Lexeme Entries

Page 14 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 651, ending on 700
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 70 á-ga-qȼĕ-ki-kí ágaqthekʰikʰí 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.10c.jpg
View
View 582 ca-p̣ĕ-naⁿ-ba shapenoⁿba 2009-06-02 2011-06-09 15:28:54 Mark Awakuni-Swetland View
View 3654 caⁿ-é-gaⁿ-ȼiñ-ké shoⁿégoⁿthiⁿkʰé 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.03d.jpg
View
View 7494 gi-á-c̣nu-de giázhnude 2010-03-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.04a.jpg
View
View 8262 í-gi-ba ígiba 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.062.10a.jpg
View
View 9286 ná-ja-be-ȼĕ názhabethe 2010-04-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.144.04d.jpg
View
View 9798 í-gi-a-bé-taⁿ ígiabétʰoⁿ 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.09c.jpg
View
View 14150 ȼí-ta ṭu íⁿ-be ṣné-de thítʰa tu íⁿbe znéde 2011-03-09 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.122.08b.jpg
View
View 14406 wé-ga-ṭé-ge wégatége 2011-04-25 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wega/opd.03.202.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wega/opd.03.202.01d.jpg
View
View 2887 bi-xá-daⁿ bixádoⁿ 2009-10-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/biw/opd.01.065.02d.jpg
View
View 3655 caⁿ-é-gaⁿ-gĕ́ shoⁿégoⁿgé 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.04a.jpg
View
View 4423 cpi shpi 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.06a.jpg
View
View 6215 gȼí-a-ki-ȼa-ha gthíakʰithaha 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.02d.jpg
View
View 9031 ja-dá-ȼĕ zhadáthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.07d.jpg
View
View 13383 ȼé-hi-ȼé-a-ka théhithéakʰa 2010-12-08 2011-06-29 21:09:54 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.07b.jpg
View
View 14663 wi-ní-si winísi 2011-05-06 2011-05-06 12:48:50 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.09a.jpg
View
View 16711 END OF BOX 12 END OF BOX 12 2012-07-25 2012-07-25 09:41:15 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uibi/opd.03.120.05a.jpg
View
View 16967 t'é-wa-ȼĕ-wá-ki-ȼá-bi t'éwathewákʰithábi 2012-08-24 2012-08-24 12:40:29 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.04d.jpg
View
View 72 á-ga-ha wa-sígȼe ȼé ágaha wasígthe thé 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.01a.jpg
View
View 1608 ce-á-hi-á-tĕ-dí-taⁿ sheáhiátʰedítʰoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.06d.jpg
View
View 1864 á-wa-taⁿ-ṭáñ-ge áwatʰoⁿtóⁿge 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.08c.jpg
View
View 2888 bi-xá-ge bixáge 2009-10-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/biw/opd.01.065.03a.jpg
View
View 3656 caⁿ-é-gaⁿ-kĕ́ shoⁿégoⁿkʰé 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.04a.jpg
View
View 4168 cé-ȼu-te-ȼan-dí-taⁿ shéthutʰethoⁿdítʰoⁿ 2009-10-27 2011-07-16 08:34:48 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.06a.JPG
View
View 4424 cta shta 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.06b.jpg
View
View 6216 gȼí-a-ki-ȼa-ská-be gthíakʰithaskábe 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.02d.jpg
View
View 8264 í-gi-ba-bȼí ígibabthí 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.062.10c.jpg
View
View 9032 já-daⁿ zhádoⁿ 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.08a.jpg
View
View 10824 tai ȼiⁿ tʰai thiⁿ 2010-06-08 2012-08-01 20:13:57 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.07c.jpg
View
View 16712 wa-í-gi waígi 2012-07-25 2012-07-25 17:24:43 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.171.04d.jpg
View
View 1609 ce-á-hi-a-tĕ́-ṭa sheáhiatʰéta 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.07a.jpg
View
View 4425 ctá-cta shtáshta 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.06b.jpg
View
View 7241 gí-bi-ctáñ-ga gíbishtóⁿga 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.027.02d.jpg
View
View 7497 gi-á-daⁿ-pa giádoⁿpʰa 2010-03-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.04c.jpg
View
View 7753 gí-ba-gȼáⁿ-pa gíbagthóⁿpʰa 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.05c.jpg
View
View 9033 ja-dáⁿ tí-gȼe zhadóⁿ tʰígthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.08a.jpg
View
View 9289 ná-ja-ge názhage 2010-04-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.144.05b.jpg
View
View 10825 taí-e-daⁿ tʰaíedoⁿ 2010-06-08 2012-08-01 20:08:31 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.07d.jpg
View
View 1610 ce-á-hi-á-tĕ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhiátʰetáthishoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.07a.jpg
View
View 1866 á-wa-taⁿ-ṭá-ȼi-cán-di ă áwatʰoⁿtáthishóⁿdi ă 2009-09-14 2011-03-12 14:33:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.09a.jpg
View
View 4170 cé-ȼu-te-ȼán-di shéthutʰethóⁿdi 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.06b.jpg
View
View 6218 gȼí-a-xe gthíaxe 2010-01-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2i/opd.02.017.03b.jpg
View
View 6474 gȼan-dá-ȼĕ gthoⁿdáthe 2010-01-30 2011-07-15 16:01:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.016.01b.jpg
View
View 7498 gi-á-dañ-k'a giádoⁿkʰa 2010-03-09 2012-07-07 15:51:08 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.04c.jpg
View
View 7754 gí-ba-gȼán-de gíbagthóⁿde 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.05c.jpg
View
View 9034 já-daⁿ-wá-ȼĕ zhádoⁿwáthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.08b.jpg
View
View 9290 ná-ja-ge-ȼĕ názhagethe 2010-04-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.144.05c.jpg
View
View 9546 p̣i pi 2010-05-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.04b.jpg
View
View 10570 ṣnaⁿ znoⁿ 2010-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.041.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.041.09d.jpg
View
View 843 dú-a-má-di dúamádi 2009-07-29 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin View
|< first   << previous | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 next >>  last >|  
Select page: