 1366 a-táⁿ-a-dí-qti atʰóⁿadíqti 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.07d.jpg
View
View 1878 á-wa-tĕ-táⁿ áwatʰetʰóⁿ 2009-09-14 2011-01-18 10:18:12 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.043.01c.jpg
View
View 2646 áñ-gu-áñ-gi-ȼai óⁿguóⁿgithai 2009-09-29 2011-01-25 09:27:54 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.05b.jpg
View
View 1879 á-wa-tĕ́-ṭa-a-ná áwatʰétaaná 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.043.01d.jpg
View
View 1880 á-wa-tĕ́-ṭa-ȼañ-ká áwatʰétathoⁿkʰá 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.043.02a.jpg
View
View 1369 a-táⁿ a-ȼiⁿ-hé atʰóⁿ athiⁿhé 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.08c.jpg
View
View 2649 áñ-gu-áñ-ki-ai óⁿguóⁿkʰiai 2009-09-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.05d.jpg
View
View 91 á-ga-qa-dá-bi-gí-ki-ȼĕ ágaqadábigíkʰithe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.05d.jpg
View
View 1883 á-wa-tĕ-ṭá-ȼi-cán-di ă áwatʰetáthishóⁿdi ă 2009-09-14 2011-01-20 20:11:39 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.043.02d.jpg
View
View 2651 añ-gu-íⁿ-ȼa oⁿguíⁿtha 2009-09-29 2011-01-25 09:35:02 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.06b.jpg
View
View 3419 a-ȼú-ha-qti-áⁿ athúhaqtióⁿ 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.10a.jpg
View
View 92 á-ga-qa-dá-bi-ki-ȼĕ ágaqadábikʰithe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.06a.jpg
View
View 93 á-ga-qa-dá-bi-wá-ki-ȼĕ ágaqadábiwákʰithe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.06b.jpg
View
View 1373 a-táⁿ-a-ṭa-hí-daⁿ atʰóⁿatahídoⁿ 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.09b.jpg
View
View 2653 añ-gú-kaⁿ-ȼiⁿ-bá-jĭ oⁿgúkʰoⁿthiⁿbázhi 2009-09-29 2011-01-25 09:38:08 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.06d.jpg
View
View 3165 á-wa-cú-ce áwashúshe 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awa/opd.01.036.08d.jpg
View
View 94 á-ga-qa-dá-bi-wá-gi-ki-ȼĕ ágaqadábiwágikʰithe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.06c.jpg
View
View 1374 a-táⁿ-a-ṭa-hí-daⁿ cté-cte-waⁿ atʰóⁿatahídoⁿ shtéshtewoⁿ 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.09b.jpg
View
View 3422 á-ȼu-máⁿ-ci-a-dí-taⁿ áthumóⁿshiadítʰoⁿ 2009-10-13 2012-07-28 13:52:13 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.10d.jpg
View
View 1376 a-táⁿ-a-ṭa-há atʰóⁿatahá 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.09c.jpg
View
View 353 á-gȼa-sáⁿ-de ágthasóⁿde 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ag%a2a/opd.01.016.08b.jpg
View
View 1377 a-táⁿ-a-ṭa-hí atʰóⁿatahí 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.09d.jpg
View
View 1635 a-tán-de é-gaⁿ atʰóⁿde égoⁿ 2009-09-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.04d.jpg
View
View 1636 á-tan-di átʰoⁿdi 2009-09-11 2011-07-15 19:44:15 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.05a.jpg
View
View 1637 a-táñ-ki-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿkʰithóⁿthoⁿ 2009-09-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.05b.jpg
View
View 3430 á-wa-hi-ȼé-ȼaⁿ áwahithéthoⁿ 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.040.01a.jpg
View
View 1639 a-táñ-ki-ȼe atʰóⁿkʰithe 2009-09-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.05d.jpg
View
View 360 a-gȼá-ȼiⁿ ca-ȼĕ́ agtháthiⁿ shathé v.phrase 2009-06-02 2011-01-03 12:29:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ag%a2a/opd.01.015.09a.jpg
View
View 361 a-gȼá-ȼiⁿ ca-gȼé agtháthiⁿ shagthé v.phrase 2009-06-02 2011-01-03 12:29:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ag%a2a/opd.01.015.09a.jpg
View
View 1641 a-táñ-ḳĭ-hnaⁿ atʰóⁿkihnoⁿ 2009-09-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.06b.jpg
View
View 3178 á-wa-ȼañ-ka-ṭá-ȼi-cán-di ă áwathoⁿkʰatáthishóⁿdi ă 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awa/opd.01.037.02a.jpg
View
View 363 a-gȼá-ȼiⁿ ca-kí agtháthiⁿ shakʰí 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ag%a2a/opd.01.015.09a.jpg
View
View 3435 á-wa-hi-ȼé-a-ma-dí-taⁿ áwahithéamadítʰoⁿ 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.040.01d.jpg
View
View 1133 á-ni-ṭa ánita 2009-09-01 2012-07-10 10:58:40 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/anaN/opd.01.031.10b.jpg
View
View 3181 á-wa-ȼañk e-ṭá-ȼi-cáⁿ-a-dí áwathoⁿkʰ etáthishóⁿadí 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awa/opd.01.037.02d.jpg
View
View 879 áⁿ-wa-ȼĕ óⁿwathe v.s. 2009-08-14 2011-06-09 14:24:38 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aNwa%A2e/opd.01.046.04a.jpg
View
View 3439 á-wa-hi-ȼé-ȼan-dí-taⁿ áwahithéthoⁿdítʰoⁿ 2009-10-13 2011-07-15 21:45:45 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.040.02c.jpg
View
View 3440 á-wa-hi-ȼé-ȼañ-ká áwahithéthoⁿkʰá 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.040.02d.jpg
View
View 881 aⁿ-wáⁿ oⁿwóⁿ N/A 2009-08-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aNwa%A2e/opd.01.046.04a.jpg
View
View 1141 ak ak 2009-09-01 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.022.08a.jpg
View
View 886 aⁿ-wáⁿ-wa-cté-cte oⁿwóⁿwashtéshte N/A 2009-08-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aNwa%A2e/opd.01.046.05a.jpg
View
View 1142 a-ká-c̣naⁿ-ȼáⁿ akʰázhnoⁿthóⁿ 2009-09-01 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.022.08b.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: