Lexeme Entries

Page 303 of 303, showing 29 records out of 15129 total, starting on record 15101, ending on 15129
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 4348 ckáⁿ-c̣na shkóⁿzhna 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.086.10c.jpg
View
View 5116 ga-ná-xĕ ganáxe 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.05c.jpg
View
View 5628 ĕ-dí taⁿ é-de edí tʰoⁿ éde 2009-12-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.145.01c.jpg
View
View 6140 gȼé-ba-qtci gthébaqchi 2010-01-20 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2e/opd.02.016.07b.jpg
View
View 3069 ce-á-hi-ȼé-ȼiⁿ é-gaⁿ sheáhithéthiⁿ égoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07b.jpg
View
View 4605 é-ki-ȼáⁿ-ȼaⁿ-ska ékʰithóⁿthoⁿska 2009-11-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/eki/opd.01.136.09b.jpg
View
View 4861 e-dé-he edéhe 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.130.03a.jpg
View
View 5117 gá-uaⁿ gáuoⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.05d.jpg
View
View 5629 ĕ́-di u-ȼí-gȼaⁿ édi uthígthoⁿ 2009-12-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.145.01d.jpg
View
View 6397 gȼá-he-ȼáⁿ-ȼaⁿ gtháhethóⁿthoⁿ 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.03c.jpg
View
View 7421 gí-ba-bȼi gíbabthi 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.10b.jpg
View
View 7933 mú-ȼaⁿ-a-jĭ múthoⁿazhi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.07d.jpg
View
View 8445 gi-p̣í-qaⁿ gipíqoⁿ 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.03d.jpg
View
View 9981 u-ȼú-ba-cte uthúbashte 2010-05-20 2011-03-08 22:14:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-%A2u/opd.03.100.08c.jpg
View
View 13309 ȼé-ȼá-ȼa théthátha 2010-12-04 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eba/opd.01.107.01c.jpg
View
View 14333 wé-ȼa-hí-de wéthahíde 2011-04-18 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.198.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.198.09d.jpg
View
View 254 dú-a-hi-gĕ-dí-taⁿ dúahigedítʰoⁿ 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duahi/opd.01.093.08d.jpg
View
View 3070 ce-á-hi-ȼé-ȼiⁿ-ṭa sheáhithéthiⁿta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07b.jpg
View
View 7422 gí-ba-bȼí-je gíbabthízhe 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.10b.jpg
View
View 16382 pú-ḳi pʰúki 2012-05-29 2012-07-12 00:11:37 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.012.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.012.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.018.05a.jpg
View
View 2047 cé-hi shéhi 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.07a.jpg
View
View 3071 ce-á-hi-ȼé-ȼañ-ké-gaⁿ sheáhithéthoⁿkʰégoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07c.jpg
View
View 5119 gá-naⁿ-ha gánoⁿha 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.06a.jpg
View
View 7423 gí-ba-bȼí-p'ĕ gíbabthípʰe 2010-03-04 2012-07-07 16:50:49 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.10c.jpg
View
View 7935 mú-ȼiⁿ-qe múthiⁿqe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.08b.jpg
View
View 8447 gi-p̣í-si-hi gipísihi 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.04b.jpg
View
View 9983 u-ȼu... (illegible) uthu 2010-05-20 2012-07-25 10:53:14 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-%A2u/opd.03.100.09b.jpg
View
View 12031 ú-a-hi-gi úahigi 2010-07-05 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u/opd.03.076.04b.jpg
View
View 13311 ȼé-ȼaⁿ-cte théthoⁿshte 2010-12-04 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eba/opd.01.107.02a.jpg
View
|< first   << previous | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303
next >>
   
Select page: