Lexeme Entries

Page 5 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 201, ending on 250
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16917 wa-gá-qtaⁿ wagáqtoⁿ 2012-08-21 2012-08-21 01:00:45 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.163.01b.jpg
View
View 1558 a-tán-daⁿ-hi atʰóⁿdoⁿhi 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.03d.jpg
View
View 3094 ce-á-hi-ȼé-kĕ-dí-taⁿ sheáhithékʰedítʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-23 11:28:05 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09c.jpg
View
View 4630 é-ki-ȼaⁿ-ská-ska ékʰithoⁿskáska 2009-11-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/eki/opd.01.136.10b.jpg
View
View 6422 gȼá-ne gtháne 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.08d.jpg
View
View 7446 gi-á-ba-má-xe giábamáxe 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07b.jpg
View
View 14870 zaⁿ-zí zoⁿzí n. 2011-05-11 2011-05-19 15:45:17 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.220.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.220.06c.jpg
View
View 15126 ú-wa-gi-dá-ge úwagidáge 2012-04-06 2012-04-17 09:11:14 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uw/opd.03.150.01a.jpg
View
View 15382 u-ȼi-hʔu-ciⁿ uthih'ushiⁿ 2012-04-23 2012-04-23 13:25:37 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-ga-ha/opd.03.110.08d.jpg
View
View 16918 wá-ga-ski wágaski 2012-08-21 2012-08-21 01:05:30 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.163.01d.jpg
View
View 1047 á-naⁿ ánoⁿ 2009-08-31 2012-07-10 10:10:40 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/anaN/opd.01.031.01c.jpg
View
View 1559 a-tán-daⁿ-qti-ḳi atʰóⁿdoⁿqtiki 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.04a.jpg
View
View 3095 ce-á-hi-ȼe-kĕ́-ṭa sheáhithekʰéta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09c.jpg
View
View 4119 cé-ȼu-á-di-te-ȼáⁿ shéthuáditʰethóⁿ 2009-10-27 2011-08-03 13:50:16 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.10b.jpg
View
View 4631 é-ki-ȼĕ ékʰithe 2009-11-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/eki/opd.01.136.10c.jpg
View
View 5143 ga-p'íⁿ-p'iⁿ-xe gap'íⁿp'iⁿxe 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.09d.jpg
View
View 7447 gi-á-ba-s'iⁿ giábas'iⁿ 2010-03-05 2011-03-11 14:12:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07b.jpg
View
View 15127 u-wá-gaⁿ-gi uwágoⁿgi 2012-04-06 2012-04-17 09:10:55 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uw/opd.03.150.01b.jpg
View
View 15383 uki ukʰi 2012-04-24 2012-04-24 11:11:29 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.127.06a.jpg
View
View 536 ȼaajĭ thaazhi 2009-06-02 2011-06-09 15:47:27 Mark Awakuni-Swetland View
View 2584 cí-ca shísha v.root 2009-09-28 2011-09-03 10:29:28 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.085.09b.jpg
View
View 3096 ce-á-hi-ȼe-táⁿ sheáhithetʰóⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.10a.jpg
View
View 3608 ȼa-kí-a-wa-há thakʰíawahá 2009-10-15 2011-07-03 15:05:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.099.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.099.04b.jpg
View
View 4120 cé-ȼu-á-di-te-ȼán-di shéthuáditʰethóⁿdi 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.10c.jpg
View
View 4376 cpá-cpa shpáshpa 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.04d.jpg
View
View 5144 ga-p'ú-je gap'úzhe 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.10a.jpg
View
View 6168 gȼí-ṣnin-de gthízniⁿde 2010-01-21 2011-07-15 17:41:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.08a.jpg
View
View 7448 gi-á-ba-bá-xu giábabáxu 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07c.jpg
View
View 11544 Ṭa-dé wa-té Tadé watʰé 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.03d.jpg
View
View 16152 wa-ná-qȼiⁿ wanáqthiⁿ 2012-05-21 2012-06-16 16:59:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.182.08b.jpg
View
View 2329 cé-hi-gé-na-ska shéhigénaska 2009-09-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.06c.jpg
View
View 4121 cé-ȼu-á-di-te-ȼan-dí-taⁿ shéthuáditʰethoⁿdítʰoⁿ 2009-10-27 2011-07-16 08:31:02 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.10c.jpg
View
View 5657 gá-ȼu-tán-di gáthutʰóⁿdi 2009-12-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.151.02a.jpg
View
View 7449 gi-á-ba-cáⁿ giábashóⁿ 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07c.jpg
View
View 1562 ce-á-hi sheáhi 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.070.10a.jpg
View
View 2586 cí-ci shíshi v.root 2009-09-28 2011-09-03 10:30:20 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.085.09c.jpg
View
View 3098 ce-á-hi-ȼe-táⁿ-ṭa sheáhithetʰóⁿta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.10a.jpg
View
View 4122 cé-ȼu-á-di tĕ́ shéthuádi tʰé 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.10d.jpg
View
View 5658 gá-ȼu-tan-dí-taⁿ gáthutʰoⁿdítʰoⁿ 2009-12-11 2011-07-16 08:53:30 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.151.02a.jpg
View
View 6426 gȼá-qaⁿ gtháqoⁿ 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.09b.jpg
View
View 7450 gi-á-bȼa-ȼa giábthatha 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07d.jpg
View
View 8474 í-sa-be u-há-ḳi-ȼĕ ísabe uhákithe 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/is/opd.02.075.08b.jpg
View
View 8986 ḳú-ji kúzhi 2010-04-20 2010-12-26 20:40:42 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.099.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.100.01a.jpg
View
View 15386 u-ḳí-hi-ȼĕ ukíhithe 2012-04-24 2012-04-24 11:24:20 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.127.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.127.08c.jpg
View
View 16410 ḳá-maⁿ kámoⁿ 2012-05-30 2013-10-16 14:02:34 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.03b.jpg
View
View 7451 gi-á-bȼa-ska giábthaska 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.07d.jpg
View
View 8731 í-wa-jĭ́ⁿ-skă-wá-ȼĕ íwazhíⁿskăwáthe 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.05c.jpg
View
View 12571 u-ȼá-he -- utháhe - 2010-09-21 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.02c.jpg
View
View 13595 ȼĕ́-qtci-ȼiⁿ théqchithiⁿ 2011-01-21 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ete/opd.01.113.09b.jpg
View
View 16923 wá-ga-ze wágaze 2012-08-21 2012-08-21 22:51:19 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.163.03d.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: