Lexeme Entries

Page 2 of 24, showing 50 records out of 1156 total, starting on record 51, ending on 100
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16763 wa-xáⁿ-xaⁿ waxóⁿxoⁿ 2012-07-31 2012-07-31 13:35:40 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.10b.jpg
View
View 16770 wa-xáⁿ-xaⁿ waxóⁿxoⁿ 2012-08-01 2013-10-24 07:31:27 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.10c.jpg
View
View 17027 wá-gi cu-ȼé-ki-ȼĕ wági shuthékʰithe 2012-08-29 2012-08-29 22:55:06 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.166.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.167.01a.jpg
View
View 16772 wa-xe waxe 2012-08-01 2013-10-24 07:31:05 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.194.01a.jpg
View
View 16773 wa-zá-gȼa wazágtha 2012-08-01 2012-08-01 12:39:53 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.194.01b.jpg
View
View 14726 wí-u-há-di wíuhádi 2011-05-09 2011-05-09 07:55:51 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.213.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.213.10c.jpg
View
View 16774 wa-zá-ni wazáni 2012-08-01 2012-08-01 12:41:16 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.194.01c.jpg
View
View 16775 wa-zá-ni wazáni 2012-08-01 2013-10-17 11:27:07 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.194.01d.jpg
View
View 16008 wa-máⁿ-ȼañ-ka wamóⁿthoⁿkʰa 2012-05-11 2012-05-11 17:48:44 David Brown http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.179.09b.jpg
View
View 16776 wá-ze-á-gȼa wázeágtha 2012-08-01 2012-08-01 12:44:51 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.194.02a.jpg
View
View 17034 wa-gí-ȼi-cáⁿ-a-jĭ wagíthishóⁿazhi 2012-08-30 2012-08-30 00:09:35 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.167.04a.jpg
View
View 16011 wa-máⁿ-ta wamóⁿtʰa 2012-05-11 2012-05-11 17:52:22 David Brown http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.179.10b.jpg
View
View 16780 wa-ze-ȼe wazethe 2012-08-01 2012-08-01 12:55:43 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.194.02d.jpg
View
View 17036 wa-gí-ȼi-ju-a-jĭ wagíthizhuazhi 2012-08-30 2012-08-30 00:20:39 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.167.04c.jpg
View
View 16783 wá-ze-i-ȼé-gȼa wázeithégtha 2012-08-01 2012-08-01 14:39:42 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.194.03d.jpg
View
View 14226 we- we 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.06a.jpg
View
View 16786 wa-zi-ȼe-ȼe wazithethe 2012-08-01 2013-11-13 12:38:08 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.194.04d.jpg
View
View 16020 wa-mú-jaⁿ wamúzhoⁿ 2012-05-11 2012-06-20 13:23:18 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.03a.jpg
View
View 14229 we-á-ȼiñ-gé weáthiⁿgé 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.07b.jpg
View
View 14486 wé-gi-ba-xu wégibaxu 2011-05-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wegi/opd.03.203.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wegi/opd.03.203.07c.jpg
View
View 14743 wí-u-qȼe wíuqthe 2011-05-09 2011-05-09 08:18:50 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.07a.jpg
View
View 14489 wé-gi-de wégide 2011-05-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wegi/opd.03.203.08b.jpg
View
View 15769 wagȼi wagthi 2012-05-08 2012-05-08 09:36:07 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.165.10a.jpg
View
View 17053 wá-gi-jaⁿ i-hé wágizhoⁿ ihé 2012-09-03 2012-09-03 12:37:04 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.168.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.168.02b.jpg
View
View 17055 Wa-hé-ʔaⁿ Wahé'oⁿ prop.noun 2012-09-10 2012-09-11 13:50:31 Catherine Rudin View
View 15784 wa-gȼí-za-ʔé wagthíza'é 2012-05-08 2012-05-08 11:35:16 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.04a.jpg
View
View 14506 wé-gi-gi-á-xe wégigiáxe 2011-05-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wegi/opd.03.204.05b.jpg
View
View 14762 wiⁿ-áⁿ-wa-ȼaⁿ-ská wiⁿóⁿwathoⁿská 2011-05-09 2011-05-09 10:06:26 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.07a.jpg
View
View 14763 wiⁿ-aⁿ-wa-ȼaⁿ wiⁿoⁿwathoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:08:22 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.06d.jpg
View
View 16555 wa-wé-ȼa-pe wawéthapʰe 2012-06-14 2012-07-12 14:53:52 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.192.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.192.07c.jpg
View
View 14764 wiⁿ-áⁿ-wa ȼaⁿ-ṭá wiⁿóⁿwa thoⁿtá 2011-05-09 2011-05-09 10:10:24 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.07d.jpg
View
View 14765 wiⁿ-aⁿ-wa ȼaⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ wiⁿoⁿwa thoⁿtáthishoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:11:48 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.07b.jpg
View
View 14766 wiⁿ-áⁿ-wa ȼaⁿ-ṭá-taⁿ wiⁿóⁿwa thoⁿtátʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:14:02 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.08c.jpg
View
View 15790 wa-gȼú-ba wagthúba 2012-05-08 2012-05-08 11:58:41 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.06b.jpg
View
View 14767 wiⁿ-áⁿ-wa ȼán-di wiⁿóⁿwa thóⁿdi 2011-05-09 2011-05-09 10:15:16 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.08b.jpg
View
View 14768 wiⁿ-áⁿ-wa ȼan-dí-taⁿ wiⁿóⁿwa thoⁿdítʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:16:43 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.08d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.09a.jpg
View
View 14769 wiⁿ-áⁿ-wa ȼañ-ká wiⁿóⁿwa thoⁿkʰá 2011-05-09 2011-05-09 10:18:12 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.09c.jpg
View
View 14770 wiⁿ-áⁿ-wa ȼañ-ká-di wiⁿóⁿwa thoⁿkʰádi 2011-05-09 2011-05-09 10:19:37 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.10a.jpg
View
View 14771 wiⁿ-áⁿ-wa ȼañ-ka-dí-taⁿ wiⁿóⁿwa thoⁿkʰadítʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:21:28 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.10c.jpg
View
View 16051 wa-qíⁿha á-ki-ȼa-ská-bĕ waqíⁿha ákʰithaskábe 2012-05-15 2012-05-15 07:57:52 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.08c.jpg
View
View 14772 wiⁿ-áⁿ-wa ȼañ-ká-ṭa wiⁿóⁿwa thoⁿkʰáta 2011-05-09 2011-05-09 10:23:04 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.10b.jpg
View
View 14773 wiⁿ-áⁿ-wa ȼáñ-ka-ṭá-ȼi-caⁿ wiⁿóⁿwa thóⁿkʰatáthishoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:27:08 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.01b.jpg
View
View 14774 wiⁿ-áⁿ-wa ȼáñ-ka-ṭá-taⁿ wiⁿóⁿwa thóⁿkʰatátʰoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:29:41 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.01c.jpg
View
View 14775 wiⁿ-áⁿ-wa ȼiñ-ké wiⁿóⁿwa thiⁿkʰé 2011-05-09 2011-05-09 10:31:18 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.01a.jpg
View
View 14520 wé-na wéna 2011-05-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.01c.jpg
View
View 14776 wiⁿ-áⁿ-wa é-daⁿ wiⁿóⁿwa édoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:32:47 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.02a.jpg
View
View 14777 wiⁿ-áⁿ-wa-hi-ȼaⁿ wiⁿóⁿwahithoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:34:10 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.02c.jpg
View
View 14778 wiⁿ-áⁿ-wa-hí-ȼaⁿ-ta wiⁿóⁿwahíthoⁿtʰa 2011-05-09 2011-05-09 10:35:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.02d.jpg
View
View 17082 wá-gu-cá-be wágushábe 2012-09-12 2012-09-12 22:15:43 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.169.02a.jpg
View
View 14779 wiⁿ-áⁿ-wa-hí-ȼaⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ wiⁿóⁿwahíthoⁿtáthishoⁿ 2011-05-09 2011-05-09 10:37:29 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.216.03b.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: