Lexeme Entries

Page 16 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 751, ending on 800
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 1360 á-taⁿ átʰoⁿ 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.06c.jpg
View
View 1616 ce-á-hi-ȼan-dí-taⁿ sheáhithoⁿdítʰoⁿ 2009-09-10 2011-07-15 22:34:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.08a.jpg
View
View 3408 á-ȼu-a-di áthuadi 2009-10-13 2012-08-20 15:48:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.08a.jpg
View
View 11088 té-ȼaⁿ-ska tʰéthoⁿska 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.03d.jpg
View
View 16464 ḳañ-ge-ki-ȼá-ȼai koⁿgekʰitháthai 2012-06-06 2012-06-06 12:33:59 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.09a.jpg
View
View 16976 t'u-xa t'uxa 2012-08-28 2012-08-28 13:09:22 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.08b.jpg
View
View 1361 a-táⁿ-a-daⁿ atʰóⁿadoⁿ 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.06d.jpg
View
View 1873 á-wa-té-i ă áwatʰéi ă 2009-09-14 2011-01-18 09:37:43 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.10c.jpg
View
View 3409 á-ȼu-a-di te-ȼán-di áthuadi tʰethóⁿdi 2009-10-13 2012-07-28 13:50:36 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.08a.jpg
View
View 5457 gá-ȼaⁿ-ská-ska gáthoⁿskáska 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga%a2aN/opd.01.150.02d.jpg
View
View 6993 ba-hé ti-ȼé-ȼĕ bahé tʰithéthe v. 2010-02-17 2016-01-18 19:01:51 Michelle Lanternier http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ba%a2/opd.01.052.09c.jpg
View
View 7249 bi-í-ku-ȼĕ biíkʰuthe 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.061.10c.jpg
View
View 8273 í-gi-ba-cpí ígibashpí 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01c.jpg
View
View 9041 ja-gé tí-gȼe zhagé tʰígthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.08d.jpg
View
View 10833 tai-tĕ́-ṭa tʰaitʰéta 2010-06-08 2012-08-01 20:14:40 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.049.01a.jpg
View
View 12625 u-ȼí-bi-xaⁿ i-ȼáⁿ uthíbixoⁿ ithóⁿ 2010-10-05 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2i/opd.03.092.04c.jpg
View
View 14673 wí-u-bá-daⁿ wíubádoⁿ 2011-05-06 2011-05-06 13:02:23 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.02b.jpg
View
View 16465 ḳañ-ge-kí-ȼĕ koⁿgekʰíthe 2012-06-06 2012-06-06 12:34:54 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.09a.jpg
View
View 1618 ce-á-hi-ȼañ-ká-di sheáhithoⁿkʰádi 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.08b.jpg
View
View 6226 gȼí-bȼa gthíbtha 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.04c.jpg
View
View 8274 í-gi-ba-ctáñ-ga ígibashtóⁿga 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01c.jpg
View
View 12114 ṭe-ȼá-xiⁿ ḳáⁿ tetháxiⁿ kóⁿ 2010-07-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.07d.jpg
View
View 12626 u-ȼí-bu-bú-de uthíbubúde 2010-10-05 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2i/opd.03.092.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2i/opd.03.092.05c.jpg
View
View 14162 ȼí-ṭa-di thítadi 2011-03-09 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.122.10b.jpg
View
View 14930 ȼá-gȼiⁿ-qtci-ä-jĭ thágthiⁿqchiazhi 2011-07-03 2011-07-03 10:56:10 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ad/opd.01.098.05a.jpg
View
View 16466 ḳañ-ge-kí-ȼĕ ȼaⁿ-ȼaⁿ-i koⁿgekʰíthe thoⁿthoⁿi 2012-06-06 2012-06-06 12:36:09 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.09a.jpg
View
View 1619 ce-á-hi-ȼáñ-ka-dí-taⁿ sheáhithóⁿkʰadítʰoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.08b.jpg
View
View 3411 á-ȼu-ā-di tĕ́-di áthuadi tʰédi 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.08c.jpg
View
View 7251 gí-bi-mu gíbimu 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.027.04b.jpg
View
View 7763 gí-ba-híⁿ-qpe gíbahíⁿqpe 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.07b.jpg
View
View 14675 wí-u-bá-xaⁿ wíubáxoⁿ 2011-05-06 2011-05-06 13:13:26 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.03c.jpg
View
View 16467 ḳañ-ge-ki-ki koⁿgekʰikʰi 2012-06-06 2013-11-13 12:07:42 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.09b.jpg
View
View 1620 ce-á-hi-ȼañ-ká-ta sheáhithoⁿkʰátʰa 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.08c.jpg
View
View 6228 gȼí-bȼi gthíbthi 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.05a.jpg
View
View 6996 bá-hi-ȼé-ȼĕ báhithéthe v. 2010-02-17 2016-01-18 19:33:58 Michelle Lanternier http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ba%a2/opd.01.052.10b.jpg
View
View 8276 í-gi-ba-ʔé-ȼaⁿ ígiba'éthoⁿ 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01d.jpg
View
View 12628 u-ȼí-ȼa uthítha 2010-10-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2ica/opd.03.093.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2ica/opd.03.093.10b.jpg
View
View 15956 u-í-ȼi-cki uíthishki 2012-05-10 2012-05-10 00:43:51 Barbara Salvatore View
View 1621 ce-á-hi-ȼáñ-ka-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithóⁿkʰatáthishoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.08c.jpg
View
View 5205 ga-kí-a-wa-ha gakʰíawaha 2009-12-01 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gai/opd.02.003.04c.jpg
View
View 5717 gá-a-ke-má-ṭa gáakʰemáta 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.10a.jpg
View
View 6229 gȼí-be-qiⁿ gthíbeqiⁿ 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.05b.jpg
View
View 7509 gi-á-e-ȼáⁿ-be giáethóⁿbe 2010-03-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.06b.jpg
View
View 7765 gí-ba-i-á-xe gíbaiáxe 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.07c.jpg
View
View 13397 ȼé-hi-ȼe-a-mé théhitheamé 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.10c.jpg
View
View 14165 ȼi-ṭa-ṭa-di thitatadi 2011-03-10 2012-08-20 20:42:24 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.122.10d.jpg
View
View 15445 ú-ki-qí-ȼa-wá-ȼĕ úkʰiqíthawáthe 2012-04-28 2012-04-28 14:53:41 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.129.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.129.02c.jpg
View
View 16469 ḳañ-gĕ-qtci hí koⁿgeqchi hí 2012-06-06 2012-06-06 12:41:11 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ka/opd.02.094.09c.jpg
View
View 1366 a-táⁿ-a-dí-qti atʰóⁿadíqti 2009-09-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.033.07d.jpg
View
View 1622 ce-á-hi-ȼáñ-ka-ṭá-taⁿ sheáhithóⁿkʰatátʰoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.08d.jpg
View
|< first   << previous | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 next >>  last >|  
Select page: