Lexeme Entries

Page 6 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 251, ending on 300
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 1308 á-ki-haⁿ ákʰihoⁿ 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.024.04d.jpg
View
View 1564 ce-a-hi-a-ȼaⁿ-ta-ȼi-caⁿ sheahiathoⁿtʰathishoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.070.10b.jpg
View
View 4380 cpe shpe 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.05d.jpg
View
View 4636 é-ki-gaⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ ékʰigoⁿthóⁿthoⁿ 2009-11-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/eki/opd.01.137.01a.jpg
View
View 5148 e-si-da-di esidadi 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ena/opd.01.139.09a.jpg
View
View 5660 ga-é-ȼaⁿ gaéthoⁿ 2009-12-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.151.02c.jpg
View
View 5916 e-há-ci-á-di eháshiádi 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.136.02c.jpg
View
View 6428 gȼá-qȼu-'a gtháqthu'a 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.09d.jpg
View
View 6940 ba-ȼíⁿ bathíⁿ 2010-02-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ba%a2/opd.01.052.02d.jpg
View
View 7452 gi-á-bȼa-zĕ giábthaze 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07d.jpg
View
View 8220 gí-ṭi-ha gítiha 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.037.07b.jpg
View
View 12572 u-ȼá-pi-ä-jĭ uthápʰiazhi 2010-09-21 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.03d.jpg
View
View 13596 ȼé-ȼu théthu 2011-01-24 2011-06-29 21:32:09 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.107.10a.jpg
View
View 16668 wá-hiⁿ cí-ȼĕ wáhiⁿ shíthe n.phrase 2012-07-19 2012-09-12 15:25:03 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.05d.jpg
View
View 1565 ce-á-hi-a-ȼaⁿ-ṭá-taⁿ sheáhiathoⁿtátʰoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.070.10c.jpg
View
View 4381 cpé-cte shpéshte 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.05d.jpg
View
View 6429 gȼá-qȼu-de gtháqthude 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.09d.jpg
View
View 6685 bȼu-gá-ȼĕ-ha bthugátheha 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.04d.jpg
View
View 8221 gí-ṭi-ha-qti-aⁿ-wá-ȼĕ gítihaqtioⁿwáthe 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.037.07b.jpg
View
View 8733 í-wa-mi íwami 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.06a.jpg
View
View 8989 ḳú-ḳu-ge kúkuge 2010-04-20 2011-06-07 21:46:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.100.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.100.02a.jpg
View
View 10781 táⁿ-waⁿ-wé-gȼaⁿ tʰóⁿwoⁿwégthoⁿ 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.09c.jpg
View
View 12573 u-ȼá-pi-pi-ä-jĭ uthápʰipʰiazhi 2010-09-21 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.03d.jpg
View
View 1566 ce-á-hi-a-ȼán-di sheáhiathóⁿdi 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.070.10c.jpg
View
View 5662 ga-é-qti gaéqti 2009-12-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.151.02d.jpg
View
View 5918 e-há-ci-a-ṭá eháshiatá 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.136.02d.jpg
View
View 7454 gi-á-bȼi giábthi 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.08a.jpg
View
View 8222 gí-ṭi-ha-wá-ȼĕ gítihawáthe 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.037.07b.jpg
View
View 8478 í-sa-wá-ȼĕ ísawáthe 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/is/opd.02.075.08d.jpg
View
View 12062 UNREADABLE UNREADABLE 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.063.05a.jpg
View
View 12574 u-ȼá-qȼa-qȼá-jĭ utháqthaqtházhi 2010-09-21 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.04b.jpg
View
View 13598 ȼé-ȼu-á-di te-ȼán-di théthuádi tʰethóⁿdi 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.107.10c.jpg
View
View 14110 ȼi-sí-da thisída 2011-03-07 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2is/opd.01.122.01c.jpg
View
View 15390 u-kí-ki-ʔáⁿ-he ukʰíkʰi'óⁿhe 2012-04-24 2012-04-24 11:38:55 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.127.09c.jpg
View
View 1055 á-na-ȼañ-ká-daⁿ ánathoⁿkʰádoⁿ 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.06c.jpg
View
View 1567 ce-á-hi-á-ȼan-dí-taⁿ sheáhiáthoⁿdítʰoⁿ 2009-09-10 2011-07-15 22:30:03 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.070.10d.jpg
View
View 3103 ce-á-hi-ȼé-kĕ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithékʰetáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-23 11:28:05 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09d.jpg
View
View 7455 gi-á-bȼi-je giábthizhe 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.08b.jpg
View
View 8991 ḳú-wíⁿ-wíⁿ-xe kúwíⁿwíⁿxe 2010-04-20 2011-06-07 21:48:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.100.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.100.02c.jpg
View
View 1568 ce-á-hi-á-ȼañ-ká sheáhiáthoⁿkʰá 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.070.10d.jpg
View
View 3104 ce-á-hi-ȼé-kĕ-ṭá-taⁿ sheáhithékʰetátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-23 11:28:05 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09d.jpg
View
View 5664 ga ga 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.145.08a.jpg
View
View 6432 gȼá-qi gtháqi 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.10c.jpg
View
View 7456 gi-á-bȼi-p'ĕ giábthipʰe 2010-03-05 2012-07-07 15:49:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.08b.jpg
View
View 8736 I-wá-qu-be Iwáqube 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.06c.jpg
View
View 8992 ḳú-wiⁿ-xá-xa kúwiⁿxáxa 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.100.02b.jpg
View
View 14112 ȼi-sí-du-a thisídua 2011-03-07 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2is/opd.01.122.01d.jpg
View
View 1057 á-na-ge-dáⁿ ánagedóⁿ 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.07a.jpg
View
View 3105 ce-á-hi-ȼe-tĕ́ sheáhithetʰé 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.10b.jpg
View
View 4897 é-ga-spe égaspe 2009-11-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ega/opd.01.133.09c.jpg
View
|< first   << previous | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 next >>  last >|  
Select page: