Lexeme Entries

Page 3 of 17, showing 50 records out of 847 total, starting on record 101, ending on 150
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 11462 ṭu-cpá-ha tushpáha 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.074.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.074.07c.jpg
View
View 11976 ṭi-ú-ȼi-pú tiúthipʰú 2010-06-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.073.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.073.07b.jpg
View
View 11725 ṭá-si tási 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.060.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.060.10a.jpg
View
View 10961 ti-gȼaⁿ tʰigthoⁿ 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.04b.jpg
View
View 16849 t'é-ȼĕ-í-ki-ȼá-bi t'étheíkʰithábi 2012-08-09 2012-08-09 13:01:57 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.10a.jpg
View
View 11987 ṭí-xe tíxe 2010-06-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.074.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.074.01b.jpg
View
View 10965 ti-há-ha tʰiháha 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.06a.jpg
View
View 10967 ti-hé-ȼĕ tʰihéthe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.06d.jpg
View
View 10712 tá-c̣niñ-kĕ́-ce tʰázhniⁿkʰéshe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.10b.jpg
View
View 10968 ti-hé-ȼĕ-kí-ȼĕ tʰihéthekʰíthe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.06d.jpg
View
View 11736 ṭa-ṭáñ-ga tatóⁿga 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.061.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.061.02d.jpg
View
View 10969 ti-hé-gi-ȼĕ tʰihégithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.07a.jpg
View
View 11737 Ṭa-ṭáñ-ga ná-jiⁿ Tatóⁿga názhiⁿ 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.061.02c.jpg
View
View 10714 tá-daⁿ tʰádoⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.01a.jpg
View
View 10970 ti-he-gi-ki-ȼĕ tʰihegikʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.07a.jpg
View
View 16602 t' t' 2012-07-05 2012-07-05 13:00:50 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.02a.jpg
View
View 10715 ta-dáⁿ tʰadóⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.01c.jpg
View
View 10971 ti-he-í-ki-ȼĕ tʰiheíkʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.07b.jpg
View
View 16603 T' T' 2012-07-05 2012-07-05 13:06:58 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.03a.jpg
View
View 10972 ti-hé-ki-ȼĕ tʰihékʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.07b.jpg
View
View 11484 ṭú-ṭu-bá-ȼĕ tútubáthe 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.06a.jpg
View
View 11485 ṭú-ṭu-bĕ tútube 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.06c.jpg
View
View 11486 ṭú-ṭu-pi tútupʰi 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.075.06d.jpg
View
View 10719 ta-ȼáⁿ tʰathóⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.03c.jpg
View
View 10975 ti-tá-ta tʰitʰátʰa 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.08c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.08b.jpg
View
View 10720 tá-ȼañ-ká tʰáthoⁿkʰá 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.04a.jpg
View
View 10721 ta-ȼíⁿ tʰathíⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.04b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.04c.jpg
View
View 10977 ti-té-ȼĕ tʰitʰéthe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09a.jpg
View
View 10722 tá-ȼiñ-ke tʰáthiⁿkʰe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.05a.jpg
View
View 10978 ti-té-ȼĕ-kí-ȼĕ tʰitʰéthekʰíthe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09a.jpg
View
View 10724 tá-gĕ-te tʰágetʰe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.06a.jpg
View
View 10980 ti-té-gi-ȼĕ tʰitʰégithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09c.jpg
View
View 10981 ti-te-í-ki-ȼĕ tʰitʰeíkʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09c.jpg
View
View 10982 ti-té-ki-ȼĕ tʰitʰékʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09d.jpg
View
View 16872 t'é-ȼĕ-ki-ȼá-bi t'éthekʰithábi 2012-08-15 2012-08-15 13:27:30 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.10d.jpg
View
View 10729 ta-í-hiⁿ u-háñ-ge tʰaíhiⁿ uhóⁿge n.phrase 2010-06-07 2012-07-30 11:16:36 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.07a.jpg
View
View 16874 t'é-ȼĕ-wa-ȼá-bi t'éthewathábi 2012-08-15 2012-08-15 13:37:04 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.055.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.055.01d.jpg
View
View 10732 ta-ké tʰakʰé 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.08c.jpg
View
View 11500 ṭá-ci táshi 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.04a.jpg
View
View 10734 tá-miñ-ke tʰámiⁿkʰe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.09b.jpg
View
View 11502 ṭá-ci-é tí-gȼe táshié tʰígthe 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.057.04d.jpg
View
View 10735 tá-miñ-ke-tĕ́ tʰámiⁿkʰetʰé 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.09d.jpg
View
View 11759 ṭi-ʔá-ʔa ti'á'a 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.07d.jpg
View
View 10736 tá-miñ-kĕ́-ce tʰámiⁿkʰéshe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10a.jpg
View
View 10737 tá-hnañ-ká-ce tʰáhnoⁿkʰáshe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10c.jpg
View
View 10738 tá-hniñ-kĕ́-ce tʰáhniⁿkʰéshe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.10d.jpg
View
View 11251 ṭan-dé-ha toⁿdéha 2010-06-16 2011-07-15 16:18:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.062.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.062.05a.jpg
View
View 11764 Ṭí-ci mú-xa Tíshi múxa 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.09a.jpg
View
View 11768 ṭi-dĕ tí-gȼe tide tʰígthe 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.070.10a.jpg
View
View 10746 ta tĕ́ tʰa tʰé 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.046.04a.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: