Lexeme Entries

Page 294 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14651, ending on 14700
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16564 p̣é-ska bȼáⁿ-ze péska bthóⁿze "the fine variety of the p̣eskaⁿ": It has joints: and grows on high and dry places where the p̣es... 2012-06-15 2012-06-16 17:54:39 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.08b.jpg
View
View 16566 P̣é-taⁿ ȼa-tá-jĭ Pétʰoⁿ thatʰázhi Those who do not eat Cranes. 2012-06-16 2012-06-16 18:02:21 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.09d.jpg
View
View 16567 p̣é-ska nú-ḳa (ȼiⁿ) péska núka (thiⁿ) the blue-joint grass, which grows from five to six feet high.The stalks of blue-joint grass are f... 2012-06-16 2012-06-16 17:51:14 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.08d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.09a.jpg
View
View 16568 p̣é-ska jíñ-ga (kĕ) péska zhíⁿga (kʰe) the small p̣eska 2012-06-16 2012-06-16 18:05:41 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.08d.jpg
View
View 16569 p̣e-taⁿ petʰoⁿ n. a crane. 2012-06-16 2016-08-16 19:42:36 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.09c.jpg
View
View 16570 p̣é-u-ȼná(ȼaⁿ) péuthná(thoⁿ) the articulation of the arm and shoulder 2012-06-16 2012-06-16 18:18:54 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.10a.jpg
View
View 16571 p̣e-u-ȼnu-gȼe peuthnugthe 2012-06-16 2012-06-16 18:22:40 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.10b.jpg
View
View 16572 p̣é-u-ȼna-hú-gȼaⁿ péuthnahúgthoⁿ contr. of p̣euȼnaha ugȼaⁿ. 2012-06-16 2012-06-16 18:31:37 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.10c.jpg
View
View 16573 p̣e-u-ȼnu-gȼé (ȼaⁿ) peuthnugthé (thoⁿ) contr. of p̣euȼna ugȼe: the juncture of the arm and shoulder. 2012-06-16 2012-06-16 18:36:36 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.10c.jpg
View
View 16574 p̣e-u-ȼna peuthna 2012-06-16 2012-06-16 18:41:01 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.10d.jpg
View
View 16575 p̣é-u-gá-cke péugáshke ear-bobs, ear-rings. 2012-06-16 2012-07-09 15:55:29 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.021.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.021.01b.jpg
View
View 16576 p̣e-u-gá-zaⁿ peugázoⁿ the parting of the hair. 2012-06-16 2012-07-11 20:09:08 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.021.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.021.01c.jpg
View
View 16579 p̣é-xe péxe a gourd 2012-06-16 2012-06-16 19:12:33 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.021.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.021.02a.jpg
View
View 16580 p̣é-xe-ha péxeha a bottle 2012-06-16 2012-06-16 19:18:10 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.021.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.021.02b.jpg
View
View 16581 p̣é-ze záⁿ-sta péze zóⁿsta a sweet smelling grass. 2012-06-16 2012-06-16 19:27:18 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.021.02c.jpg
View
View 16582 wá-na-se wánase n. surrounding of a herd 2012-06-18 2012-06-18 11:35:16 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.10c.jpg
View
View 16583 wanáxe uȼisaⁿ wanáxe uthisoⁿ to roast or parch corn 2012-06-18 2012-07-01 21:04:38 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.182.02b.jpg
View
View 16584 ska-ba-ȼe skabathe 2012-06-20 2012-06-20 09:10:52 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07b.jpg
View
View 16585 sk... sk... 2012-06-20 2012-06-20 09:14:54 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07a.jpg
View
View 16586 ágatca ágachʰa To fasten a link by hammering 2012-06-20 2012-06-20 09:39:01 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ugas/opd.03.111.07b.jpg
View
View 16587 ḳá-xe mí-gȼaⁿ káxe mígthoⁿ the "crow" worn in the belt 2012-06-20 2012-06-20 09:43:52 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.04a.jpg
View
View 16588 ágatcátca ágachʰáchʰa To fasten links, etc. 2012-06-20 2012-06-20 09:47:54 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ugas/opd.03.111.07b.jpg
View
View 16589 ḳaⁿhádi koⁿhádi near to; bordering on 2012-06-20 2012-06-20 10:29:07 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.06a.jpg
View
View 16590 ḳaⁿ-há koⁿhá 2012-06-20 2013-11-13 12:14:23 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.06b.jpg
View
View 16592 wa-wé-ȼi-ju-á-jĭ wawéthizhuázhi 2012-06-22 2012-06-22 08:36:53 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.192.08d.jpg
View
View 16593 wa-wé-ȼi-pi-ä́-jĭ wawéthipiázhi to sin against others, no relations 2012-06-22 2012-09-20 09:30:20 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.192.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.192.09b.jpg
View
View 16596 Wa-máⁿ-ȼañ-ka Wamóⁿthoⁿkʰa 2012-06-22 2012-06-22 21:17:27 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.179.09b.jpg
View
View 16598 unájiⁿ bȼeḳa unázhiⁿ btheka n.phrase Calico 2012-06-23 2012-06-23 19:07:43 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.01c.jpg
View
View 16599 ti-ȼé tʰíthe ? 2012-06-29 2012-06-29 21:48:17 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ti/opd.03.053.02c.jpg
View
View 16600 wắ-qe wáqe v.a. to excel or go beyond them 2012-06-30 2012-07-11 19:55:30 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.195.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.195.04a.jpg
View
View 16601 p̣e-dé-ni u-ȼíⁿ-wiⁿ ṭí pedéni uthíⁿwiⁿ tí n.phrase a liquor shop 2012-07-03 2012-07-03 19:16:24 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.019.01a.jpg
View
View 16602 t' t' 2012-07-05 2012-07-05 13:00:50 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.02a.jpg
View
View 16603 T' T' 2012-07-05 2012-07-05 13:06:58 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.03a.jpg
View
View 16604 t'á-ȼiⁿ t'áthiⁿ v. about to die, (to come) near dying. 2012-07-05 2012-07-05 15:00:39 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.03c.jpg
View
View 16605 t'e t'e v.a. to die: to be dead 2012-07-05 2012-07-12 15:07:42 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.04a.jpg
View
View 16606 t'é-ȼa-bi-ȼĕ t'éthabithe v.a. to cause (accidentally) him, no relation, to be killed 2012-07-05 2012-07-12 15:19:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.054.04b.jpg
View
View 16607 p̣é-naⁿ-ba pénoⁿba 2012-07-09 2012-07-11 19:48:06 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06d.jpg
View
View 16608 p̣é-naⁿ-ba a-kí-gȼa-ha pénoⁿba akʰígthaha 2012-07-09 2012-07-09 11:59:57 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16609 p̣e-naⁿ-ba a-kí-gȼe penoⁿba akʰígthe 2012-07-09 2012-07-09 12:03:33 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16611 p̣é-naⁿ-ba-há pénoⁿbahá 2012-07-09 2012-07-09 12:11:49 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16612 p̣é-naⁿ-ba-qti pénoⁿbaqti 2012-07-09 2012-07-09 12:20:36 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16613 p̣é-naⁿ-bá-qti-é-gaⁿ pénoⁿbáqtiégoⁿ 2012-07-09 2012-07-11 19:55:23 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16614 p̣é-naⁿ-báⁿ pénoⁿbóⁿ 2012-07-09 2012-07-09 12:29:02 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16615 wa-há wahá n. skins of animals 2012-07-14 2012-07-15 00:05:18 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.04a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.04b.jpg
View
View 16616 wa-há-ba wahába n. corn on the ear: an ear of corn when hard. 2012-07-14 2012-07-15 00:06:11 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.04d.jpg
View
View 16617 wa-há-ba ctáñ-ga wahába shtóⁿga n.phrase soft corn on the ear; an ear of corn before it is hard (sida). 2012-07-14 2012-07-15 00:07:28 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.05a.jpg
View
View 16618 wa-há-ba-é-gaⁿ wahábaégoⁿ n. a water plant having an ear resembling an ear of corn. 2012-07-15 2012-08-11 21:22:51 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.05b.jpg
View
View 16619 wahábaha wahábaha corn husks. 2012-07-15 2012-07-15 00:16:55 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.05c.jpg
View
View 16620 wahábahi wahábahi a corn-cob. 2012-07-15 2012-07-15 00:21:19 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.05d.jpg
View
View 16621 wa-há-ba í-cta-pi wahába íshtapʰi 2012-07-15 2012-09-08 19:31:45 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.169.06a.jpg
View
|< first   << previous | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 next >>  last >|  
Select page: