Lexeme Entries

Page 15 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 701, ending on 750
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 1611 ce-á-hi-ȼaⁿ-ṭa sheáhithoⁿta 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.07b.jpg
View
View 3659 caⁿ' é-gaⁿ-miñ-ké shoⁿ' égoⁿmiⁿkʰé 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.04c.jpg
View
View 4427 ctá-cta-ḳi shtáshtaki 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.06d.jpg
View
View 6219 gȼí-a-zĕ gthíaze 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.03b.jpg
View
View 7243 gí-bi-daⁿ gíbidoⁿ 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.027.03a.jpg
View
View 9035 já-de zháde 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.08b.jpg
View
View 14923 ska-ba-ȼe skabathe 2011-06-24 2011-06-24 22:25:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07b.jpg
View
View 1612 ce-á-hi-ȼaⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithoⁿtáthishoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.07b.jpg
View
View 3660 caⁿ-é-gaⁿ-hnañ-ká shoⁿégoⁿhnoⁿkʰá 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.04c.jpg
View
View 4428 ctá-ga-bi shtágabi 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.06d.jpg
View
View 5708 gá-a-hi-ȼe-ȼañ-ká-ṭa gáahithethoⁿkʰáta 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.08a.jpg
View
View 6220 gȼí-a-ki-wa-ha gthíakʰiwaha 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.03c.jpg
View
View 7244 gí-bi-haⁿ gíbihoⁿ 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.027.03b.jpg
View
View 7500 gi-á-di-á-ȼa giádiátha 2010-03-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.04d.jpg
View
View 8268 í-gi-ba-cé-ȼaⁿ ígibashéthoⁿ 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01a.jpg
View
View 9036 ja-dé tí-gȼĕ zhadé tʰígthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.08c.jpg
View
View 14924 ska-be skabe v.s. 2011-06-24 2011-06-24 22:35:59 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07c.jpg
View
View 15436 ú-ki-qȼá-qȼa úkʰiqtháqtha 2012-04-27 2012-04-27 12:02:57 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.128.09b.jpg
View
View 15692 u-í-bi-ská-be uíbiskábe 2012-05-07 2012-05-07 00:19:48 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uibi/opd.03.118.10c.jpg
View
View 1613 ce-á-hi-á-tĕ-ṭá-taⁿ sheáhiátʰetátʰoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.07b.jpg
View
View 3661 caⁿ-é-gaⁿ-hniñ-ké shoⁿégoⁿhniⁿkʰé 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.04c.jpg
View
View 4173 ce-táⁿ-a-ṭa-hí-daⁿ shetʰóⁿatahídoⁿ 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.082.10c.jpg
View
View 7757 gí-ba-gí-xe gíbagíxe 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.06a.jpg
View
View 9037 já-de-wá-ȼĕ zhádewáthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.08c.jpg
View
View 9293 ná-ja-wa názhawa 2010-04-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.144.06a.jpg
View
View 10829 taí-miñ-ke tʰaímiⁿkʰe 2010-06-08 2012-08-01 20:11:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.09b.jpg
View
View 14669 wí-ṭa-ma wítama 2011-05-06 2011-05-06 12:57:07 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.01b.jpg
View
View 15693 í-bi-skaⁿ íbiskoⁿ 2012-05-07 2012-05-07 00:25:24 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uibi/opd.03.118.10c.jpg
View
View 1614 ce-á-hi-ȼaⁿ-ṭá-taⁿ sheáhithoⁿtátʰoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.07d.jpg
View
View 3662 caⁿ-é-gaⁿ-táⁿ shoⁿégoⁿtʰóⁿ 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.04d.jpg
View
View 4430 cpí-ȼu shpíthu 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.07a.jpg
View
View 4942 e-gé-gaⁿ egégoⁿ 2009-11-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ega/opd.01.135.01a.jpg
View
View 7246 gí-bi-ʔé-ȼaⁿ gíbi'éthoⁿ 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.027.03c.jpg
View
View 8270 i-ȼé-ba-ckáⁿ ithébashkóⁿ 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01b.jpg
View
View 9038 já-di-ȼaⁿ zhádithoⁿ 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.08c.jpg
View
View 10830 tai-te tʰaitʰe 2010-06-08 2012-08-01 20:11:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.09d.jpg
View
View 14926 gastubiȼaⁿ gastubithoⁿ 2011-06-27 2011-06-27 21:10:24 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.041.02a.jpg
View
View 15438 ú-ki-ku-né-ȼĕ i-ká-ge-kí-ȼĕ úkʰikʰunéthe ikʰágekʰíthe 2012-04-27 2012-04-27 12:15:56 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.128.05a.jpg
View
View 1103 á-naⁿ é-te é-ȼaⁿ-ska ánoⁿ étʰe éthoⁿska 2009-09-01 2012-07-10 10:53:14 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/anaN/opd.01.031.04a.jpg
View
View 1615 ce-á-hi-ȼán-di sheáhithóⁿdi 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.07d.jpg
View
View 2383 -ȼĕ-há -thehá adv. suffix 2009-09-22 2010-12-22 11:33:35 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%a2ete/opd.01.113.09a.jpg
View
View 2639 áñ-gu-áⁿ-ʔi-i óⁿguóⁿ'ii 2009-09-29 2011-01-25 09:29:26 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.04a.jpg
View
View 3663 caⁿ-é-gaⁿ-tĕ́ shoⁿégoⁿtʰé 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.04d.jpg
View
View 4431 ctá-ḳi shtáki 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.07b.jpg
View
View 6223 gȼí-ʔa-ʔa-be gthí'a'abe 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.04a.jpg
View
View 7759 gí-ba-gú-de gíbagúde 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.06b.jpg
View
View 8271 í-gi-ba-ckí ígibashkí 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01b.jpg
View
View 9039 ja-gá-ȼĕ zhagáthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.08d.jpg
View
View 14927 naⁿstubiȼaⁿ noⁿstubithoⁿ 2011-06-27 2011-06-27 22:00:05 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.041.02a.jpg
View
View 15951 uiȼiage uithiage 2012-05-10 2012-05-10 00:15:13 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uibi/opd.03.119.07d.jpg
View
|< first   << previous | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 next >>  last >|  
Select page: