Lexeme Entries

Page 4 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 151, ending on 200
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 8976 jiñ-gí-ȼaⁿ zhiⁿgíthoⁿ 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ji/opd.02.088.06b.jpg
View
View 11536 Ṭa-dé wa-há-ga Tadé wahága 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.03b.jpg
View
View 12560 u-ȼé-wiⁿ-wá-ki-ȼĕ uthéwiⁿwákʰithe 2010-09-18 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.090.08b.jpg
View
View 15632 sn sn 2012-05-04 2012-05-04 12:29:45 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.041.06a.jpg
View
View 3089 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-kĕ́-ṭa sheáhithéthiⁿkʰéta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09a.jpg
View
View 4369 ckí-da shkída 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03c.jpg
View
View 5649 gá-ȼu-a-di te-ȼáⁿ gáthuadi tʰethóⁿ 2009-12-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.150.10c.jpg
View
View 5905 é-gi-tá-ji égitʰázhi 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.136.01a.jpg
View
View 8721 í-wa-ce íwashe 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.03c.jpg
View
View 8977 jíñ-gi-hé zhíⁿgihé 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ji/opd.02.088.06c.jpg
View
View 10257 si si 2010-05-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.034.04a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.034.04b.jpg
View
View 12561 u-ȼá-pĕ-jĭ uthápʰezhi 2010-09-20 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.03a.jpg
View
View 12817 ȼañ-ké thoⁿkʰé 2010-10-27 2011-08-02 13:13:50 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.103.08a.jpg
View
View 15121 ú-wa-ȼa-kí-ji úwathakʰízhi 2012-04-03 2012-04-17 09:11:39 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uw/opd.03.149.09d.jpg
View
View 15889 wa-qá-ga waqága 2012-05-09 2012-07-11 19:03:09 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.184.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.184.07b.jpg
View
View 3090 a-ḳí-ḳi ca-gí akíki shagí 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak%28x%29/opd.01.026.04c.jpg
View
View 4370 ckú-ba-di shkúbadi 2009-11-02 2011-06-22 13:29:14 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03d.jpg
View
View 5906 é-gi-táⁿ-he égitʰóⁿhe 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.136.01a.jpg
View
View 7442 gi-á-a-ki-wa-ha giáakʰiwaha 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.06d.jpg
View
View 8978 jíñ-gi-té zhíⁿgitʰé 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ji/opd.02.088.06c.jpg
View
View 14098 ȼi-sá-jĭ thisázhi 2011-03-07 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2is/opd.01.121.09c.jpg
View
View 14610 we-waⁿ-xa-bi-ȼiñ-gi-ȼe wewoⁿxabithiⁿgithe 2011-05-03 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.210.02d.jpg
View
View 16402 ̣p̣e-de-ni ̣pedeni 2012-05-29 2012-05-29 17:10:00 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.018.10b.jpg
View
View 1555 a-tán-daⁿ-ctĭ atʰóⁿdoⁿshti 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.03b.jpg
View
View 2323 ȼe-á-hi-a-ȼáⁿ theáhiathóⁿ 2009-09-22 2011-07-03 15:50:16 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.04c.jpg
View
View 3091 ce-á-hi-ȼe-gĕ́ sheáhithegé 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09a.jpg
View
View 6163 gȼí-ski-da gthískida 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.07b.jpg
View
View 6675 bȼiⁿ bthiⁿ 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.03c.jpg
View
View 7187 gi-ná giná 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gina/opd.02.033.07c.jpg
View
View 8979 jiñ-gá ci-é-ji-de tĕ́-ṭa kí zhiⁿgá shiézhide tʰéta kʰí 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ji/opd.02.088.04d.jpg
View
View 11795 ṭi-gáⁿ-hĕ tigóⁿhe 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.01b.jpg
View
View 13075 ȼa-ská-pi thaskápʰi 2010-11-12 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.03b.jpg
View
View 15123 u-wá-gaⁿ-ze uwágoⁿze 2012-04-03 2012-04-17 09:10:17 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uw/opd.03.149.10b.jpg
View
View 15891 wa-qa-ga-bȼaⁿ-ze waqagabthoⁿze 2012-05-09 2012-05-09 11:24:25 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.184.07c.jpg
View
View 2580 cí-be shíbe 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.085.08c.jpg
View
View 3092 ce-á-hi-ȼe-kĕ́ sheáhithekʰé 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09b.jpg
View
View 5396 ga-skĕ́-skĕ gaskéske 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas/opd.02.007.01d.jpg
View
View 6164 gȼí-ski-skí-da gthískiskída 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.07b.jpg
View
View 6420 gȼá-naⁿ-ba-ha gthánoⁿbaha 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.08b.jpg
View
View 8212 gi-tí gitʰí 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.037.05b.jpg
View
View 8980 ḳu-gé kugé 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.099.09b.jpg
View
View 12564 u-ȼá-p'u-ciⁿ utháp'ushiⁿ 2010-09-20 2011-02-05 15:56:38 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.04a.jpg
View
View 15380 u-gá-qpa-qpá-ȼĕ ugáqpaqpáthe 2012-04-23 2012-04-23 13:15:18 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-ga-ha/opd.03.110.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-ga-ha/opd.03.110.08c.jpg
View
View 789 dudahiȼe dudahithe 2009-07-23 2011-06-09 15:51:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin letter D/opd.01.091.01a.jpg
View
View 1557 a-tán-daⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿdoⁿthóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.03d.jpg
View
View 3093 ce-á-hi-ȼe-kĕ́-di sheáhithekʰédi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09b.jpg
View
View 8981 ḳú-gi-ȼáⁿ kúgithóⁿ 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ku/opd.02.099.09b.jpg
View
View 12565 u-ȼá-sku-ske utháskuske 2010-09-20 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.08d.jpg
View
View 13077 ȼa-skă thaska 2010-11-16 2012-08-20 16:06:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.03c.jpg
View
View 14869 záⁿ-ze-wá-ȼĕ zóⁿzewáthe 2011-05-11 2011-05-11 13:24:34 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.220.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.220.06a.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: