Lexeme Entries

Page 292 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 14551, ending on 14600
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16321 pí-gi-ḳá-xe pʰígikáxe 2012-05-24 2012-07-11 23:24:53 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09c.jpg
View
View 1474 ce-á-ȼaⁿ-ská-qti sheáthoⁿskáqti 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce/opd.01.070.01c.jpg
View
View 4290 cé-ṭa-hí-a-ȼáⁿ shétahíathóⁿ 2009-10-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.084.06d.jpg
View
View 4546 é-ȼaⁿ-ska-ȼáⁿ-ȼaⁿ éthoⁿskathóⁿthoⁿ 2009-11-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/e%a2a/opd.01.131.01c.jpg
View
View 14786 wiⁿ-áⁿ-wa kĕ-di wiⁿóⁿwa kʰedi 2011-05-09 2011-05-09 10:46:57 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.06a.jpg
View
View 16834 u-ṭa uta 2012-08-09 2012-08-09 00:38:06 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.04a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.04b.jpg
View
View 1475 ce-á-ȼaⁿ-ská-qti-é-gaⁿ sheáthoⁿskáqtiégoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce/opd.01.070.01c.jpg
View
View 3267 á-wa-hi-ȼañ-ká áwahithoⁿkʰá 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.08a.jpg
View
View 5571 ĕ́-de-dí-a-má édedíamá 2009-12-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.143.10a.jpg
View
View 7619 he he 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/he/opd.02.044.08a.jpg
View
View 10179 sa-gí í-ȼi-gȼaⁿ sagí íthigthoⁿ 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.06b.jpg
View
View 11971 ṭi t'aⁿ gȼiⁿ ti tʰoⁿ gthiⁿ 2010-06-29 2012-07-07 21:34:39 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.073.06a.jpg
View
View 13507 ȼé-taⁿ-a-ṭa thétʰoⁿata 2011-01-14 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.02d.jpg
View
View 14019 ȼí-hnañ-ká-ce-ṭá-taⁿ thíhnoⁿkʰáshetátʰoⁿ 2011-02-28 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.04a.jpg
View
View 14787 wiⁿ-áⁿ-wa-kĕ-dí-taⁿ wiⁿóⁿwakʰedítʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:48:18 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.06c.jpg
View
View 15043 u-gá-bȼiⁿ-ȼa ugábthiⁿtha 2012-03-27 2012-07-25 16:17:45 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-ga/opd.03.108.02b.jpg
View
View 16835 u-ṭá i-ȼáⁿ-ȼĕ utá ithóⁿthe 2012-08-09 2012-08-09 00:42:27 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/utsubx/opd.03.148.04d.jpg
View
View 17091 p̣etaⁿ saⁿ petʰoⁿ soⁿ n. 2016-08-16 2016-08-16 19:45:57 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.09c.jpg
View
View 1476 ce-á-ȼaⁿ-ská-ska sheáthoⁿskáska 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce/opd.01.070.01d.jpg
View
View 4292 cé-ṭa-hí-a-ȼañ-ké shétahíathoⁿkʰé 2009-10-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.084.07b.jpg
View
View 4548 é-ȼaⁿ-aka-ḳi éthoⁿakʰaki 2009-11-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/e%a2a/opd.01.131.01d.jpg
View
View 6852 gé-ȼi-caⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ géthishoⁿtáthishoⁿ 2010-02-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ge/opd.02.020.09a.jpg
View
View 11460 ṭu-cpá tushpá 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.074.06c.jpg
View
View 11972 ṭi-ṭí-xe titíxe 2010-06-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.073.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.073.06c.jpg
View
View 13252 ȼé-a-ke-má-ṭa théakʰemáta 2010-11-30 2011-06-30 15:09:30 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eaka/opd.01.106.01b.jpg
View
View 14020 ȼí-hnañ-ké-gaⁿ thíhnoⁿkʰégoⁿ 2011-02-28 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.04b.jpg
View
View 14788 wiⁿ-áⁿ-wa kĕ́-ṭa wiⁿóⁿwa kʰéta 2011-05-09 2011-05-09 10:49:29 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.06d.jpg
View
View 15812 sáⁿa-kaí sóⁿakʰaí 2012-05-08 2012-05-08 14:44:30 David Brown http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05a.jpg
View
View 16324 pi-gi-aⁿ pʰigioⁿ 2012-05-24 2012-05-24 23:19:28 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09d.jpg
View
View 17092 p̣etaⁿ saⁿ ahitaxe sabĕ petʰoⁿ soⁿ ahitʰaxe sabe n. 2016-08-16 2016-08-16 19:49:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.09c.jpg
View
View 709 aⁿ-ȼa ȼé-ȼa-ȼa oⁿtha tʰhéthatha v.phrase 2009-06-02 2012-08-19 22:20:08 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aN-/opd.01.045.02c.jpg
View
View 4293 cé-ṭa-hí-a-ȼíⁿ shétahíathíⁿ 2009-10-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.084.07b.jpg
View
View 4549 é-ȼaⁿ-ská-qtci éthoⁿskáqchi 2009-11-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/e%a2a/opd.01.131.02a.jpg
View
View 6853 gé-e gée 2010-02-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ge/opd.02.020.09b.jpg
View
View 9925 pa-háñ-ga gĕ́-ṭa pahóⁿga géta 2010-05-19 2012-07-01 21:45:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.009.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.009.10d.jpg
View
View 11461 ṭú-cpa-ȼáⁿ túshpathóⁿ 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.074.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.074.07b.jpg
View
View 11973 ṭí u-bá-haⁿ tí ubáhoⁿ 2010-06-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.073.06b.jpg
View
View 14021 ȼi-hniñ-ké-gaⁿ thihniⁿkʰégoⁿ 2011-02-28 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.04c.jpg
View
View 14789 wiⁿ-áⁿ-wa kĕ-ṭá-ȼi-caⁿ wiⁿóⁿwa kʰetáthishoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:51:31 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.07c.jpg
View
View 15813 sáⁿa-mai sóⁿamai 2012-05-08 2012-05-08 14:46:06 David Brown http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05c.jpg
View
View 16325 pí i-ȼé-ki-maⁿ tá-miñ-ke pʰí ithékʰimoⁿ tʰámiⁿkʰe 2012-05-24 2012-05-24 23:24:53 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.10a.jpg
View
View 17093 p̣etaⁿ qude petʰoⁿ qude n. 2016-08-16 2016-08-16 19:52:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.09c.jpg
View
View 1478 ce-á-ȼaⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáthoⁿtáthishoⁿ 2009-09-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce/opd.01.070.02a.jpg
View
View 5574 ĕ́-de-dí-bi-a-má édedíbiamá 2009-12-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebe/opd.01.143.10b.jpg
View
View 11462 ṭu-cpá-ha tushpáha 2010-06-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.074.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxu/opd.03.074.07c.jpg
View
View 13510 ȼé-taⁿ-a-ṭa-ha thétʰoⁿataha 2011-01-14 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2etaN/opd.01.112.03b.jpg
View
View 13766 ȼín-d --- thíⁿd - 2011-02-08 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iN/opd.01.124.09b.jpg
View
View 14022 ȼí-hniñ-kĕ́-ṭa thíhniⁿkʰéta 2011-03-01 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ik/opd.01.120.04d.jpg
View
View 14790 wiⁿ-áⁿ-wa kĕ-ṭá-taⁿ wiⁿóⁿwa kʰetátʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:52:50 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.07b.jpg
View
View 3271 á-wa-hi-ȼañ-ka-dí-taⁿ áwahithoⁿkʰadítʰoⁿ 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awage/opd.01.039.08b.jpg
View
|< first   << previous | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 next >>  last >|  
Select page: