Lexeme Entries

Page 3 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 101, ending on 150
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 3083 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ké sheáhithéthiⁿkʰé 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08c.jpg
View
View 5899 é-gi-tá-gȼaⁿ égitʰágthoⁿ 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.135.10d.jpg
View
View 6411 gȼa-ku-ȼe gthakʰuthe 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.07b.jpg
View
View 7947 gi-náⁿ ginóⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ginaN/opd.02.034.01a.jpg
View
View 11275 ṭañ-gé-ha toⁿgéha 2010-06-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.063.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.063.02d.jpg
View
View 13579 ȼé-wa-ȼá-jĭ théwatházhi 2011-01-20 2011-06-28 16:48:41 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ete/opd.01.113.05c.jpg
View
View 16651 wa-hé-ʔaⁿ wahé'oⁿ n. 2012-07-18 2012-09-11 13:49:42 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.01b.jpg
View
View 1548 a-táⁿ-qti-ḳi atʰóⁿqtiki 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01c.jpg
View
View 2316 cé-hi-e-táⁿ shéhietʰóⁿ 2009-09-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.05c.jpg
View
View 2572 cé-ce-táⁿ shéshetʰóⁿ 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.09c.jpg
View
View 3084 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ké-gaⁿ sheáhithéthiⁿkʰégoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08c.jpg
View
View 5900 é-gi-tá-gȼĕ égitʰágthe 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/egi/opd.01.135.10d.jpg
View
View 8972 jiñ-gá-ȼĕ-ha zhiⁿgátheha 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ji/opd.02.088.05a.jpg
View
View 10252 sá-tăⁿ-a-kí-gȼe sátʰoⁿakʰígthe 2010-05-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.033.01b.jpg
View
View 13068 ȼa-sĕ́-gȼe thaségthe 2010-11-12 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.02b.jpg
View
View 16652 Wahé?aⁿ Wahé?oⁿ 2012-07-18 2012-07-18 17:16:19 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.01b.jpg
View
View 1549 a-táⁿ-qti-hi é-gaⁿ ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtihi égoⁿ thóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01d.jpg
View
View 1805 á-wa-má-ṭa áwamáta 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.05c.jpg
View
View 2573 cé-ce-taⁿ+ȼé-ȼĕ shéshetʰoⁿ+théthe 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.09c.jpg
View
View 3085 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ke-ṭá-taⁿ sheáhithéthiⁿkʰetátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08d.jpg
View
View 4365 cke shke 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03a.jpg
View
View 5389 ga-ská-jĭ gaskázhi 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas/opd.02.006.10c.jpg
View
View 7181 gí-bi gíbi 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.026.10a.jpg
View
View 7437 gi-á-a-ki-be-saⁿ giáakʰibesoⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.06a.jpg
View
View 10765 táⁿ-waⁿ-á-ha tʰóⁿwoⁿáha 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.02c.jpg
View
View 14605 wé-wa-qpá-ni wéwaqpáni 2011-05-03 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.209.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.209.01b.jpg
View
View 14861 za-ní-ȼĕ zaníthe 2011-05-11 2011-05-11 13:10:22 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.220.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.220.02c.jpg
View
View 16141 wa-kañ-gȼe wakʰoⁿgthe 2012-05-21 2013-10-24 07:14:08 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.07c.jpg
View
View 2318 cé-hi-gȼe-ȼiⁿ shéhigthethiⁿ 2009-09-22 2011-08-08 12:01:33 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.05d.jpg
View
View 4366 cké-be shkébe 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03b.jpg
View
View 6158 gȼí-sa-da gthísada 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.06a.jpg
View
View 7438 gi-á-a-ki-be-sáⁿ-saⁿ giáakʰibesóⁿsoⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.06b.jpg
View
View 11790 ṭí-gaⁿ-há tígoⁿhá 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.01c.jpg
View
View 13070 ȼa-sí thasí 2010-11-12 2012-08-20 16:01:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.02c.jpg
View
View 1807 á-wa-ma-ṭá-ȼi-cán-dí ă áwamatáthishóⁿdí ă 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.06a.jpg
View
View 3087 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-kĕ́-di sheáhithéthiⁿkʰédi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08d.jpg
View
View 4367 cké-da shkéda 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03b.jpg
View
View 5647 gá-ȼu-ä-dí-taⁿ gáthuadítʰoⁿ 2009-12-11 2011-03-11 14:03:53 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.150.10b.jpg
View
View 6159 gȼí-saⁿ-ȼa gthísoⁿtha 2010-01-21 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2is/opd.02.019.06b.jpg
View
View 7183 gí-bi-á-ȼi-zu gíbiáthizu 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.026.10b.jpg
View
View 11535 Ṭa-dé u-máⁿ-ȼiⁿ Tadé umóⁿthiⁿ 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.03a.jpg
View
View 14095 ȼi-sá-da thisáda 2011-03-07 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2is/opd.01.121.09a.jpg
View
View 14863 za-ní-qti zaníqti 2011-05-11 2011-05-11 13:12:28 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.220.02d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.220.03b.jpg
View
View 15631 ugȼa ugtha 2012-05-04 2012-05-04 12:17:43 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ug%A2a/opd.03.112.02a.jpg
View
View 1040 á-na-ȼaⁿ-ȼáⁿ-qti ánathoⁿthóⁿqti 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.06a.jpg
View
View 2064 cé-hi-a-ka-dí-taⁿ shéhiakʰadítʰoⁿ 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.09c.jpg
View
View 4368 cki shki 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03c.jpg
View
View 6416 gȼá-ḳu-ȼe gthákuthe 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.014.07c.jpg
View
View 7184 gí-na gína 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gina/opd.02.033.07a.jpg
View
View 7440 gi-á-a-ki-ȼa-ská-be giáakʰithaskábe 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.06c.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: