Lexeme Entries

Page 300 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14951, ending on 15000
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 4075 cé-ȼaⁿ-ȼaⁿ-ská-qti shéthoⁿthoⁿskáqti 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.03b.jpg
View
View 5867 mú-a-ki-ȼa-ha múakʰithaha 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.08a.jpg
View
View 7147 bi-cpí bishpí 2010-02-23 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.060.10d.jpg
View
View 7403 gí-ba-á-ki-ȼa-ha gíbaákʰithaha 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.07d.jpg
View
View 7659 gi-á-ṭu-bȼiⁿ giátubthiⁿ 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.08c.jpg
View
View 3052 ce-á-hi-ȼé-ȼaⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithéthoⁿtáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.05d.jpg
View
View 4332 cé wa-gȼá-ȼiⁿ í shé wagtháthiⁿ í 2009-10-30 2011-08-08 00:21:41 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.04d.jpg
View
View 5100 ga-ná-na-ská-qti ganánaskáqti 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.04a.jpg
View
View 7404 gí-ba-á-ki-ȼa-ská-be gíbaákʰithaskábe 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.08a.jpg
View
View 8428 gi-p̣í-ce-ȼaⁿ gipíshethoⁿ 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.035.10a.jpg
View
View 10732 ta-ké tʰakʰé 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.08c.jpg
View
View 11500 ṭá-ci táshi 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.04a.jpg
View
View 12524 u-ȼá-ṭi-ʔa utháti'a 2010-09-15 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.089.05b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.089.05c.jpg
View
View 493 á-bi-a-ma ȼáⁿ ábiama thóⁿ 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/abi/opd.01.006.02a.jpg
View
View 3053 ce-á-hi-ȼé-ȼaⁿ-ṭá-taⁿ sheáhithéthoⁿtátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.06a.jpg
View
View 5869 mú-a-ki-gȼa-caⁿ múakʰigthashoⁿ 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.08c.jpg
View
View 7405 gí-ba-á-ḳi-gȼa-cáⁿ gíbaákigthashóⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.08a.jpg
View
View 7661 gi-á-t'e giát'e 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.09a.jpg
View
View 8173 mí-gi-ji mígizhi 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.08b.jpg
View
View 16621 wa-há-ba í-cta-pi wahába íshtapʰi 2012-07-15 2012-09-08 19:31:45 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.06a.jpg
View
View 750 dáⁿ-be-wá-ȼe dóⁿbewáthe 2009-07-01 2011-04-30 16:55:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20letter%20D/opd.01.090.05c.jpg
View
View 2286 cé-hi-ȼiⁿ shéhithiⁿ 2009-09-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.03a.jpg
View
View 6382 gȼá-ȼi-cí-je gtháthishízhe 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.01b.jpg
View
View 7406 gí-ba-á-ki-wa-há gíbaákʰiwahá 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.08b.jpg
View
View 7918 mú-da-da múdada 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.04b.jpg
View
View 8174 mí-gi-gȼe mígigthe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.08a.jpg
View
View 8430 gi-p̣í-cpe gipíshpe 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.035.10c.jpg
View
View 10734 tá-miñ-ke tʰámiⁿkʰe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.09b.jpg
View
View 11502 ṭá-ci-é tí-gȼe táshié tʰígthe 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.04d.jpg
View
View 13294 ȼé-ce-taⁿ-ȼé-ȼe théshetʰoⁿthéthe 2010-12-04 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eba/opd.01.106.08d.jpg
View
View 14062 ȼí-qȼĕ síⁿ-wa-nín-de thíqthe síⁿwaníⁿde 2011-03-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iq/opd.01.121.01d.jpg
View
View 239 dú-a-hi-ȼé-te-dí-taⁿ dúahithétʰedítʰoⁿ 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duahi/opd.01.093.06d.jpg
View
View 1007 a-mé-gaⁿ amégoⁿ pro. 2009-08-28 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/am/opd.01.028.04c.jpg
View
View 2031 ce-gíaⁿ shegíoⁿ 2009-09-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cee/opd.01.077.04b.jpg
View
View 3055 ce-á-hi-ȼé-ȼan-di sheáhithéthoⁿdi 2009-10-06 2011-07-15 22:36:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.06a.jpg
View
View 3823 ȼiñ-gé-ȼĕ ʔi thiⁿgéthe 'i 2009-10-22 2011-07-03 17:57:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.124.10b.jpg
View
View 6383 gȼá-ȼi-gú-je gtháthigúzhe 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.01b.jpg
View
View 7407 gí-ba-á-xe gíbaáxe 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.08c.jpg
View
View 7919 mú-da-ȼiⁿ múdathiⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.04c.jpg
View
View 8431 gi-p̣í-c̣naⁿ gipízhnoⁿ 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.035.10d.jpg
View
View 9711 í-gi-ȼi-bȼé-bȼiⁿ ígithibthébthiⁿ 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igi%a2a/opd.02.064.02c.jpg
View
View 10479 í-gi-a-hé-be ígiahébe 2010-05-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.062.02d.jpg
View
View 10735 tá-miñ-ke-tĕ́ tʰámiⁿkʰetʰé 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.09d.jpg
View
View 11759 ṭi-ʔá-ʔa ti'á'a 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.07d.jpg
View
View 14319 wé-dá-ȼĕ wédáthe 2011-04-18 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.198.05a.jpg
View
View 14831 xá-be xábe v.root 2011-05-10 2016-08-11 18:46:25 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/x/opd.03.218.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/x/opd.03.218.07d.jpg
View
View 2032 cé-gi-'áⁿ shégi'óⁿ 2009-09-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cee/opd.01.077.04c.jpg
View
View 4592 é-ba-pu ébapʰu 2009-11-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/eba/opd.01.128.02d.jpg
View
View 5104 gá-na-qti gánaqti 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.04c.jpg
View
View 5872 mú-a-kí-wa-ha múakʰíwaha 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.08d.jpg
View
|< first   << previous | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 next >>  last >|  
Select page: