Lexeme Entries

Page 295 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14701, ending on 14750
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16083 wa-qu-be gi-ḳa-xe waqube gikaxe 2012-05-15 2012-05-15 11:53:00 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.05d.jpg
View
View 468 a-gí-naⁿ-bȼiⁿ agínoⁿbthiⁿ 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/agi/opd.01.020.06b.jpg
View
View 6356 gȼá-daⁿ-pa gthádoⁿpʰa 2010-01-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.013.07d.jpg
View
View 9428 hná-te hnátʰe 2010-05-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20hn/opd.03.008.06b.jpg
View
View 10196 sa-kí-ba i-ȼáⁿ-ȼĕ sakʰíba ithóⁿthe 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.02a.jpg
View
View 10452 sĭ́n-de sáⁿ-a-ȼá-ȼa síⁿde sóⁿathátha v.phrase 2010-05-27 2011-07-15 15:30:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.039.02b.jpg
View
View 13268 dhé a taⁿ thé a tʰoⁿ 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.04d.jpg
View
View 14548 wé-p̣e-náⁿ-ba wépenóⁿba ${10000015+9999984} 2011-05-03 2011-08-13 17:41:13 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.10d.jpg
View
View 15060 u-gá-cki ugáshki 2012-03-27 2012-07-25 09:57:44 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-ga/opd.03.108.06d.jpg
View
View 16596 Wa-máⁿ-ȼañ-ka Wamóⁿthoⁿkʰa 2012-06-22 2012-06-22 21:17:27 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.179.09b.jpg
View
View 16852 u-ṭáⁿ-iⁿ utóⁿiⁿ 2012-08-14 2012-08-14 13:55:08 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.08c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.08d.jpg
View
View 3029 ce-á-hi-ȼé-a-táⁿ-ṭa sheáhithéatʰóⁿta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.04b.jpg
View
View 4309 cé-ṭa-kĕ shétakʰe 2009-10-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.084.10d.jpg
View
View 5333 é-tañ-ḳĭ étʰoⁿki 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.02d.jpg
View
View 6357 gȼá-dañ-k'a gthádoⁿkʰa 2010-01-29 2012-07-07 15:39:05 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.013.07d.jpg
View
View 7381 gí-ma-dú-je gímadúzhe 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gima/opd.02.033.01d.jpg
View
View 7893 mú-na-qȼiⁿ múnaqthiⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.06b.jpg
View
View 10965 ti-há-ha tʰiháha 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.06a.jpg
View
View 13269 dhé a táⁿ-di thé a tʰóⁿdi 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.04d.jpg
View
View 13525 ȼé-taⁿ-há-ṭa-ha thétʰoⁿhátaha 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.05b.jpg
View
View 14549 wé-p̣e-náⁿ-ba-ȼáⁿ-ȼaⁿ wépenóⁿbathóⁿthoⁿ ${10000015+9999984} 2011-05-03 2011-08-13 17:44:15 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.10d.jpg
View
View 16341 neȼe nethe 2012-05-25 2012-05-25 07:17:05 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.08a.jpg
View
View 4310 cé-ṭa ti-ȼé shéta tʰithé 2009-10-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.01a.jpg
View
View 5334 e-táñ-ḳĭ etʰóⁿki 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.02d.jpg
View
View 5846 ga-há-ṭa gaháta 2009-12-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.152.02a.jpg
View
View 13270 dhé a taⁿ dí-taⁿ thé a tʰoⁿ dítʰoⁿ 2010-12-03 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.04d.jpg
View
View 14550 wé-p̣e-náⁿ-baⁿ wépenóⁿboⁿ ${10000015+9999984} 2011-05-03 2011-08-13 17:45:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.10d.jpg
View
View 727 dá-di-há dádihá n. 2009-06-29 2011-05-12 19:44:45 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20letter%20D/opd.01.090.02d.jpg
View
View 1751 á-zañ-gȼe ázoⁿgthe 2009-09-12 2011-01-23 20:01:47 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awati/opd.01.043.09b.jpg
View
View 3031 ce-á-hi-ȼé-a-taⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithéatʰoⁿtáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.04b.jpg
View
View 5847 ga-há-ṭa-ȼi-caⁿ gahátathishoⁿ 2009-12-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.152.02a.jpg
View
View 7383 gí-ma-gí-xe gímagíxe 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gima/opd.02.033.02b.jpg
View
View 9431 hnaⁿ ȼán-di hnoⁿ thóⁿdi 2010-05-11 2012-06-26 20:16:39 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20hn/opd.03.008.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20hn/opd.03.008.07b.jpg
View
View 10967 ti-hé-ȼĕ tʰihéthe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.06d.jpg
View
View 13271 dhé a táⁿ-shte thé a tʰóⁿshte 2010-12-03 2011-07-22 12:24:18 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.04d.jpg
View
View 13527 dhe-táⁿ-hi é-gaⁿ thetʰóⁿhi égoⁿ 2011-01-17 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.05d.jpg
View
View 14551 wé-p̣ĕ wépe 2011-05-03 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.208.01a.jpg
View
View 16343 ne-gí-ha negíha 2012-05-25 2012-05-25 07:20:19 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ne/opd.02.174.08b.jpg
View
View 216 dú-a-hi-ȼé-ȼiñ-ke-dí-taⁿ dúahithéthiⁿkʰedítʰoⁿ 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duahi/opd.01.093.03d.jpg
View
View 728 da-dí-ha dadíha n. 2009-06-30 2011-05-12 19:59:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20letter%20D/opd.01.090.02d.jpg
View
View 3288 á-wa-hi-ȼé-a-ka-dí-taⁿ áwahithéakʰadítʰoⁿ 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.09c.jpg
View
View 4312 ce-ṭa wa-ȼiⁿ ȼe-ki-ȼĕ sheta wathiⁿ thekʰithe 2009-10-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.085.01c.jpg
View
View 5080 é-pa-hañ-ga-ṭá épʰahoⁿgatá 2009-11-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ena/opd.01.139.06d.jpg
View
View 5336 e-taí etʰaí 2009-12-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.03b.jpg
View
View 5848 ga-há-ṭa-taⁿ gahátatʰoⁿ 2009-12-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.152.02b.jpg
View
View 7384 gí-ma-qaⁿ gímaqoⁿ 2010-03-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gima/opd.02.033.02c.jpg
View
View 7896 mú-pi múpʰi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.06d.jpg
View
View 10712 tá-c̣niñ-kĕ́-ce tʰázhniⁿkʰéshe 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.10b.jpg
View
View 10968 ti-hé-ȼĕ-kí-ȼĕ tʰihéthekʰíthe 2010-06-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.06d.jpg
View
View 11736 ṭa-ṭáñ-ga tatóⁿga 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.061.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.061.02d.jpg
View
|< first   << previous | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 next >>  last >|  
Select page: