Lexeme Entries

Page 7 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 301, ending on 350
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 6689 bé-be-ni bébeni 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.05c.jpg
View
View 7457 gi-á-bȼiⁿ-ȼa giábthiⁿtha 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.08c.jpg
View
View 9249 ná-haⁿ náhoⁿ 2010-04-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.143.10b.jpg
View
View 12577 aí-qpe-ga aíqpega 2010-09-21 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.06b.jpg
View
View 1058 á-na-ha-ȼáⁿ-ȼaⁿ ánahathóⁿthoⁿ 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.07b.jpg
View
View 2594 ci-é-ȼĕ shiéthe 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.086.01b.jpg
View
View 4898 é-ga-stá-ki égastákʰi 2009-11-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ega/opd.01.133.09d.jpg
View
View 5154 é-skaⁿ-jĭ éskoⁿzhi 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ena/opd.01.139.10d.jpg
View
View 7458 gi-á-bȼu-bȼú-ga giábthubthúga 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.08c.jpg
View
View 10018 stá-sta-ge stástage 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.09c.jpg
View
View 12578 u-ȼa-ti e-gaⁿ uthatʰi egoⁿ 2010-09-21 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.089.02c.jpg
View
View 13858 ȼi-ʔé aⁿ thi'é oⁿ 2011-02-16 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2icna/opd.01.117.05b.jpg
View
View 3107 ce-á-hi-ȼe-tĕ́-di sheáhithetʰédi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.10b.jpg
View
View 4131 cé-ȼu-taⁿ-há shéthutʰoⁿhá 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.02b.jpg
View
View 6435 gȼá-qpe gtháqpe 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.015.01a.jpg
View
View 7459 gi-á-bȼu-ga giábthuga 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.08c.jpg
View
View 8995 ḳú-wiⁿ-xĕ kúwiⁿxe 2010-04-20 2011-06-07 21:50:55 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.100.02d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.100.03a.jpg
View
View 9251 ná-hañ-ge náhoⁿge 2010-04-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.143.10d.jpg
View
View 10019 staⁿ stoⁿ 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.10a.jpg
View
View 12579 u-ȼa-u-de uthaude 2010-09-21 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.089.06d.jpg
View
View 292 eta-waⁿdaⁿbe etʰawoⁿdoⁿbe 2009-06-02 2011-06-09 15:45:00 Catherine Rudin View
View 1060 á-na-ha-ȼáⁿ-ȼaⁿ-cté-cte ánahathóⁿthoⁿshtéshte 2009-08-31 2010-12-23 11:35:29 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.07d.jpg
View
View 4132 cé-ȼu-taⁿ-há-ṭa shéthutʰoⁿháta 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.02b.jpg
View
View 13348 ȼé-c̣n thézhn 2010-12-07 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eba/opd.01.106.10a.jpg
View
View 14884 ze-wa-ȼe zewathe 2011-05-11 2011-05-11 13:56:51 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.221.01a.jpg
View
View 1061 á-na-ha-cté-cte ánahashtéshte 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.08a.jpg
View
View 1573 ce-á-hi-a-ȼiⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhiathiⁿtáthishoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.01c.jpg
View
View 3109 ce-á-hi-ȼé-taⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithétʰoⁿtáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.10c.jpg
View
View 4133 cé-ȼu-táⁿ-ha-ṭa-há shéthutʰóⁿhatahá 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.02c.jpg
View
View 6181 gȼí-ja? gthízha? 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2ija/opd.02.018.08a.jpg
View
View 6949 ba-gȼáⁿ-pa bagthóⁿpʰa v. 2010-02-17 2015-11-02 17:03:25 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ba%a2/opd.01.052.04d.jpg
View
View 7461 gi-á-be-qiⁿ giábeqiⁿ 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.08d.jpg
View
View 7973 gí-naⁿ-qí-a-ȼa gínoⁿqíatha 2010-03-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ginaN/opd.02.034.05b.jpg
View
View 10021 stí-ste stíste 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.041.01a.jpg
View
View 2598 ci-é-wa-sáñ-gi-ȼá-bi shiéwasóⁿgithábi 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.086.02a.jpg
View
View 3110 ce-á-hi-ȼé-taⁿ-ṭá-taⁿ sheáhithétʰoⁿtátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.10c.jpg
View
View 4134 cé-ȼu-taⁿ-hí shéthutʰoⁿhí 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.02c.jpg
View
View 5926 e-hé ehé 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.136.03c.jpg
View
View 6182 gȼí-ja-ge gthízhage 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2ija/opd.02.018.08b.jpg
View
View 13350 ȼé-hi-a-ká théhiakʰá 2010-12-08 2011-06-29 20:38:27 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.108.10b.jpg
View
View 14630 wé-gi-ba-cáⁿ-ȼa wégibashóⁿtha 2011-05-04 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wegi/opd.03.203.05d.jpg
View
View 2599 ci-é-wa-sáñ-gi-ȼĕ shiéwasóⁿgithe 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.086.02a.jpg
View
View 3111 ce-á-hi-ȼe-tán-di sheáhithetʰóⁿdi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.10d.jpg
View
View 4391 ʔáⁿ-e-daⁿ cáⁿ-a-ké-daⁿ 'óⁿedoⁿ shóⁿakʰédoⁿ 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/other%20A/opd.01.048.07b.jpg
View
View 5159 étaⁿ étʰoⁿ 2009-11-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.140.03a.jpg
View
View 5415 ga-spé i-té-gaⁿ gaspé itʰégoⁿ 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas/opd.02.007.05c.jpg
View
View 7463 gi-á-be-taⁿ giábetʰoⁿ 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.09a.jpg
View
View 7719 má-ma máma 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-ka/opd.02.108.06d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-ka/opd.02.108.07a.jpg
View
View 13351 ȼé-hi-á-ȼañ-ké théhiáthoⁿkʰé 2010-12-08 2011-06-29 20:37:14 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.108.10c.jpg
View
View 13607 dhé-dhu-táⁿ-a-di théthutʰóⁿadi 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.02d.jpg
View
|< first   << previous | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 next >>  last >|  
Select page: