Lexeme Entries

Page 17 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 801, ending on 850
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 1878 á-wa-tĕ-táⁿ áwatʰetʰóⁿ 2009-09-14 2011-01-18 10:18:12 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.043.01c.jpg
View
View 2646 áñ-gu-áñ-gi-ȼai óⁿguóⁿgithai 2009-09-29 2011-01-25 09:27:54 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.05b.jpg
View
View 6230 gȼí-be-bȼiⁿ gthíbebthiⁿ 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.05c.jpg
View
View 7766 gí-ba-i-á-zĕ gíbaiáze 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.07d.jpg
View
View 1623 ce-á-hi-ȼañ-ké sheáhithoⁿkʰé 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.08d.jpg
View
View 1879 á-wa-tĕ́-ṭa-a-ná áwatʰétaaná 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.043.01d.jpg
View
View 2135 cé-ki shékʰi 2009-09-17 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cei/opd.01.081.07c.jpg
View
View 5719 ga-á-ki-be-sáⁿ-saⁿ gaákʰibesóⁿsoⁿ 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.10b.jpg
View
View 6231 gȼí-be-taⁿ gthíbetʰoⁿ 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.05d.jpg
View
View 7767 gí-ba-í-i-za gíbaíiza 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.07d.jpg
View
View 8279 í-gi-ba-maⁿ ígibamoⁿ 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.02b.jpg
View
View 12631 u-ȼí-ȼa-ská-be uthíthaskábe 2010-10-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2ica/opd.03.094.01b.jpg
View
View 15191 u-ki-á-bȼa ukʰiábtha 2012-04-11 2012-04-17 09:03:06 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uk/opd.03.125.07c.jpg
View
View 16471 ḳe-bá-ha kebáha 2012-06-06 2012-06-06 12:50:05 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.09d.jpg
View
View 16727 wa-íⁿ-hiⁿ waíⁿhiⁿ 2012-07-25 2012-07-25 17:56:28 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.171.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.171.09c.jpg
View
View 1880 á-wa-tĕ́-ṭa-ȼañ-ká áwatʰétathoⁿkʰá 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.043.02a.jpg
View
View 2136 ce-ki shekʰi 2009-09-17 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cei/opd.01.081.07c.jpg
View
View 13912 ȼi-hí-e thihíe 2011-02-21 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2iha/opd.01.118.04b.jpg
View
View 14680 wi-ú-ȼa-hi-de wiúthahide 2011-05-06 2011-05-06 13:20:22 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.05d.jpg
View
View 15192 u-ki-á-bȼa-ha ukʰiábthaha 2012-04-11 2012-06-05 10:47:26 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uk/opd.03.125.08a.jpg
View
View 1369 a-táⁿ a-ȼiⁿ-hé atʰóⁿ athiⁿhé 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.08c.jpg
View
View 2393 cé-hi-gí-ȼiⁿ shéhigíthiⁿ 2009-09-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.07b.jpg
View
View 2649 áñ-gu-áñ-ki-ai óⁿguóⁿkʰiai 2009-09-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.05d.jpg
View
View 3673 cáⁿ-ke shóⁿkʰe 2009-10-21 2011-07-15 15:40:05 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.06d.jpg
View
View 6233 gȼí-bu-ṭa gthíbuta 2010-01-26 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.06b.jpg
View
View 8281 í-gi-bá-hi ígibáhi 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.02c.jpg
View
View 2394 cé-hi-gi-ȼíⁿ-ṭa shéhigithíⁿta 2009-09-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.07b.jpg
View
View 4698 é-ki-gȼĕ ékʰigthe 2009-11-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/eki/opd.01.137.02c.jpg
View
View 6234 gȼí-bu-de gthíbude 2010-01-26 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.06c.jpg
View
View 7258 bi-íⁿ-in-de biíⁿiⁿde 2010-02-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.062.01b.jpg
View
View 7514 gi-á-gȼa giágtha 2010-03-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.06d.jpg
View
View 7770 gí-ba-já-daⁿ gíbazhádoⁿ 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.08b.jpg
View
View 91 á-ga-qa-dá-bi-gí-ki-ȼĕ ágaqadábigíkʰithe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.05d.jpg
View
View 1883 á-wa-tĕ-ṭá-ȼi-cán-di ă áwatʰetáthishóⁿdi ă 2009-09-14 2011-01-20 20:11:39 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.043.02d.jpg
View
View 2651 añ-gu-íⁿ-ȼa oⁿguíⁿtha 2009-09-29 2011-01-25 09:35:02 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.06b.jpg
View
View 3419 a-ȼú-ha-qti-áⁿ athúhaqtióⁿ 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.10a.jpg
View
View 7515 gi-á-gȼa-káⁿ giágthakʰóⁿ 2010-03-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.07a.jpg
View
View 7771 gí-ba-já-ge gíbazháge 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.08b.jpg
View
View 10587 ṣne-dé gȼi-hé znedé gthihé 2010-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.05b.jpg
View
View 92 á-ga-qa-dá-bi-ki-ȼĕ ágaqadábikʰithe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.06a.jpg
View
View 2396 cé-hi-gí-ȼiⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ shéhigíthiⁿtáthishoⁿ 2009-09-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.07d.jpg
View
View 6236 gȼí-c'a gthísh'a 2010-01-26 2012-08-13 16:50:08 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.07a.jpg
View
View 7772 gí-ba-jaⁿ gíbazhoⁿ 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.08c.jpg
View
View 10588 ṣne-dé gȼi-té znedé gthitʰé 2010-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.05d.jpg
View
View 93 á-ga-qa-dá-bi-wá-ki-ȼĕ ágaqadábiwákʰithe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.06b.jpg
View
View 1373 a-táⁿ-a-ṭa-hí-daⁿ atʰóⁿatahídoⁿ 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.09b.jpg
View
View 1885 ce-á-hi-ȼíⁿ sheáhithíⁿ 2009-09-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2i/opd.01.073.03a.jpg
View
View 2397 cé-hi-gí-ȼiⁿ-ṭá-taⁿ shéhigíthiⁿtátʰoⁿ 2009-09-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.07d.jpg
View
View 2653 añ-gú-kaⁿ-ȼiⁿ-bá-jĭ oⁿgúkʰoⁿthiⁿbázhi 2009-09-29 2011-01-25 09:38:08 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.06d.jpg
View
View 3165 á-wa-cú-ce áwashúshe 2009-10-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awa/opd.01.036.08d.jpg
View
|< first   << previous | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 next >>  last >|  
Select page: