Lexeme Entries

Page 5 of 6, showing 50 records out of 293 total, starting on record 201, ending on 250
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 10920 nú-ci-a-ṭá-taⁿ núshiatátʰoⁿ from below; from a low place 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.005.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.01a.jpg
View
View 10921 nú-ci í tĕ́-ta a-ká núshi í tʰétʰa akʰá it, the std.ob., will become low 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.01b.jpg
View
View 10922 nú-ci-ä́-di núshiádi too far down 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.01b.jpg
View
View 10923 nú-ci-ki-ȼá-ȼai núshikʰitháthai N/A 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.01d.jpg
View
View 10924 nú-ci-ki-ȼĕ núshikʰithe N/A 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.01d.jpg
View
View 10925 nú-ci-ki-ȼé-ȼaⁿ-ȼaⁿí núshikʰithéthoⁿthoⁿí N/A 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.01d.jpg
View
View 10926 nú-ci-ki-kí núshikʰikʰí all in a row, each one being lower than the preceding one 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.02a.jpg
View
View 10927 nu-ci-ki-ki-ȼai nushikʰikʰithai N/A 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.02a.jpg
View
View 10928 nú-ci-ki-ki-ȼe-ȼaⁿ-ȼaⁿ í núshikʰikʰithethoⁿthoⁿ í N/A 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.02c.jpg
View
View 10933 nu-dáⁿ-a-ṭá-ȼi-caⁿ nudóⁿatáthishoⁿ pertaining or referring to war 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.04b.jpg
View
View 10936 nu-dáⁿ-hi-ṭáñ-ga nudóⁿhitóⁿga a large war party; an army (in motion, going to war) 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.05b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.05d.jpg
View
View 10937 nu-dáⁿ jíñ-ga nudóⁿ zhíⁿga a small war party 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.06c.jpg
View
View 10939 nú-de bi-qí-be núde biqíbe N/A 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.06b.jpg
View
View 10946 nú-de i-ḳáⁿ-taⁿ núde ikóⁿtʰoⁿ to tie around the neck, as a halter 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.07d.jpg
View
View 10947 nú-de ḳáⁿ núde kóⁿ N/A 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.07d.jpg
View
View 10948 Nude-ḳaⁿ jiñga kĕ Nudekoⁿ zhiⁿga kʰe the 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.07d.jpg
View
View 10949 Nude-ḳaⁿ ṭañga kĕ Nudekoⁿ toⁿga kʰe the jugular vein 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.07d.jpg
View
View 10952 nú-de ṭá-ce u-kí-ȼi-jáñ-ka(ȼaⁿ) núde táshe ukʰíthizhóⁿkʰa(thoⁿ) "the forked part of the throat protuberance": the palate 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.08b.jpg
View
View 10953 nú-de ṭa-qúx u-jí núde taqúx uzhí N/A 2010-06-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.006.08c.jpg
View
View 10996 nú-ge-á-di núgeádi last summer 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.02b.jpg
View
View 10998 nu-gé-daⁿ nugédoⁿ in summer, during the summer, referring to summers before last summer(nugeadi) 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.02d.jpg
View
View 10999 nu-ge-de nugede in summer, after next summer; in future summers 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.03a.jpg
View
View 11000 nu-gé ȼe nugé the this summer 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.03b.jpg
View
View 11001 nu-gé ḳĭ nugé ki when it shall be summer, next summer 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.03b.jpg
View
View 11002 nu-gí-ȼi-há-ṭi nugíthiháti N/A 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.03c.jpg
View
View 11003 nu-gú-kaⁿ-ska nugúkʰoⁿska mid-summer 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nu/opd.03.007.03c.jpg
View
View 16339 né-ȼĕ néthe to kindle a fire 2012-05-25 2012-05-25 07:15:44 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.07d.jpg
View
View 16340 né-gi-ȼĕ négithe to kindle his oen fire 2012-05-25 2012-05-25 07:16:33 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.07d.jpg
View
View 16341 neȼe nethe 2012-05-25 2012-05-25 07:17:05 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.08a.jpg
View
View 16342 né-gi-há négihá Used by Omaha females 2012-05-25 2012-05-25 07:18:56 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.08b.jpg
View
View 16343 ne-gí-ha negíha 2012-05-25 2012-05-25 07:20:19 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.08b.jpg
View
View 16345 ne-gí-hĕ negíhe 2012-05-25 2012-05-25 07:40:21 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.08b.jpg
View
View 16346 né-i-káⁿ-ȼĕ néikʰóⁿthe the outlet of a lake 2012-05-25 2012-05-25 07:41:26 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.08c.jpg
View
View 16347 né-je nézhe to urinate 2012-05-25 2012-05-25 07:42:05 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.08d.jpg
View
View 16348 né-je nézhe urine 2012-05-25 2012-05-25 07:43:42 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.09a.jpg
View
View 16349 né-je-ni(ȼaⁿ) nézheni(thoⁿ) the human urine 2012-05-25 2012-05-25 07:44:30 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.09a.jpg
View
View 16350 né-je-hnaⁿ u-jí(ȼaⁿ) nézhehnoⁿ uzhí(thoⁿ) the human urine 2012-05-25 2012-05-25 07:45:38 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.09a.jpg
View
View 16351 né-je-naⁿ u-jí nézhenoⁿ uzhí human urine 2012-05-25 2012-05-25 07:46:53 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.09b.jpg
View
View 16352 né-je ni nézhe ni human urine 2012-05-25 2012-05-25 07:47:53 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.09c.jpg
View
View 16353 neje nezhe 2012-05-25 2012-05-25 07:48:27 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.09d.jpg
View
View 16354 né-je-ti-ȼiñ-ge(neje, tĕ, iȼiñge) nézhetʰithiⁿge(nezhe, tʰe, ithiⁿge) to have a strong desire to urinate 2012-05-25 2012-05-25 07:50:07 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.10a.jpg
View
View 16355 né-ne-je nénezhe to urinate often 2012-05-25 2012-05-25 07:51:04 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.10a.jpg
View
View 16356 né-qȼa-be u-gȼáⁿ(ȼaⁿ) néqthabe ugthóⁿ(thoⁿ) 1. the cv.lake, with a bank studded with trees. 2. a cv.island in the lake, studded with trees 2012-05-25 2012-05-25 07:52:45 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.10b.jpg
View
View 16357 né-u-ȼi-cáⁿ néuthishóⁿ a lake 2012-05-25 2012-05-25 07:54:23 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.10c.jpg
View
View 16358 ne-ú-ȼi-caⁿ neúthishoⁿ ditto. the lg. lake, J 2012-05-25 2012-05-25 07:56:18 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.10d.jpg
View
View 16359 neuȼicaⁿ neuthishoⁿ 2012-05-25 2012-05-25 07:57:12 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.175.01a.jpg
View
View 16360 né-xe néxe the hypogastric region of the abdomen in human beings 2012-05-25 2012-05-25 07:58:39 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.175.01b.jpg
View
View 16361 né-xe néxe a kettle, pot, pail, bucket 2012-05-25 2012-05-25 07:59:30 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.175.01c.jpg
View
View 16362 né-xe cú-ga néxe shúga a "thick kettle" 2012-05-25 2012-05-25 08:00:32 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.175.01d.jpg
View
View 16363 né-xe ga-ḳú néxe gakú to beat a drum 2012-05-25 2012-05-25 08:01:28 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.175.02a.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 next >>  last >|  
Select page: