Lexeme Entries

Page 7 of 8, showing 50 records out of 364 total, starting on record 301, ending on 350
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 9631 P̣i-zá-ba-he-á-ṭa Pizábaheáta Among the Sand Hills in N.W. Nebraska. 2010-05-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.022.04a.jpg
View
View 9633 p̣i-zú-gȼañ-ge pizúgthoⁿge The gizzard of a chicken, etc. So called because sand is put in it. 2010-05-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.022.04c.jpg
View
View 9621 p̣í-ji pízhi To put a number of small objects, not his own, in a safe place (not mentioned). 2010-05-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.10b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.10c.jpg
View
View 9941 Páñ-ka Póⁿka prop.noun A Ponka; the Ponkas. 2010-05-19 2012-07-02 19:59:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.07a.jpg
View
View 9939 Páñ-ka-qti Póⁿkaqti Real Ponkas, a subdivision or subgens of the Makan gens of the Ponka tribe. 2010-05-19 2012-07-02 20:00:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.06d.jpg
View
View 9940 Páñ-ka qú-de Póⁿka qúde Gray Ponkas, another subdivision or subgens of the same gens. 2010-05-19 2012-07-02 20:00:53 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.06d.jpg
View
View 10869 p̣̣áⁿ-qĕ póⁿqe n. the artichoke 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.03a.jpg
View
View 10870 p̣̣áⁿ-qĕ-hi póⁿqehi n. the stalk of the artichoke 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.03b.jpg
View
View 10872 p̣̣áⁿ-qĕ-skă póⁿqeskă n. "the white artichoke": the P̣aⁿxiskă c̸iⁿ. 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.03d.jpg
View
View 10873 p̣̣áⁿ-qĕ sku-skú-ba póⁿqe skuskúba N/A 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.03d.jpg
View
View 10874 p̣̣áⁿ-qĕ u-ké-ȼiⁿ póⁿqe ukʰéthiⁿ n.phrase the common "p̣̣aⁿqĕ" 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.04a.jpg
View
View 10871 p̣áⁿ-qĕ jí-de póⁿqe zhíde n.phrase the beet 2010-06-08 2012-07-02 20:08:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.03c.jpg
View
View 10875 p̣áⁿ-ze póⁿze N/A 2010-06-08 2012-07-02 20:05:13 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.04b.jpg
View
View 10868 p̣̣áⁿ-jiñ-ga póⁿzhiⁿga N/A 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pam/opd.03.018.02d.jpg
View
View 9634 p̣ú-p̣u-qa púpuqa v.s. Drawn or curled up with the legs. 2010-05-15 2011-08-25 21:17:27 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.022.04d.jpg
View
View 9635 p̣ú-qa púqa v.s. With the legs drawn or curled up. 2010-05-15 2011-08-25 21:12:53 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.022.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.022.04b.jpg
View
View 9942 p'ă pʰă v.s. Bitter. 2010-05-19 2012-07-05 13:57:03 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.07c.jpg
View
View 9917 pa-há-ci-ki-kí pʰaháshikʰikʰí All in a row, one above the other. 2010-05-19 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.009.07b.jpg
View
View 9938 pá-qȼe-ga pʰáqthega n. A snipe. 2010-05-19 2010-12-22 11:33:35 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.06c.jpg
View
View 9909 Pa ȼá-taⁿ Pʰa thátʰoⁿ prop.noun One of the dancing societies of the Ponca women. 2010-05-19 2011-06-09 17:18:02 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.009.04d.jpg
View
View 16257 pĕ'-jĭ pʰézhi bad 2012-05-22 2012-05-24 16:25:05 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.09a.jpg
View
View 16299 pĕ́-jĭ pʰezhi 2012-05-24 2012-07-09 15:47:01 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.09b.jpg
View
View 16259 pé-jĭ'-qtci pʰézhi'qchi very bad 2012-05-22 2012-05-24 16:30:31 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.09c.jpg
View
View 16260 pi pʰi 1st. s of hi and i 2012-05-23 2012-05-23 00:26:47 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.09d.jpg
View
View 16261 pi pʰi well:anew 2012-05-23 2012-07-11 20:14:13 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.10b.jpg
View
View 16262 pi pʰi Good. Not used as a separate word. 2012-05-23 2012-07-11 20:16:00 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.10c.jpg
View
View 16303 pi-ʔaⁿ pʰi'oⁿ to mend, repair 2012-05-24 2012-05-24 19:05:09 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.05b.jpg
View
View 16306 pi-ʔaⁿ' pʰi'oⁿ' to mend, repair 2012-05-24 2012-05-24 19:18:05 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.06a.jpg
View
View 16307 pi-ʔaⁿ' u-ȼí-ci pʰi'oⁿ' uthíshi that cannot be repaired, past repairing 2012-05-24 2012-07-11 23:57:49 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.06b.jpg
View
View 16310 pi-ʔaⁿ-wa-ȼe pʰi'oⁿwathe 2012-05-24 2012-05-24 19:32:47 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.06d.jpg
View
View 16291 pi-ä'-jĭ-ki-ȼai pʰia'zhikʰithai they regard one another as bad 2012-05-24 2012-05-24 17:07:34 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.02d.jpg
View
View 16284 pi-ä'-jĭ-ȼĕ pʰia'zhithe to cause it to be bad: to make or regard it as bad 2012-05-24 2012-05-24 16:48:31 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.01b.jpg
View
View 16292 pi-a-ji gi-ḳa-xe pʰiazhi gikaxe 2012-05-24 2012-05-24 02:38:03 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.03a.jpg
View
View 16290 pi-a-ji-gi-ȼe pʰiazhigithe 2012-05-24 2012-05-24 17:05:54 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.02c.jpg
View
View 16293 pi-a-ji-ki-ȼaé pʰiazhikʰithaé 2012-05-24 2012-05-24 17:12:35 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.03b.jpg
View
View 16302 pí-ä-jĭ ṭañ'-ga pʰíazhi toⁿ'ga to get along very meanly, to behave very meanly 2012-05-24 2012-07-11 20:40:13 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.05c.jpg
View
View 16301 pí-ä-jĭ ti-gȼa-gȼa pʰíazhi tʰigthagtha suddenly bad, at short intervals 2012-05-24 2012-05-24 17:28:01 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.04d.jpg
View
View 16286 pi-a-ji-ȼe pʰiazhithe 2012-05-24 2012-05-24 01:11:47 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.01c.jpg
View
View 16311 pí-ba-jĭ pʰíbazhi 2012-05-24 2012-05-24 19:35:54 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.07a.jpg
View
View 16317 pí-gá-xe pʰígáxe to renew or repair an ob. 2012-05-24 2012-05-24 22:58:18 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.08b.jpg
View
View 16319 pi ga-xe pʰi gaxe 2012-05-24 2012-05-24 23:02:13 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.08d.jpg
View
View 16320 pi-gi-ʔaⁿ pʰigi'oⁿ to repair his own property again, after failing to do so once 2012-05-24 2012-05-24 23:05:30 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09a.jpg
View
View 16321 pí-gi-ḳá-xe pʰígikáxe 2012-05-24 2012-07-11 23:24:53 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09c.jpg
View
View 16324 pi-gi-aⁿ pʰigioⁿ 2012-05-24 2012-05-24 23:19:28 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09d.jpg
View
View 16322 pi í-da pʰi ída to be born anew or again 2012-05-24 2012-05-24 23:14:52 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09b.jpg
View
View 16326 pi í-ga-xe pʰi ígaxe to repair for another (by request?) 2012-05-24 2012-05-24 23:28:31 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.10b.jpg
View
View 16327 pi-í-gi-ʔaⁿ pʰiígi'oⁿ to repair or make over another's property for him, having failed at the first attempt 2012-05-24 2012-07-11 23:43:25 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.10d.jpg
View
View 16328 pi-í-gi-gá-xe pʰiígigáxe to repair or make over for, or at the request ofthe owner 2012-05-24 2012-07-11 23:36:31 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.012.01a.jpg
View
View 16331 pi-í-gi-kaⁿ pʰiígikʰoⁿ to repair another's property for him, by request 2012-05-24 2012-07-11 23:39:20 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.012.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.012.01c.jpg
View
View 16333 pi í-ḳaⁿ pʰi íkoⁿ to repair another's property for him by request 2012-05-25 2012-05-29 14:31:43 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.012.01d.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 next >>  last >|  
Select page: