Lexeme Entries

Page 11 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 501, ending on 550
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 7734 gí-ba-cáⁿ-caⁿ-ȼa gíbashóⁿshoⁿtha 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.02b.jpg
View
View 8246 gi-zí gizí 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.038.01d.jpg
View
View 8758 i-wí-wi-p̣á-hai-má-jĭ iwíwipáhaimázhi 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.10d.jpg
View
View 10806 t'áⁿ-ȼĕ tʰóⁿthe 2010-06-08 2012-07-07 21:23:44 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.03c.jpg
View
View 11062 té-a-ma tʰéama 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.050.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.050.10b.jpg
View
View 12086 ṭe-cán-de-u-zi teshóⁿdeuzi 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03c.jpg
View
View 13366 ȼé-hi-c̣nañ-ká-ce théhizhnoⁿkʰáshe 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.04a.jpg
View
View 13622 dhé-dhu-táñ-khti ä-di théthutʰóⁿkʰhti adi 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03d.jpg
View
View 1079 á-na-mé-iⁿ-tĕ ánaméiⁿtʰe 2009-09-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.030.02a.jpg
View
View 3639 caⁿ-e-gaⁿ shoⁿegoⁿ 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.01b.jpg
View
View 4407 ʔáⁿ-i-é-daⁿ 'óⁿiédoⁿ 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/other%20A/opd.01.048.10b.jpg
View
View 5431 e-té-de-gaⁿ etʰédegoⁿ 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.07b.jpg
View
View 5687 gá-a-hi-a-mé gáahiamé 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.03a.jpg
View
View 6967 ba-qȼú baqthú 2010-02-17 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bak/opd.01.055.02c.jpg
View
View 7223 bi-háⁿ bihóⁿ 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.061.08d.jpg
View
View 7735 gí-ba-cé-ȼaⁿ gíbashéthoⁿ 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.02c.jpg
View
View 9783 i-gí igí 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.08a.jpg
View
View 13367 ȼé-hi-c̣niñ-kĕ́-ce théhizhniⁿkʰéshe 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.04b.jpg
View
View 13623 dhé-dhu-tañ-khti é-gaⁿ théthutʰoⁿkʰhti égoⁿ 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.04a.jpg
View
View 15415 u-í-gi-gȼá-cte uígigtháshte 2012-04-24 2012-07-25 09:33:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uiga/opd.03.121.03c.jpg
View
View 1592 ce-á-hi-a-kĕ́ sheáhiakʰé 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.04c.jpg
View
View 3640 caⁿ-é-gaⁿ-á-ȼiⁿ-hé shoⁿégoⁿáthiⁿhé 2009-10-16 2011-07-09 21:30:56 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.01c.jpg
View
View 4664 é-ȼiⁿ-gȼe-c̣náⁿ éthiⁿgthezhnóⁿ 2009-11-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/e%a2iN/opd.01.132.08c.jpg
View
View 4920 é-gaⁿ gá-xe égoⁿ gáxe 2009-11-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ega/opd.01.134.06b.jpg
View
View 5688 gá-a-hi-a-táⁿ gáahiatʰóⁿ 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.03b.jpg
View
View 6456 gȼá-xa-ge gtháxage 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.015.06a.jpg
View
View 7480 gi-á-cke giáshke 2010-03-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.02a.jpg
View
View 7736 gí-ba-cí-be gíbashíbe 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.02d.jpg
View
View 7992 gí-pĕ-jĭ gípʰezhi 2010-03-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ginaN/opd.02.034.08a.jpg
View
View 11064 te-daⁿ tʰedoⁿ 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.01b.jpg
View
View 13368 ȼé-hi-ȼaⁿ théhithoⁿ 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.04c.jpg
View
View 13624 dhé-dhu-táñ-khti-hi théthutʰóⁿkʰhtihi 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.04a.jpg
View
View 15416 u-í-ha-jĭ uíhazhi 2012-04-24 2012-04-24 15:38:45 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uiga/opd.03.121.03d.jpg
View
View 1593 ce-á-hi-a-kĕ́-di sheáhiakʰédi 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.04c.jpg
View
View 3641 caⁿ-é-gaⁿ-a-ká shoⁿégoⁿakʰá 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.01c.jpg
View
View 7993 hi hi 2010-03-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/hi/opd.02.045.08a.jpg
View
View 11065 té-daⁿ tʰédoⁿ 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.01d.jpg
View
View 12601 u-ȼí uthí 2010-09-27 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2i/opd.03.090.10b.jpg
View
View 12857 ȼa-c̣náⁿ-c̣náⁿ thazhnóⁿzhnóⁿ v.a. 2010-11-01 2011-07-15 14:01:02 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ac/opd.01.097.05a.jpg
View
View 13113 ȼa-ṭú-ṭu-be thatútube 2010-11-16 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.08d.jpg
View
View 13369 ȼé-hi-ȼan-ská théhithanská 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.04d.jpg
View
View 13625 dhé-dhu-táñ-khti-hi-daⁿ théthutʰóⁿkʰhtihidoⁿ 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.04a.jpg
View
View 16953 wá-gȼá-ȼiⁿ cu-ȼé-ki-ȼĕ wágtháthiⁿ shuthékʰithe 2012-08-23 2012-08-24 02:47:09 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.164.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.164.02c.jpg
View
View 3642 caⁿ-é-gaⁿ-a-má shoⁿégoⁿamá 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.01d.jpg
View
View 4154 ce-táⁿ-a-ṭá-hí-daⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ shetʰóⁿatáhídoⁿthóⁿthoⁿ 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.082.10b.jpg
View
View 5434 e-té-ȼĕ etʰéthe 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.08a.jpg
View
View 5690 gá-a-hi-a-tĕ gáahiatʰe 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.03d.jpg
View
View 7738 gí-ba-ckaⁿ gíbashkoⁿ 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.03a.jpg
View
View 15418 u-kí-ki-e ukʰíkʰie 2012-04-25 2012-04-25 12:42:55 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.128.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.128.02b.jpg
View
View 2875 ȼé te-ȼáⁿ thé tʰethóⁿ 2009-10-01 2011-07-03 17:07:19 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.10b.jpg
View
|< first   << previous | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 next >>  last >|  
Select page: