Lexeme Entries

Page 12 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 551, ending on 600
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 3643 caⁿ-é-gaⁿ-á-taⁿ-hé shoⁿégoⁿátʰoⁿhé 2009-10-16 2011-07-09 21:36:46 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.02a.jpg
View
View 4155 ce-táⁿ-a-ṭá-hi-ȼáⁿ-ȼaⁿ shetʰóⁿatáhithóⁿthoⁿ 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cetaN/opd.01.082.10b.jpg
View
View 4667 é-ȼiⁿ-gȼi-c̣náⁿ éthiⁿgthizhnóⁿ 2009-11-12 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/e%a2iN/opd.01.132.09b.jpg
View
View 7483 gi-á-cku-da giáshkuda 2010-03-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.02b.jpg
View
View 7739 gí-ba-ctáñ-ga gíbashtóⁿga 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.03b.jpg
View
View 9787 p̣i-gi-gȼaⁿ pigigthoⁿ 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.06c.jpg
View
View 15419 u-kí-ki-gȼaⁿ ukʰíkʰigthoⁿ 2012-04-25 2012-04-25 12:47:41 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.128.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uki/opd.03.128.02c.jpg
View
View 3644 caⁿ-é-gaⁿ-áñ-ga-ȼíⁿ shoⁿégoⁿóⁿgathíⁿ 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.02a.jpg
View
View 4156 cé-ȼu-taⁿ-ṭá-taⁿ shéthutʰoⁿtátʰoⁿ 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.04c.jpg
View
View 7484 gi-á-cku-da giáshkuda 2010-03-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.02c.jpg
View
View 11580 UNREADABLE. UNREADABLE. 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.06d.jpg
View
View 12860 ȼa-c̣níñ-ge thazhníⁿge 2010-11-01 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ac/opd.01.097.05c.jpg
View
View 14652 wí-miñ-ke wímiⁿkʰe 2011-05-06 2011-05-06 12:28:41 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.05b.jpg
View
View 3389 á-ȼiⁿ-he áthiⁿhe 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.03a.jpg
View
View 3645 caⁿ-é-gaⁿ-áñ-ga-táⁿ shoⁿégoⁿóⁿgatʰóⁿ 2009-10-16 2011-07-09 21:40:36 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.02b.jpg
View
View 4157 cé-ȼu-tan-daⁿ shéthutʰoⁿdoⁿ 2009-10-27 2011-07-16 11:02:43 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.04c.jpg
View
View 4925 é-gaⁿ-ja égoⁿzha 2009-11-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ega/opd.01.134.07b.jpg
View
View 7741 gí-ba-cpi gíbashpi 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.03c.jpg
View
View 7997 hí-da-di hídadi 2010-03-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/hi/opd.02.045.08d.jpg
View
View 4158 cé-ȼu-tan-di shéthutʰoⁿdi 2009-10-27 2011-07-16 08:31:39 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.04d.jpg
View
View 5694 gá-a-hi-ȼañ-ká-di gáahithoⁿkʰádi 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.04d.jpg
View
View 5950 mí-ʔaⁿ-he mí'oⁿhe 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.05c.jpg
View
View 6206 gȼí-qe-be gthíqebe 2010-01-22 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2ija/opd.02.019.03c.jpg
View
View 7486 gi-á-cpi giáshpi 2010-03-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.02d.jpg
View
View 7742 gí-ba-c̣ná-de gíbazhnáde 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.03d.jpg
View
View 10302 sí-gȼu-ȼú-he sígthuthúhe 2010-05-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.035.08d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.035.09b.jpg
View
View 11582 ṭa-ha taha 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.07a.jpg
View
View 1855 á-wa-ma-ṭá-ci-taⁿ áwamatáshitʰoⁿ 2009-09-14 2010-12-23 11:35:29 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.06c.jpg
View
View 3391 á-ȼiⁿ-hé-iⁿ-te áthiⁿhéiⁿtʰe 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.03c.jpg
View
View 3647 caⁿ-é-gaⁿ-c̣nañ-ká shoⁿégoⁿzhnoⁿkʰá 2009-10-16 2011-07-09 21:53:41 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.02d.jpg
View
View 4159 cé-ȼu-tán-di é-gaⁿ shéthutʰóⁿdi égoⁿ 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.04d.jpg
View
View 4415 ʔáⁿ ta-miñ-ké-daⁿ 'óⁿ tʰamiⁿkʰédoⁿ 2009-11-03 2011-08-03 12:13:25 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/other%20A/opd.01.049.02a.jpg
View
View 5695 gá-a-hi-ȼañ-ká-ṭa gáahithoⁿkʰáta 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.05a.jpg
View
View 7487 gi-á-ctañ-ga giáshtoⁿga 2010-03-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.022.03a.jpg
View
View 9023 ja-bá-ȼĕ zhabáthe 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.06c.jpg
View
View 9279 ná-iⁿ-ín-de náiⁿíⁿde 2010-04-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/nah/opd.02.144.03c.jpg
View
View 14399 wé-ga-se wégase 2011-04-25 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wega/opd.03.201.08d.jpg
View
View 15679 Uibi Uibi 2012-05-06 2012-05-06 22:44:00 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uibi/opd.03.118.07a.jpg
View
View 1856 á-wa-mé áwamé 2009-09-14 2011-01-17 12:03:48 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.06d.jpg
View
View 3648 caⁿ-é-gaⁿ-c̣niñ-ké shoⁿégoⁿzhniⁿkʰé 2009-10-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/caN/opd.01.068.02d.jpg
View
View 4160 cé-ȼu-tan-dí-qti shéthutʰoⁿdíqti 2009-10-27 2011-07-16 08:32:31 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.05a.jpg
View
View 5184 ga-íⁿ-in-de gaíⁿiⁿde 2009-12-01 2011-07-15 17:37:13 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gai/opd.02.003.01c.jpg
View
View 5440 e-té-gaⁿ tĕ-dí-hi ḳĭ́-jĭ etʰégoⁿ tʰedíhi kízhi 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.09b.jpg
View
View 6464 gȼaⁿ-ȼa gthoⁿtha 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.015.08d.jpg
View
View 7744 gí-ba-c̣nú-de gíbazhnúde 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.04a.jpg
View
View 9024 já-ba-xú-xu zhábaxúxu 2010-04-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ja/opd.02.083.06d.jpg
View
View 9792 í-gi-a-bȼá-zĕ ígiabtháze 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.08d.jpg
View
View 13120 ȼa-ú-u-za thaúuza 2010-11-16 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.10a.jpg
View
View 13376 dhé-hi dhañ-ká dí-taⁿ théhi thoⁿkʰá dítʰoⁿ 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.06b.jpg
View
View 13888 ȼi-gȼíⁿ-je thigthíⁿzhe 2011-02-18 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2icna/opd.01.117.09a.jpg
View
|< first   << previous | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 next >>  last >|  
Select page: