Lexeme Entries

Page 299 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14901, ending on 14950
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 997 a-ma-ṭá-taⁿ amatátʰoⁿ pro. 2009-08-27 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/am/opd.01.028.02a.jpg
View
View 1765 á-za-ji ázazhi 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awati/opd.01.043.09c.jpg
View
View 7397 gí-mu-sĕ gímuse 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gima/opd.02.033.05a.jpg
View
View 7653 gi-á-ṣnaⁿ giáznoⁿ 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.07c.jpg
View
View 9957 se se 2010-05-20 2011-06-10 12:50:27 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.10b.jpg
View
View 10981 ti-te-í-ki-ȼĕ tʰitʰeíkʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09c.jpg
View
View 13541 dhé-tañ-khti é-gaⁿ thétʰoⁿkʰhti égoⁿ 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.07c.jpg
View
View 14821 wíⁿ-u-wa-táñ-ga wíⁿuwatʰóⁿga 2011-05-09 2011-05-09 14:19:37 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.09d.jpg
View
View 16613 p̣é-naⁿ-bá-qti-é-gaⁿ pénoⁿbáqtiégoⁿ 2012-07-09 2012-07-11 19:55:23 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 742 dáⁿ-be dóⁿbe v.t. 2009-06-30 2011-05-19 16:15:55 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20letter%20D/opd.01.090.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20letter%20D/opd.01.090.04d.jpg
View
View 5350 e-tcá-ha jíñ-ga echʰáha zhíⁿga 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.04c.jpg
View
View 7654 gi-á-ṣne giázne 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.07d.jpg
View
View 7910 mú-puq i-ȼáⁿ-ȼĕ múpʰuq ithóⁿthe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.09c.jpg
View
View 8166 mí-gȼe mígthe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.06d.jpg
View
View 10982 ti-té-ki-ȼĕ tʰitʰékʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.09d.jpg
View
View 13798 ȼu-tí thutʰí 2011-02-11 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.125.05b.jpg
View
View 16614 p̣é-naⁿ-báⁿ pénoⁿbóⁿ 2012-07-09 2012-07-09 12:29:02 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 3047 ce-á-hi-ȼé-a-tĕ-ṭa-taⁿ sheáhithéatʰetatʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-23 11:28:05 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.05c.jpg
View
View 5863 mú-a-ȼi-kaⁿ múathikʰoⁿ 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.07a.jpg
View
View 7655 gi-á-ṣnin-de giázniⁿde 2010-03-12 2011-07-15 17:43:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.08a.jpg
View
View 16359 neuȼicaⁿ neuthishoⁿ 2012-05-25 2012-05-25 07:57:12 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.175.01a.jpg
View
View 16871 u-ṭú-ba-ȼĕ utúbathe 2012-08-14 2012-08-14 16:34:19 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.149.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.149.06a.jpg
View
View 3048 ce-á-hi-ȼé-ȼaⁿ sheáhithéthoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.05c.jpg
View
View 4072 ce-ȼáⁿ-ba-jĭ shethóⁿbazhi 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.02d.jpg
View
View 7400 gí-ba-á-ȼi-gu gíbaáthigu 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.07c.jpg
View
View 7656 gi-á-ṣnu giáznu 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.08a.jpg
View
View 8424 gi-p̣í gipí 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.035.09a.jpg
View
View 8680 i-tá-xe-a-ṭá-ȼi-caⁿ itʰáxeatáthishoⁿ 2010-04-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ita/opd.02.076.03a.jpg
View
View 9704 í-gi-ȼi ígithi 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igi%a2a/opd.02.064.01c.jpg
View
View 12520 u-ȼá-t'iⁿ-ze uthát'iⁿze 2010-09-15 2011-02-19 14:51:32 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.089.03c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.089.03d.jpg
View
View 13288 ȼé-ba théba 2010-12-04 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eba/opd.01.106.08a.jpg
View
View 13544 ȼé-taⁿ-qti-hí-daⁿ thétʰoⁿqtihídoⁿ 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.08a.jpg
View
View 16872 t'é-ȼĕ-ki-ȼá-bi t'éthekʰithábi 2012-08-15 2012-08-15 13:27:30 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.10d.jpg
View
View 3049 ce-á-hi-ȼé-ȼaⁿ-ṭa sheáhithéthoⁿta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.05d.jpg
View
View 4329 cé wa-gȼá-ȼiⁿ gi-gȼé shé wagtháthiⁿ gigthé 2009-10-30 2011-08-08 00:18:37 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.04b.jpg
View
View 5865 mú-a-ȼi-zú múathizú 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.07c.jpg
View
View 7401 gí-ba-á-ki-be-sáⁿ gíbaákʰibesóⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.07c.jpg
View
View 7657 gi-á-ṣnu-ṣnu giáznuznu 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.08b.jpg
View
View 8169 mí-gi-ʔáⁿ-he mígi'óⁿhe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.07b.jpg
View
View 10729 ta-í-hiⁿ u-háñ-ge tʰaíhiⁿ uhóⁿge n.phrase 2010-06-07 2012-07-30 11:16:36 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.07a.jpg
View
View 746 aⁿ–ȼáⁿ oⁿ–thóⁿ 2009-06-30 2011-06-09 15:00:34 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aN-/opd.01.045.03c.jpg
View
View 4842 é-daⁿ édoⁿ 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.129.08a.jpg
View
View 5098 ga-ná-na-ska ganánaska 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gam/opd.02.004.04a.jpg
View
View 7402 gí-ba-á-ki-be-sáⁿ-saⁿ gíbaákʰibesóⁿsoⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.024.07d.jpg
View
View 7658 gi-á-ṭi-xe giátixe 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.023.08c.jpg
View
View 7914 mú-pa-zĕ múpʰaze 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.10b.jpg
View
View 8170 mí-gi-gȼaⁿ mígigthoⁿ 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.07c.jpg
View
View 8426 gi-p̣í-bȼa-zĕ gipíbthaze 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.035.09c.jpg
View
View 14570 wé-ṣna-ȼĕ wéznathe 2011-05-03 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.208.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.208.06c.jpg
View
View 16874 t'é-ȼĕ-wa-ȼá-bi t'éthewathábi 2012-08-15 2012-08-15 13:37:04 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.055.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.055.01d.jpg
View
|< first   << previous | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 next >>  last >|  
Select page: