Lexeme Entries

Page 2 of 28, showing 50 records out of 1390 total, starting on record 51, ending on 100
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 13120 ȼa-ú-u-za thaúuza 2010-11-16 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.10a.jpg
View
View 13888 ȼi-gȼíⁿ-je thigthíⁿzhe 2011-02-18 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2icna/opd.01.117.09a.jpg
View
View 13122 ȼa-wá thawá 2010-11-16 2011-07-05 16:16:48 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aw/opd.01.102.02a.jpg
View
View 13635 ȼé-gĕ-ck thégeshk 2011-01-25 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.06a.jpg
View
View 14150 ȼí-ta ṭu íⁿ-be ṣné-de thítʰa tu íⁿbe znéde 2011-03-09 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.122.08b.jpg
View
View 13383 ȼé-hi-ȼé-a-ka théhithéakʰa 2010-12-08 2011-06-29 21:09:54 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.07b.jpg
View
View 14162 ȼí-ṭa-di thítadi 2011-03-09 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.122.10b.jpg
View
View 14930 ȼá-gȼiⁿ-qtci-ä-jĭ thágthiⁿqchiazhi 2011-07-03 2011-07-03 10:56:10 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.098.05a.jpg
View
View 13397 ȼé-hi-ȼe-a-mé théhitheamé 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.10c.jpg
View
View 14165 ȼi-ṭa-ṭa-di thitatadi 2011-03-10 2012-08-20 20:42:24 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.122.10d.jpg
View
View 13912 ȼi-hí-e thihíe 2011-02-21 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iha/opd.01.118.04b.jpg
View
View 13662 ȼi-á-ki-wa-ha thiákʰiwaha 2011-02-01 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2i/opd.01.114.02d.jpg
View
View 13919 ȼi-í-a-xe thiíaxe 2011-02-21 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iha/opd.01.118.05b.jpg
View
View 13920 ȼi-í-a-zĕ thiíaze 2011-02-21 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iha/opd.01.118.05b.jpg
View
View 13409 ȼé-hi-tĕ́-cti théhitʰéshti 2010-12-23 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.04b.jpg
View
View 14177 ȼi-wá-ckaⁿ-ṭáñ-ga thiwáshkoⁿtóⁿga 2011-03-14 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iw/opd.01.123.07a.jpg
View
View 13157 ȼa-zá-za-be thazázabe 2010-11-16 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aw/opd.01.102.06d.jpg
View
View 12907 ȼa-gȼáⁿ-pa thagthóⁿpʰa 2010-11-04 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.098.04b.jpg
View
View 12909 ȼa-gȼé-ze thagthéze 2010-11-04 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.098.04c.jpg
View
View 13677 ȼé-gaⁿ é-gaⁿ thégoⁿ égoⁿ 2011-02-01 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.05a.jpg
View
View 13936 ȼi-ín-de thiíⁿde 2011-02-22 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iha/opd.01.118.08a.jpg
View
View 14192 ȼi-wíⁿ-xe thiwíⁿxe 2011-03-14 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iw/opd.01.123.09b.jpg
View
View 13172 ȼé-a-hi théahi 2010-11-22 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.04b.jpg
View
View 14197 ȼi-xá-xa thixáxa 2011-03-30 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iw/opd.01.123.10a.jpg
View
View 13174 ȼe-á-hi-á-ȼañ-ká theáhiáthoⁿkʰá 2010-11-22 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.05a.jpg
View
View 13175 ȼe-á-hi-a-ȼíⁿ theáhiathíⁿ 2010-11-22 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.05b.jpg
View
View 13431 ȼé-na-qtci thénaqchi 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.09b.jpg
View
View 13176 ȼe-á-hi-a-ȼíⁿ-ṭa theáhiathíⁿta 2010-11-22 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.05c.jpg
View
View 13432 ȼé-na-qtci-é-gaⁿ thénaqchiégoⁿ 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.09b.jpg
View
View 13944 ȼi-já-ṭa thizháta 2011-02-22 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iha/opd.01.118.09c.jpg
View
View 3705 ȼi– thi– 2009-10-22 2011-07-03 17:56:10 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2i/opd.01.114.01c.jpg
View
View 13433 ȼé-na-ska thénaska 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.09c.jpg
View
View 13434 ȼé-na-ska-ȼáⁿ-ȼaⁿ thénaskathóⁿthoⁿ 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.09c.jpg
View
View 13690 ȼi-áⁿ-sa-gi thióⁿsagi 2011-02-04 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2i/opd.01.114.06c.jpg
View
View 13435 ȼé-na-ská-ȼĕ-ha thénaskátheha 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.09c.jpg
View
View 13436 ȼé-na-ská-qti thénaskáqti 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.09c.jpg
View
View 13948 ȼi-jé thizhé 2011-02-22 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iha/opd.01.118.10a.jpg
View
View 13437 ȼé-na-ská-qti-ȼáⁿ-ȼaⁿ thénaskáqtithóⁿthoⁿ 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.09c.jpg
View
View 12926 ȼa-hé ȼé-ȼĕ thahé théthe 2010-11-05 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.098.07b.jpg
View
View 13438 ȼé-na-ská-qti-é-gaⁿ thénaskáqtiégoⁿ 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.09c.jpg
View
View 13439 ȼé-na-ská-ska thénaskáska 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehitaN/opd.01.111.09c.jpg
View
View 13184 ȼe-á-hi-a-má theáhiamá 2010-11-23 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.07b.jpg
View
View 13185 ȼe-á-hi-a-má-di theáhiamádi 2010-11-23 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.07c.jpg
View
View 13186 ȼe-á-hi-a-mé theáhiamé 2010-11-23 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.07d.jpg
View
View 13189 ȼe-á-hi-a-té-ṭa theáhiatʰéta 2010-11-23 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.08c.jpg
View
View 13446 ȼé-hi-ȼe-ȼáⁿ théhithethóⁿ 2011-01-10 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi%A2e%A2aN/opd.01.110.02a.jpg
View
View 13702 ȼi-báⁿ-ȼa thibóⁿtha 2011-02-04 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2i/opd.01.114.08b.jpg
View
View 13191 ȼe-á-hi-ȼañ-ká-di theáhithoⁿkʰádi 2010-11-23 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.09a.jpg
View
View 13192 ȼe-á-hi-ȼañ-ká-ṭa theáhithoⁿkʰáta 2010-11-23 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.09b.jpg
View
View 14219 ȼi-zí-de thizíde 2011-03-31 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iw/opd.01.124.03d.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: