Lexeme Entries

Page 13 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 601, ending on 650
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 1857 á-wa-mé-gaⁿ áwamégoⁿ 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.07a.jpg
View
View 3649 caⁿ-é-gaⁿ-ȼá-ȼiⁿ-cé shoⁿégoⁿtháthiⁿshé 2009-10-16 2011-07-09 21:56:42 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.03a.jpg
View
View 4161 cé-ȼu-tan-di-qti-é-gaⁿ shéthutʰoⁿdiqtiégoⁿ 2009-10-27 2011-07-16 08:32:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.05a.jpg
View
View 7745 gí-ba-daⁿ gíbadoⁿ 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.04b.jpg
View
View 9281 ná-iⁿ-ín-de náiⁿíⁿde 2010-04-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.144.03d.jpg
View
View 9793 í-gi-a-bȼé-ḳa ígiabthéka 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.08d.jpg
View
View 12609 u-ȼí-bȼa-zĕ uthíbthaze 2010-10-04 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2i/opd.03.091.08c.jpg
View
View 13377 dhé-hi dhañ-ká-shte théhi thoⁿkʰáshte 2010-12-08 2011-07-22 12:23:01 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.06b.jpg
View
View 66 á-ga-qȼĕ-ki-ȼĕ ágaqthekʰithe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.10a.jpg
View
View 3650 caⁿ-é-gaⁿ-ȼá-taⁿ-cé shoⁿégoⁿthátʰoⁿshé 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.03a.jpg
View
View 5442 e-té ḳĭ-ctĕ etʰé kishte 2009-12-03 2010-12-23 10:27:23 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.09d.jpg
View
View 6210 gȼĕ́-qti ȼé-ȼĕ gthéqti théthe 2010-01-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2ija/opd.02.019.04b.jpg
View
View 7746 gí-ba-dáⁿ-pa gíbadóⁿpʰa 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.04b.jpg
View
View 8002 hí-de-a-ṭá-di hídeatádi 2010-03-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/hi/opd.02.045.09c.jpg
View
View 9026 ja-bé tí-gȼĕ zhabé tʰígthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.07b.jpg
View
View 9282 ná-in-de náiⁿde 2010-04-29 2011-07-15 18:00:02 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.144.04a.jpg
View
View 9794 í-gi-a-bȼi ígiabthi 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.08d.jpg
View
View 11074 té-ȼaⁿ tʰéthoⁿ 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.02b.jpg
View
View 13122 ȼa-wá thawá 2010-11-16 2011-07-05 16:16:48 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aw/opd.01.102.02a.jpg
View
View 13378 dhé-hi dhañ-ká-ta théhi thoⁿkʰátʰa 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.06b.jpg
View
View 16962 t'é-wa-ȼĕ-wa-ȼá-bi t'éwathewathábi 2012-08-24 2012-08-24 12:20:32 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.03c.jpg
View
View 67 á-ga-qȼĕ-ki-ȼĕ-ȼaⁿ-ȼaⁿ-i ágaqthekʰithethoⁿthoⁿi 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.10a.jpg
View
View 1859 á-wa-nañ-ka-ce áwanoⁿkʰashe 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.07c.jpg
View
View 3651 caⁿ-é-gaⁿ-ȼáⁿ shoⁿégoⁿthóⁿ 2009-10-16 2011-07-09 21:59:15 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.03b.jpg
View
View 5443 e-té ḳĭ́-jĭ etʰé kízhi 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.09d.jpg
View
View 5699 gá-a-hi-ȼe-a-ȼíⁿ-ṭa gáahitheathíⁿta 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.05d.jpg
View
View 7491 gi-á-cti-cte giáshtishte 2010-03-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.03c.jpg
View
View 7747 gí-ba-dáñ-k'a gíbadóⁿkʰa 2010-03-15 2012-07-08 09:47:09 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.04c.jpg
View
View 9795 í-gi-a-bȼí-p'ĕ ígiabthípʰe 2010-05-18 2012-07-08 10:01:05 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.09a.jpg
View
View 13635 ȼé-gĕ-ck thégeshk 2011-01-25 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.06a.jpg
View
View 3652 caⁿ-é-gaⁿ-ȼañ-ká shoⁿégoⁿthoⁿkʰá 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.03c.jpg
View
View 6724 bi -stá-ki bi stákʰi 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bis/opd.01.064.03d.JPG
View
View 7236 bi-hú-taⁿ bihútʰoⁿ 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.061.09d.jpg
View
View 7492 gi-á-c̣na-ha giázhnaha 2010-03-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.03d.jpg
View
View 8260 ín-de íⁿde 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/in/opd.02.080.10c.jpg
View
View 9028 já-bĕ zhábe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.07c.jpg
View
View 11076 té-de-gaⁿ tʰédegoⁿ 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.02c.jpg
View
View 69 á-ga-qȼĕ-kí-ki-ȼĕ-ȼaⁿ-ȼaⁿ-i ágaqthekʰíkʰithethoⁿthoⁿi 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.010b.jpg
View
View 1093 á-naⁿ á-na-ha ánoⁿ ánaha 2009-09-01 2012-07-10 10:51:16 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/anaN/opd.01.031.01d.jpg
View
View 3653 caⁿ-é-gaⁿ-ȼíⁿ shoⁿégoⁿthíⁿ 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.03c.jpg
View
View 4165 cé-ȼu-tan-dí-taⁿ-dáⁿ shéthutʰoⁿdítʰoⁿdóⁿ 2009-10-27 2011-07-16 08:33:39 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.05c.jpg
View
View 6725 bi -stá-pi bi stápʰi 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bis/opd.01.064.03d.JPG
View
View 7237 gí-bi-cpe gíbishpe 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.027.02c.jpg
View
View 7749 gí-ba-di gíbadi 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.04d.jpg
View
View 8261 in-dá-ȼiñ-ga gá-xe iⁿdáthiⁿga gáxe 2010-03-31 2011-07-15 17:52:03 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/in/opd.02.080.10d.jpg
View
View 8773 jé-gȼĕ zhégthe 2010-04-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/je/opd.02.087.04d.jpg
View
View 9029 já-bĕ-wá-ȼĕ zhábewáthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.07c.jpg
View
View 9285 ná-ja-be názhabe 2010-04-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.144.04c.jpg
View
View 10821 t'áñ-ki-ȼĕ tʰóⁿkʰithe 2010-06-08 2012-07-01 12:30:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.06b.jpg
View
View 14661 Wi-naú Winaú prop.noun 2011-05-06 2012-07-10 14:24:17 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.08c.jpg
View
|< first   << previous | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 next >>  last >|  
Select page: