Lexeme Entries

Page 9 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 401, ending on 450
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16427 ñ ñ 2012-05-31 2012-05-31 11:22:41 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/intilde/opd.02.081.01a.jpg
View
View 1580 ce-á-hi-á-ȼiñ-kĕ́-di sheáhiáthiⁿkʰédi 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.02c.jpg
View
View 3116 ce-á-hi-ȼé-tĕ-ṭá-taⁿ sheáhithétʰetátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-23 11:28:05 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.073.01b.jpg
View
View 4140 cé-ȼu-táⁿ-hi-é-gaⁿ shéthutʰóⁿhiégoⁿ 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.03c.jpg
View
View 4396 ʔáⁿ-e-daⁿ caⁿ-ké-daⁿ 'óⁿedoⁿ shoⁿkʰédoⁿ 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/other%20A/opd.01.048.07d.jpg
View
View 5420 ga-stú-stu-be gastústube 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas/opd.02.007.06d.jpg
View
View 5932 e-hí-de-a-ṭá ehídeatá 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.136.04b.jpg
View
View 6444 gȼá-si-hi gthásihi 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.015.03a.jpg
View
View 7724 Ma-wá-iaⁿ-ȼiⁿ Mawáioⁿthiⁿ 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-wa/opd.02.111.05a.jpg
View
View 13356 ȼé-hi-a-ka-ṭá-taⁿ théhiakʰatátʰoⁿ 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.01c.jpg
View
View 13612 dhé-dhu-tan-dí-khti théthutʰoⁿdíkʰhti 2011-01-24 2011-07-22 12:28:57 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03a.jpg
View
View 14636 wemaxawaȼe wemaxawathe 2011-05-04 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.206.06b.jpg
View
View 14892 Zí-wi-ú-hi wa-tcí-cka Zíwiúhi wachʰíshka prop.noun 2011-05-11 2012-08-08 19:38:19 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.221.04a.jpg
View
View 2605 ci-káñ-ge shikʰóⁿge 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.086.03b.jpg
View
View 4141 cé-ȼu-táⁿ-qti shéthutʰóⁿqti 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.03c.jpg
View
View 4397 ʔáⁿ-e-daⁿ cáⁿ-taⁿ-é-daⁿ 'óⁿedoⁿ shóⁿtʰoⁿédoⁿ 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/other%20A/opd.01.048.08a.jpg
View
View 6445 gȼá-skă gtháskă 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.015.03b.jpg
View
View 6701 be-cíⁿ-ciⁿ beshíⁿshiⁿ 2010-02-10 2011-07-22 12:45:23 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.06a.jpg
View
View 7213 gí-bi-á-ki-ȼa-ha gíbiákʰithaha 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.026.10c.jpg
View
View 7469 gi-á-bu-de giábude 2010-03-05 2012-08-03 20:52:08 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.09d.jpg
View
View 12077 ṭe-bá-ȼĕ tebáthe 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.063.10c.jpg
View
View 13357 ȼé-hi-a-ké théhiakʰé 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.01d.jpg
View
View 13613 dhé-dhu-tan-di-khti é-gaⁿ théthutʰoⁿdikʰhti égoⁿ 2011-01-24 2011-07-22 12:25:38 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03b.jpg
View
View 2606 ci-ḳáñ-ge-a-ṭá shikóⁿgeatá 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.086.03b.jpg
View
View 4142 cé-ȼu-táⁿ-qti-hí shéthutʰóⁿqtihí 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.03d.jpg
View
View 4398 ʔáⁿ-e-daⁿ caⁿ-té-daⁿ 'óⁿedoⁿ shoⁿtʰédoⁿ 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/other%20A/opd.01.048.08a.jpg
View
View 5934 e-hí-de-a-ṭá-taⁿ ehídeatátʰoⁿ 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.136.04b.jpg
View
View 7470 gi-á-bu-ṭa giábuta 2010-03-05 2012-08-03 20:54:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.10a.jpg
View
View 12078 ṭe-be tebe 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.063.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.063.10d.jpg
View
View 13614 dhé-dhu-taⁿ dí-taⁿ théthutʰoⁿ dítʰoⁿ 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03b.jpg
View
View 1327 á-ki-náⁿ-saⁿ ákʰinóⁿsoⁿ 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.024.09b.jpg
View
View 3375 a-ȼíⁿ-gȼe-c̣náⁿ athíⁿgthezhnóⁿ 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.011.09c.jpg
View
View 6191 gȼí-mu gthímu 2010-01-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2ija/opd.02.018.10b.jpg
View
View 7215 gí-bi-á-ki-ȼa-ská-be gíbiákʰithaskábe 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.026.10c.jpg
View
View 7471 gi-á-caⁿ-ȼa giáshoⁿtha 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.10b.jpg
View
View 8239 gí-wa-ké-ga gíwakʰéga 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.037.10c.jpg
View
View 9263 ná-iⁿ-á-jĭ náiⁿázhi 2010-04-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.144.03b.jpg
View
View 13359 ȼé-hi-a-má théhiamá 2010-12-08 2011-06-29 20:42:23 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.02b.jpg
View
View 13615 dhé-dhu-taⁿ-há théthutʰoⁿhá 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03b.jpg
View
View 2608 cí-je shízhe 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.086.03c.jpg
View
View 4144 cé-ȼu-táⁿ-qti-hí-daⁿ shéthutʰóⁿqtihídoⁿ 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.03d.jpg
View
View 4400 ʔáⁿ-e-gaⁿ cáⁿ-a-ké-daⁿ 'óⁿegoⁿ shóⁿakʰédoⁿ 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/other%20A/opd.01.048.08c.jpg
View
View 4912 é-gaⁿ-cté-cte égoⁿshtéshte 2009-11-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ega/opd.01.134.04c.jpg
View
View 5936 é-i éi 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.136.04d.jpg
View
View 13616 dhé-dhu-táⁿ-ha-ta théthutʰóⁿhatʰa 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03b.jpg
View
View 16432 iñ-gȼaⁿ+ iⁿgthoⁿ+ n. 2012-05-31 2012-08-21 12:23:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/intilde/opd.02.081.02d.jpg
View
View 1585 ce-á-hi-a-ka-dí-taⁿ sheáhiakʰadítʰoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.03c.jpg
View
View 2609 ci-ḳáⁿ shikóⁿ 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.086.03d.jpg
View
View 6193 gȼí-maⁿ-ci gthímoⁿshi 2010-01-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2ija/opd.02.018.10c.jpg
View
View 7473 gi-á-caⁿ-cáⁿ-ȼa giáshoⁿshóⁿtha 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.10c.jpg
View
|< first   << previous | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 next >>  last >|  
Select page: