Lexeme Entries

Page 17 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 801, ending on 850
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 832 dú-a-ka-ṭá-taⁿ dúakʰatátʰoⁿ from the one st. on this side of (a place), and the sub. of an action 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.03c.jpg
View
View 833 dú-a-ke-ĕ hă dúakʰee hă this one std. on this side of the pace is the one (referred to). See duaka. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.03c.jpg
View
View 834 dú-a-ká-ṭa dúakʰáta to the one on this side of (a place), the sub. of an action. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.03d.jpg
View
View 835 dú-a-ka-ṭá-ȼi-caⁿ dúakʰatáthishoⁿ on account of the one std. on this side of (a place), and the sub. of an action. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.03d.jpg
View
View 836 dú-a-kĕ dúakʰe the recl. an. ob. or the lg. in. ob. on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.04a.jpg
View
View 837 dú-a-ke-di dúakʰedi by or near the recl. or lg. ob. on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.04a.jpg
View
View 838 dú-a-ké dí-taⁿ dúakʰé dítʰoⁿ N/A 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.04b.jpg
View
View 839 dú-a-kĕ́-ta dúakʰétʰa N/A 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.04b.jpg
View
View 840 dú-a-kĕ-ṭá-ȼi-caⁿ dúakʰetáthishoⁿ on account of the recl. or lg. ob. on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.04c.jpg
View
View 841 dú-a-kĕ-ṭá-taⁿ dúakʰetátʰoⁿ from the recl. or lg. ob. on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.04c.jpg
View
View 842 dú-a-ma dúama the ones on this side of (a place), the sub. of a voluntary action 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.04d.jpg
View
View 843 dú-a-má-di dúamádi 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin View
View 844 dú-a-ma-dí-taⁿ dúamadítʰoⁿ N/A 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.05a.jpg
View
View 845 dú-a-má-ṭa dúamáta to those who are on this side of (a place), the sub. of a voluntary action 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.05a.jpg
View
View 846 dú-a-mé dúamé those who are on this side of (a place) 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.05b.jpg
View
View 847 dú-a-taⁿ dúatʰoⁿ the an. ob. std. on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.05b.jpg
View
View 848 dú-a-ma-ṭá-ȼi-caⁿ dúamatáthishoⁿ on account of those who are on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.05c.jpg
View
View 849 dú-a-ma-ṭá-taⁿ dúamatátʰoⁿ from those who are on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.05c.jpg
View
View 850 dú-a-taⁿ-ȼé-ȼĕ dúatʰoⁿthéthe onward from the an. ob. std. near, and on this side of a certain ob. or place 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.05d.jpg
View
View 851 dú-a-taⁿ-ṭá-taⁿ dúatʰoⁿtátʰoⁿ from the an. ob. std. on this side of (a place) 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.06a.jpg
View
View 852 dú-a-tán-di dúatʰóⁿdi by or near the an. ob. std. on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.06a.jpg
View
View 853 dú-a-taⁿ-ṭá dúatʰoⁿtá to the an. ob. std. on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.06b.jpg
View
View 854 dú-a-taⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ dúatʰoⁿtáthishoⁿ on account of the an. ob. std. on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.06b.jpg
View
View 855 dú-a-tan-dí-taⁿ dúatʰoⁿdítʰoⁿ N/A 2009-07-29 2011-07-16 08:46:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.06c.jpg
View
View 856 dú-a-te dúatʰe the std. in. ob. or col. of in. objects on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.06c.jpg
View
View 857 dú-a-tĕ́-di dúatʰédi referring to what is seen; by or near the std. in. ob. or col. of in. objects on this side of (a ... 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.06d.jpg
View
View 858 dú-a-to-dí-taⁿ dúatʰodítʰoⁿ N/A 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.06d.jpg
View
View 859 dú-a-tĕ́-ṭa dúatʰéta To the standing inanimate objects or collection of inanimate objects on this side of (a place). 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.07a.jpg
View
View 860 dú-a-tĕ-ṭá-ȼi-caⁿ dúatʰetáthishoⁿ On account of the standing inanimate objects or collection inanimate objects on this side of (a p... 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.07a.jpg
View
View 861 dú-a-tĕ-ṭá-ha dúatʰetáha Closer to this standing object. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.07b.jpg
View
View 862 dú-a-tĕ-ṭá-taⁿ dúatʰetátʰoⁿ p. phrase From the standing inanimate objects or the collection of inanimate objects on this side of (a pla... 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.07c.jpg
View
View 863 dú-á-ṭa-hí-ȼe-a-má-ṭa dúátahítheamáta 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.07d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.07d.jpg
View
View 864 dú-ba dúba ${10000015+9999984} Four. 2009-07-29 2011-05-17 19:10:58 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.08a.jpg
View
View 865 dú-ba-ȼaⁿ-ȼaⁿ dúbathoⁿthoⁿ Four to each. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.08b.jpg
View
View 866 dú-ba-ha dúbaha Four in each place; in four places. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.08b.jpg
View
View 867 dú-ba-ki-gȼa-ha dúbakʰigthaha Fourfold. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.08c.jpg
View
View 868 du-bá-qti dubáqti Just four. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.08d.jpg
View
View 869 dú-ba-qti-é-gaⁿ dúbaqtiégoⁿ About four. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.08d.jpg
View
View 870 dú-baⁿ dúboⁿ Four times. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.09a.jpg
View
View 871 dú-baⁿ-kí-gȼe dúboⁿkʰígthe Four times in succession. 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.09a.jpg
View
View 872 dú-ba tĕ dáⁿ-cte dúba tʰe dóⁿshte 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.09b.jpg
View
View 873 dú-cka dúshka v.s. Short, stumpy, stunted, as a thickset man. 2009-07-29 2011-05-18 09:55:53 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.09c.jpg
View
View 874 dú-cke dúshke v.s. short, stumpy, stunted, thick-set 2009-07-29 2011-05-18 10:17:17 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.09c.jpg
View
View 875 dú-a-ka-dí-taⁿ dúakʰadítʰoⁿ 2009-07-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.03b.jpg
View
View 876 du-bá-c̣na dubázhna ${10000015+9999984} Only four. 2009-08-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.08a.jpg
View
View 877 du-bá-ȼaⁿ dubáthoⁿ ${10000015+9999984} Four together. 2009-08-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.08a.jpg
View
View 878 du-bá-ha dubáha ${10000015+9999984} Four in each place. 2009-08-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/duaka/opd.01.094.08c.jpg
View
View 879 áⁿ-wa-ȼĕ óⁿwathe v.s. 2009-08-14 2011-06-09 14:24:38 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aNwa%A2e/opd.01.046.04a.jpg
View
View 881 aⁿ-wáⁿ oⁿwóⁿ N/A 2009-08-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aNwa%A2e/opd.01.046.04a.jpg
View
View 882 aⁿ-wáⁿ-tiⁿ-bí-áñ-ki-ȼĕ oⁿwóⁿtʰiⁿbíóⁿkʰithe N/A To cause (purposely) me, no relation, to be hit by one not a kinsman of the subject. 2009-08-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aNwa%A2e/opd.01.046.04b.jpg
View
|< first   << previous | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 next >>  last >|  
Select page: