Lexeme Entries

Page 296 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14751, ending on 14800
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 13272 dhé a taⁿ-tá thé a tʰoⁿtʰá 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.05a.jpg
View
View 13528 dhe-táⁿ-hi é-gaⁿ dhaⁿ-dhaⁿ thetʰóⁿhi égoⁿ thoⁿthoⁿ 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.05d.jpg
View
View 14808 wiⁿ-dé-ki-na wiⁿdékʰina 2011-05-09 2011-05-09 13:59:15 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.04d.jpg
View
View 16088 wa-ná-ʔaⁿ waná'oⁿ v.a. 2012-05-16 2012-06-19 20:28:48 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.02a.jpg
View
View 729 dá-di-hĕ́ dádihé n. 2009-06-30 2011-05-12 19:56:20 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20letter%20D/opd.01.090.02d.jpg
View
View 3033 ce-á-hi-ȼé-a-taⁿ-ṭá-taⁿ sheáhithéatʰoⁿtátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.04c.jpg
View
View 4313 ce-ṭa wa-ȼiⁿ gȼe sheta wathiⁿ gthe 2009-10-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.01d.jpg
View
View 7385 gí-ma-qí-xe gímaqíxe 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gima/opd.02.033.02d.jpg
View
View 7897 mú-pi-á-jĭ múpʰiázhi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.07a.jpg
View
View 9433 hnáⁿ ȼan-dí-taⁿ hnóⁿ thoⁿdítʰoⁿ 2010-05-11 2012-06-26 20:18:25 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20hn/opd.03.008.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20hn/opd.03.008.07d.jpg
View
View 9945 sáⁿ a-kaí sóⁿ akʰaí 2010-05-20 2011-06-10 12:48:17 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05b.jpg
View
View 10201 sa-kí-ba i-te-ȼĕ sakʰíba itʰethe 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.03c.jpg
View
View 10969 ti-hé-gi-ȼĕ tʰihégithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.07a.jpg
View
View 11737 Ṭa-ṭáñ-ga ná-jiⁿ Tatóⁿga názhiⁿ 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.061.02c.jpg
View
View 13273 dhé a taⁿ tá-dhi-shaⁿ thé a tʰoⁿ tʰáthishoⁿ 2010-12-03 2011-07-22 12:24:33 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.05a.jpg
View
View 13529 dhé-taⁿ-hí-kí thétʰoⁿhíkʰí 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.05d.jpg
View
View 14809 wiⁿ-dé-ki-na-ská wiⁿdékʰinaská 2011-05-09 2011-05-09 14:00:20 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.04d.jpg
View
View 16089 wá-na-aⁿ wánaoⁿ 2012-05-16 2013-10-24 07:14:18 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.02b.jpg
View
View 16345 ne-gí-hĕ negíhe 2012-05-25 2012-05-25 07:40:21 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.08b.jpg
View
View 16857 u-ṭáñ-ga-ȼé-há utóⁿgathéhá 2012-08-14 2012-08-14 14:42:11 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.10b.jpg
View
View 5338 é-tai é-daⁿ étʰai édoⁿ 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.03c.jpg
View
View 5850 ga-háⁿ gahóⁿ 2009-12-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.152.02d.jpg
View
View 9946 sáⁿ a-maí sóⁿ amaí 2010-05-20 2011-06-10 12:48:40 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05d.jpg
View
View 10714 tá-daⁿ tʰádoⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.01a.jpg
View
View 10970 ti-he-gi-ki-ȼĕ tʰihegikʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.07a.jpg
View
View 13274 dhé a taⁿ tá-taⁿ thé a tʰoⁿ tʰátʰoⁿ 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.05a.jpg
View
View 13530 dhé-taⁿ-hí-kí dháⁿ-dhaⁿ thétʰoⁿhíkʰí thóⁿthoⁿ 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.05d.jpg
View
View 13786 ȼu-gȼé thugthé 2011-02-09 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.125.03c.jpg
View
View 14554 wé-qȼe-xe wéqthexe 2011-05-03 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.208.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.208.02c.jpg
View
View 14810 wiⁿ-dé-ki-taⁿ wiⁿdékʰitʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 14:01:45 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.217.05c.jpg
View
View 16090 waʔ-ná-aⁿ wa'náoⁿ 2012-05-16 2012-05-16 10:42:06 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.02c.jpg
View
View 16602 t' t' 2012-07-05 2012-07-05 13:00:50 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.02a.jpg
View
View 16858 u-ṭáñ-ga-ȼĕ-há-ȼĕ utóⁿgatheháthe 2012-08-14 2012-08-14 14:49:17 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.10c.jpg
View
View 1499 ce-á-ȼiⁿ-ṭá-ȼi-ȼaⁿ sheáthiⁿtáthithoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce/opd.01.070.05a.jpg
View
View 3035 ce-á-hi-ȼé-a-tan-di sheáhithéatʰoⁿdi 2009-10-06 2011-07-15 22:35:30 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.04c.jpg
View
View 4315 ce-tcaⁿ shechʰoⁿ 2009-10-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.02b.jpg
View
View 5083 é-pa-hañ-ga-ṭá-ȼi-caⁿ épʰahoⁿgatáthishoⁿ 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ena/opd.01.139.07a.jpg
View
View 7899 mú-piⁿ-je múpʰiⁿzhe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.07c.jpg
View
View 10715 ta-dáⁿ tʰadóⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.045.01c.jpg
View
View 10971 ti-he-í-ki-ȼĕ tʰiheíkʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.07b.jpg
View
View 13531 ȼe-taⁿ-hi-ki-ȼe thetʰoⁿhikʰithe 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.06a.jpg
View
View 14299 wé-bi-maⁿ wébimoⁿ 2011-04-13 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.08b.jpg
View
View 16603 T' T' 2012-07-05 2012-07-05 13:06:58 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.03a.jpg
View
View 16859 u-ṭí utí 2012-08-14 2012-08-14 14:55:22 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.149.01a.jpg
View
View 2012 ȼa-ckí-cki thashkíshki v. 2009-09-15 2011-07-03 11:03:12 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ac/opd.01.097.02b.jpg
View
View 4316 ce u-há ȼe she uhá the 2009-10-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.02b.jpg
View
View 4828 e-c̣náⁿ-ȼaⁿ-aⁿ i-té-ȼĕ ezhnóⁿthoⁿoⁿ itʰéthe 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.129.05b.jpg
View
View 7900 mú-pu-kĕ́-qti-é-gaⁿ múpʰukʰéqtiégoⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.07d.jpg
View
View 9948 sáⁿ ȼáⁿ sóⁿ thóⁿ 2010-05-20 2011-06-10 12:48:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.06d.jpg
View
View 10972 ti-hé-ki-ȼĕ tʰihékʰithe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.07b.jpg
View
|< first   << previous | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 next >>  last >|  
Select page: