Lexeme Entries

Page 2 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 51, ending on 100
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 7941 mú-e-ju-ba múezhuba 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.09c.jpg
View
View 9989 sk-- sk- 2010-05-20 2011-06-24 22:23:08 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07a.jpg
View
View 10501 í-gi-aⁿ ígioⁿ 2010-05-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.062.07d.jpg
View
View 12037 ú-a-hí-gi-ȼaⁿ úahígithoⁿ 2010-07-05 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u/opd.03.076.05d.jpg
View
View 14853 záʔe-á-ti-a-ȼaí zá'eátʰiathaí v. 2011-05-11 2015-05-07 09:09:47 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.219.09b.jpg
View
View 1542 a-táⁿ-qti-e-gaⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtiegoⁿthóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.10c.jpg
View
View 2566 cé-a-ti-á-ȼa-a-má shéatʰiáthaamá 2009-09-25 2011-07-05 21:38:29 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.08a.jpg
View
View 8454 gi-qé-xe giqéxe 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gipi/opd.02.036.06a.jpg
View
View 9734 í-gi-ȼi-ṭé-ga ígithitéga 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igi%a2a/opd.02.064.07a.jpg
View
View 9990 ská-pi skápʰi 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.08a.jpg
View
View 11270 ṭañ-gég toⁿgég 2010-06-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.063.01b.jpg
View
View 13318 ȼé-ȼaⁿ-ská-ska théthoⁿskáska 2010-12-07 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2eba/opd.01.107.03b.jpg
View
View 14342 wé-ȼĕ-ctĕ-wáⁿ-jĭ wétheshtewóⁿzhi 2011-04-18 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.03d.jpg
View
View 1031 á-na-ct cĕ ánasht she 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.04a.jpg
View
View 2311 ȼet thet 2009-09-22 2011-07-05 14:49:43 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e/opd.01.104.01d.jpg
View
View 4871 é-du-á-taⁿ éduátʰoⁿ 2009-11-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ebi/opd.01.130.04d.jpg
View
View 7431 gí-ba-bé-taⁿ gíbabétʰoⁿ 2010-03-04 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.01c.jpg
View
View 10759 táⁿ-e-ná tʰóⁿená 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.01b.jpg
View
View 15111 ŭ-gá-gȼe-ze ugágtheze 2012-04-03 2012-04-17 09:31:04 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u-ga/opd.03.109.05a.jpg
View
View 1544 a-táⁿ-qti-hi-dáⁿ-ctĕ atʰóⁿqtihidóⁿshte 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.10d.jpg
View
View 2056 cé-hi-á-ȼañ-ka-dí-taⁿ shéhiáthoⁿkʰadítʰoⁿ 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.08b.jpg
View
View 2568 ce-á-ti-á-ȼa a-mé sheátʰiátha amé 2009-09-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.08c.jpg
View
View 3080 ce-á-hi-ȼé-ȼin-dí-taⁿ sheáhithéthiⁿdítʰoⁿ 2009-10-06 2011-07-15 17:26:37 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08a.jpg
View
View 5384 ga-sí-si gasísi 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gas/opd.02.006.09d.jpg
View
View 7688 gi-áⁿ-ȼa i-ȼé-ȼĕ gióⁿtha ithéthe 2010-03-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.024.03b.jpg
View
View 12552 u-ȼé-wiⁿ i-haí uthéwiⁿ ihaí 2010-09-18 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.090.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.090.06a.jpg
View
View 12808 ȼáñ-ka thóⁿkʰa 2010-10-27 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2aN-/opd.01.103.05b.jpg
View
View 14856 za-ʔĕ́-qti-aⁿ za'éqtioⁿ 2011-05-11 2011-05-11 13:03:55 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.219.10b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.219.10c.jpg
View
View 1033 á-na-ctcĕ́-qtci u-jí ánashchéqchi uzhí 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.04c.jpg
View
View 1545 a-táⁿ-qti-hí-daⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtihídoⁿthóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01a.jpg
View
View 2057 cé-hi-á-ȼañ-ká-ṭa shéhiáthoⁿkʰáta 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.08b.jpg
View
View 2569 cé-a-tí-a-ká shéatʰíakʰá 2009-09-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.08d.jpg
View
View 3081 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ke-dí-taⁿ sheáhithéthiⁿkʰedítʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08b.jpg
View
View 9993 skaⁿ-ȼé-gaⁿ skoⁿthégoⁿ 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.09a.jpg
View
View 12041 u-á-taⁿ uátʰoⁿ 2010-07-05 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u/opd.03.076.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u/opd.03.076.07d.jpg
View
View 13577 ȼe-tcaⁿ thechʰoⁿ 2011-01-20 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ete/opd.01.113.05a.jpg
View
View 14089 ȼi-qtáⁿ thiqtóⁿ 2011-03-02 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iq/opd.01.121.06c.jpg
View
View 14857 zá-de záde 2011-05-11 2011-05-11 13:05:34 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.219.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.220.01a.jpg
View
View 1546 a-táⁿ-qti-hi-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtihithóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01a.jpg
View
View 2058 cé-hi-á-ȼañ-ké shéhiáthoⁿkʰé 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.08c.jpg
View
View 2570 cé-a-ti-a-má shéatʰiamá 2009-09-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.09a.jpg
View
View 3082 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ke-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithéthiⁿkʰetáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08b.jpg
View
View 7946 gí-naⁿ gínoⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ginaN/opd.02.034.01a.jpg
View
View 9738 í-gi-ȼi-xá-daⁿ ígithixádoⁿ 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igi%a2a/opd.02.064.08a.jpg
View
View 13066 ȼa-sáñ-ga thasóⁿga 2010-11-12 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.02a.jpg
View
View 15114 u-wá-ʔaⁿ uwá'oⁿ 2012-04-03 2012-07-25 11:31:19 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uw/opd.03.149.08a.jpg
View
View 1291 á-ta-ṭa ȼé-ȼĕ átʰata théthe 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ata/opd.01.033.03c.jpg
View
View 1547 a-táⁿ-qti-hi é-gaⁿ atʰóⁿqtihi égoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01b.jpg
View
View 1803 á-wa-ma-dí-taⁿ áwamadítʰoⁿ 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.05c.jpg
View
View 2059 cé-hi-a-ȼe-ȼíⁿ shéhiathethíⁿ 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.08c.jpg
View
|< first   << previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: