Lexeme Entries

Page 6 of 24, showing 50 records out of 1156 total, starting on record 251, ending on 300
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 14263 we-á-na-ḳáñ-gȼe weánakóⁿgthe n. A candle or lamp. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.03c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.03d.jpg
View
View 16146 wá-na-ḳáⁿ-gȼe u-gȼé wánakóⁿgthe ugthé n.phrase a candle-stick 2012-05-21 2012-07-13 11:04:24 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.08c.jpg
View
View 14266 we-á-na-ḳáñ-gȼe u-gȼé weánakóⁿgthe ugthé n.phrase A candle-stick. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.04c.jpg
View
View 16140 wá-na-ḳáñ-gȼe wánakóⁿgthe n. a candle; a lamp 2012-05-21 2012-06-13 21:13:46 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.07d.jpg
View
View 16102 wa-ná-ce nu-daⁿ-hañ-ga wanáshe nudoⁿhoⁿga n.phrase a chief policeman; an officer 2012-05-16 2012-06-16 16:45:37 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.05a.jpg
View
View 14349 wé-ȼi-cki wéthishki n. A clothes-wringer. 2011-04-18 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.06d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.07a.jpg
View
View 14374 wé-ȼi-ṭú-bĕ wéthitúbe n. A coffee-mill. 2011-04-20 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.200.08c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.200.08d.jpg
View
View 14679 wí-u-ȼa wíutha n. A comparison, a figure of speech, a sign. 2011-05-06 2011-08-17 20:23:30 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.05b.jpg
View
View 14625 wĕ́-s'ă cé-ki wés'a shékʰi n. A copperhead or whistler snake. 2011-05-03 2011-08-13 17:59:55 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.210.06b.jpg
View
View 14674 wí-u-bá-ti wíubátʰi n. A cork, stopper. 2011-05-06 2011-08-17 20:14:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.02d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.03a.jpg
View
View 16620 wahábahi wahábahi a corn-cob. 2012-07-15 2012-07-15 00:21:19 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.05d.jpg
View
View 14338 wé-ȼa-wa wéthawa n. A counting; a number. 2011-04-18 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.02a.jpg
View
View 14232 we-á-ga-qá-de weágaqáde n. A cover, lid, top. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.08c.jpg
View
View 14475 wé-ma-gí-xe wémagíxe n. A cross-cut saw. 2011-04-29 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.206.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.206.06a.jpg
View
View 14650 wí-gi-de wígide n. A curlew. 2011-05-06 2011-08-16 21:32:43 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.04b.jpg
View
View 16731 wa-wé-ki-tá-ta wawékʰitʰátʰa a deceiver, one who deceives often; or, to deceive them often 2012-07-30 2012-07-30 14:21:44 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.03b.jpg
View
View 14358 wé-ȼi-je wéthizhe n. A dipper or ladle. 2011-04-19 2011-09-02 07:59:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.200.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.200.01d.jpg
View
View 14584 wé-ṭaⁿ-iⁿ wétoⁿiⁿ n. A distinction, a difference. 2011-05-03 2011-08-15 20:26:43 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.209.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.209.02d.jpg
View
View 14555 wé-qe wéqe n. A doll. 2011-05-03 2012-08-20 20:45:30 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.208.02d.jpg
View
View 16137 wa-ná-gȼe wanágthe n. a domesticated animal; any animal which can be tamed; a pet animal, including birds, reptiles and... 2012-05-21 2012-06-13 21:09:39 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.06d.jpg
View
View 14941 wí-u-ȼi-daⁿ ṭá-ce wíuthidoⁿ táshe n. A door latch 2011-08-17 2011-08-17 20:58:17 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.06d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.06a.jpg
View
View 14533 wé-naⁿ-sí-hi wénoⁿsíhi n. A door-mat. 2011-05-03 2011-07-17 08:55:30 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.06b.jpg
View
View 16691 wa-hú-taⁿ-ȼĕ á-ki-ȼa-ská-bĕ wahútoⁿthe ákʰithaskábe n.phrase A double barreled gun 2012-07-21 2012-09-17 19:50:39 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.09d.jpg
View
View 16637 wa-wé-ʔe wawé'e a farmer 2012-07-16 2012-07-16 13:33:24 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.192.10b.jpg
View
View 16789 wa-íⁿ pú-pu-de waíⁿ pʰúpʰude n.phrase a feather bed; a mattress 2012-08-01 2012-08-29 19:54:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.02d.jpg
View
View 14287 wé-ba-maⁿ wébamoⁿ n. A file. 2011-04-13 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.03c.jpg
View
View 16147 wá-na-ḳáñ-gȼe wa-gȼí-cka wánakóⁿgthe wagthíshka n. a fire-fly or lightning bug 2012-05-21 2012-06-13 21:24:08 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.08d.jpg
View
View 16163 wa-ná-xaⁿ-xaⁿ wanáxoⁿxoⁿ n. a firefly 2012-05-21 2012-06-16 17:16:05 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.182.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.182.01d.jpg
View
View 16109 wa-músk í-naⁿ-jú wamúsk ínoⁿzhú n.phrase a flail? 2012-05-17 2012-07-08 09:52:05 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.09b.jpg
View
View 14290 wé-ba-sá-da wébasáda n. A flat-iron 2011-04-13 2011-09-01 07:14:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.04d.jpg
View
View 14281 wé-ba-c̣ná-ha wébazhnáha n. A flat-iron, a smoothing-iron. 2011-04-12 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.10b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.10d.jpg
View
View 14523 wé-na-sá-da-ȼĕ wénasádathe n. A flat-iron. 2011-05-02 2011-08-13 08:28:50 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.02d.jpg
View
View 14311 wé-ci-gȼe wéshigthe n. A fork or dipper for taking meat out of the kettle. 2011-04-13 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.198.01a.jpg
View
View 15925 wá-qe wáqe n. A Frenchman, a Canadian; A White man, as distinguished from an Indian 2012-05-09 2012-06-20 16:17:09 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.02c.jpg
View
View 14593 we-ú-ȼi-sáⁿ weúthisóⁿ n. A frying-pan for parching corn or roasting coffee. 2011-05-03 2011-08-16 20:42:40 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.209.06d.jpg
View
View 14448 wé-je-ji wézhezhi n. A frying-pan. 2011-04-27 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.205.07a.jpg
View
View 16164 wa-ná-xe wanáxe n. a ghost or spirit 2012-05-21 2012-06-18 21:02:18 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.182.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.182.02c.jpg
View
View 16185 wa-ná-xi wanáxi n. a ghost, spirit 2012-05-22 2012-06-18 21:23:40 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.182.03b.jpg
View
View 14626 wĕ́-s'ă ní-de-ka wés'a nídekʰa n.phrase A grass-snake. 2011-05-03 2011-08-13 20:31:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.210.06d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.210.07a.jpg
View
View 16790 wa-íⁿ qú-de waíⁿ qúde n.phrase a gray blanket 2012-08-01 2012-09-18 20:03:41 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.03c.jpg
View
View 16689 wá-hu-táⁿ-ȼĕ wáhutóⁿthe n. a gun 2012-07-21 2012-09-17 19:51:50 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.09c.jpg
View
View 16706 wa-hú-taⁿ-ȼĕ u-ȼí-gȼe-ze wahútoⁿthe uthígtheze n.phrase a gun-screw 2012-07-21 2012-09-17 20:25:06 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.171.03a.jpg
View
View 14288 wé-ba-maⁿ wébamoⁿ n. A hand-saw. 2011-04-13 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.03d.jpg
View
View 14589 wé-u-bá-jaⁿ wéubázhoⁿ n. A hide-scraper, composed of the real weubajaⁿ (A) a bone handle, bent at one end, and the weʔuhi,... 2011-05-03 2011-08-16 08:39:09 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.209.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.209.05b.jpg
View
View 14384 wé-ʔe wé'e n. A hoe; a plow. 2011-04-20 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.201.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.201.03b.jpg
View
View 14366 wé-ȼi-ské-be wéthiskébe n. A hone, razor-strop; any thing for sharpening a blade by drawing it over the instrument. 2011-04-20 2011-07-28 08:38:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.200.05b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.200.05c.jpg
View
View 14347 wé-ȼi-cí-be wéthishíbe n. A key. 2011-04-18 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.06a.jpg
View
View 15775 wa-gȼí-cka hi dú-ba wagthíshka hi dúba n. a lizard: "the four-legged reptile" 2012-05-08 2022-07-14 22:59:54 Binah Gordon http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.02c.jpg
View
View 16032 wa-mú-skĕ níⁿn-de á-ki-ȼa-ská-bĕ wamúske niⁿde ákʰithaskábe n.phrase a loaf of baked (wheat) bread 2012-05-11 2012-06-15 11:49:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.06d.jpg
View
View 14681 wí-u-ȼí-daⁿ wíuthídoⁿ n. A lock, bar, bolt. 2. A screw-driver. 2011-05-06 2011-08-17 20:28:09 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.06b.jpg
View
|< first   << previous | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 next >>  last >|  
Select page: