Lexeme Entries

Page 1 of 36, showing 50 records out of 1779 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 5120 gá-naⁿ-ha-cté-cte gánoⁿhashtéshte 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.06a.jpg
View
View 6144 gȼe-báⁿ e-te é-ȼaⁿ-ska gthebóⁿ etʰe éthoⁿska 2010-01-20 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2e/opd.02.016.07d.jpg
View
View 7424 gí-ba-bȼíⁿ-ȼa gíbabthíⁿtha 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.10c.jpg
View
View 7680 gi-á-zaⁿ giázoⁿ 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02b.jpg
View
View 8448 gi-p̣í-ṣnaⁿ gipíznoⁿ 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.04c.jpg
View
View 5121 gá-naⁿ-ha-ȼáⁿ-ȼaⁿ gánoⁿhathóⁿthoⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.06a.jpg
View
View 7425 gí-ba-bé-bȼiⁿ gíbabébthiⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.10d.jpg
View
View 7426 gí-ba-bé-ciⁿ gíbabéshiⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.01a.jpg
View
View 7682 gi-á-ze giáze 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02c.jpg
View
View 6403 gȼá-iⁿ-ín-de gtháiⁿíⁿde 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.04d.jpg
View
View 7683 gi-á-zi giázi 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02c.jpg
View
View 6404 gȼá-in-de gtháiⁿde 2010-01-30 2011-07-15 17:39:37 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.04d.jpg
View
View 7428 gí-ba-bé-ni gíbabéni 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.01b.jpg
View
View 7684 gi-á-zi-be giázibe 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02c.jpg
View
View 7685 gi-á-zu-be giázube 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.02d.jpg
View
View 8454 gi-qé-xe giqéxe 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.06a.jpg
View
View 7431 gí-ba-bé-taⁿ gíbabétʰoⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.01c.jpg
View
View 5384 ga-sí-si gasísi 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas/opd.02.006.09d.jpg
View
View 7688 gi-áⁿ-ȼa i-ȼé-ȼĕ gióⁿtha ithéthe 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.03b.jpg
View
View 7946 gí-naⁿ gínoⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ginaN/opd.02.034.01a.jpg
View
View 6411 gȼa-ku-ȼe gthakʰuthe 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.07b.jpg
View
View 7947 gi-náⁿ ginóⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ginaN/opd.02.034.01a.jpg
View
View 5389 ga-ská-jĭ gaskázhi 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas/opd.02.006.10c.jpg
View
View 7181 gí-bi gíbi 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.026.10a.jpg
View
View 7437 gi-á-a-ki-be-saⁿ giáakʰibesoⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.06a.jpg
View
View 6158 gȼí-sa-da gthísada 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.06a.jpg
View
View 7438 gi-á-a-ki-be-sáⁿ-saⁿ giáakʰibesóⁿsoⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.06b.jpg
View
View 5647 gá-ȼu-ä-dí-taⁿ gáthuadítʰoⁿ 2009-12-11 2011-03-11 14:03:53 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.150.10b.jpg
View
View 6159 gȼí-saⁿ-ȼa gthísoⁿtha 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.06b.jpg
View
View 7183 gí-bi-á-ȼi-zu gíbiáthizu 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.026.10b.jpg
View
View 6416 gȼá-ḳu-ȼe gthákuthe 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.07c.jpg
View
View 7184 gí-na gína 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gina/opd.02.033.07a.jpg
View
View 7440 gi-á-a-ki-ȼa-ská-be giáakʰithaskábe 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.06c.jpg
View
View 5649 gá-ȼu-a-di te-ȼáⁿ gáthuadi tʰethóⁿ 2009-12-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.150.10c.jpg
View
View 7442 gi-á-a-ki-wa-ha giáakʰiwaha 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.06d.jpg
View
View 6163 gȼí-ski-da gthískida 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.07b.jpg
View
View 7187 gi-ná giná 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gina/opd.02.033.07c.jpg
View
View 5396 ga-skĕ́-skĕ gaskéske 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas/opd.02.007.01d.jpg
View
View 6164 gȼí-ski-skí-da gthískiskída 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.07b.jpg
View
View 6420 gȼá-naⁿ-ba-ha gthánoⁿbaha 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.08b.jpg
View
View 8212 gi-tí gitʰí 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.037.05b.jpg
View
View 6422 gȼá-ne gtháne 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.08d.jpg
View
View 7446 gi-á-ba-má-xe giábamáxe 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07b.jpg
View
View 5143 ga-p'íⁿ-p'iⁿ-xe gap'íⁿp'iⁿxe 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.09d.jpg
View
View 7447 gi-á-ba-s'iⁿ giábas'iⁿ 2010-03-05 2011-03-11 14:12:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07b.jpg
View
View 5144 ga-p'ú-je gap'úzhe 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.10a.jpg
View
View 6168 gȼí-ṣnin-de gthízniⁿde 2010-01-21 2011-07-15 17:41:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.08a.jpg
View
View 7448 gi-á-ba-bá-xu giábabáxu 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07c.jpg
View
View 5657 gá-ȼu-tán-di gáthutʰóⁿdi 2009-12-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.151.02a.jpg
View
View 7449 gi-á-ba-cáⁿ giábashóⁿ 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07c.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: