Lexeme Entries

Page 12 of 24, showing 50 records out of 1156 total, starting on record 551, ending on 600
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16053 wa-qíⁿ-ha bȼáⁿ-ze waqíⁿha bthóⁿze n.phrase "fine cotton or linen cloth"; fine muslin 2012-05-15 2012-06-23 19:54:16 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.09b.jpg
View
View 14262 wé-a-hi-dĕ́-qti-á-ṭa-hi wéahidéqtiátahi adv. At a very great distance (or, on reaching a place very far away?). 2011-04-11 2011-09-01 02:56:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.03b.jpg
View
View 14263 we-á-na-ḳáñ-gȼe weánakóⁿgthe n. A candle or lamp. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.03c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.03d.jpg
View
View 16055 wa-qíⁿ-ha gá-wa waqíⁿha gáwa n.phrase a newspaper 2012-05-15 2012-06-23 19:57:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.09d.jpg
View
View 14264 we-á-na-ḳáñ-gȼe í-ba jáⁿ weánakóⁿgthe íba zhóⁿ (=wanakoⁿgthe iba zhoⁿ) 2011-04-11 2011-09-01 03:05:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.03c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.04a.jpg
View
View 16056 wa-qíⁿ-ha gȼé-ze waqíⁿha gthéze n.phrase "striped cloth"; bed-ticking 2012-05-15 2012-06-23 20:01:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.10a.jpg
View
View 14265 we-á-na-ḳáñ-gȼe í-ȼi-sĕ weánakóⁿgthe íthise (=wanaḳañgȼe iȼisĕ) 2011-04-11 2011-09-01 03:07:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.03c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.04b.jpg
View
View 14266 we-á-na-ḳáñ-gȼe u-gȼé weánakóⁿgthe ugthé n.phrase A candle-stick. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.04c.jpg
View
View 14267 we-á-na-ḳáñ-gȼe wa-gȼí-cka weánakóⁿgthe wagthíshka n.phrase The firefly, photinus pyralis. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.05a.jpg
View
View 14523 wé-na-sá-da-ȼĕ wénasádathe n. A flat-iron. 2011-05-02 2011-08-13 08:28:50 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.02d.jpg
View
View 16059 wa-qíⁿ-ha ĭn-dá-ȼiñ-ga gá-xai waqíⁿha iⁿdáthiⁿga gáxai n.phrase mask 2012-05-15 2012-06-23 20:17:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.10b.jpg
View
View 17083 wa-hú-taⁿ-ȼĕ u-ȼú-ba-xaⁿ wahútoⁿthe uthúbaxoⁿ n.phrase the iron tubes which hold the ramrod when it is in place 2012-09-17 2012-09-17 20:34:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.171.03c.jpg
View
View 14268 we-á-na-ḳáñ-gȼe wé-gȼi weánakóⁿgthe wégthi n.phrase Lamp oil. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.05b.jpg
View
View 16060 wa-qíⁿ-ha ĭn-dé-gȼe-ze gá-xai waqíⁿha iⁿdégtheze gáxai n.phrase a mask 2012-05-15 2012-06-23 20:16:58 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.10d.jpg
View
View 17084 Wa-íⁿ qú-de Waíⁿ qúde prop.noun Gray Blankets 2012-09-18 2012-09-18 20:08:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.03b.jpg
View
View 14269 wé-a-pá-jĭ wéapʰázhi v. Not to wait for them, no relations. 2011-04-12 2011-09-01 03:11:27 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.06a.jpg
View
View 14270 wé-a-pe wéapʰe v. To wait for those not yet in sight (no relations), and who have been long in coming. 2011-04-12 2011-09-01 03:15:09 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.06c.jpg
View
View 14526 wé-naⁿ-ba wénoⁿba ${10000015+9999984} The second (one). 2011-05-02 2011-07-16 17:45:46 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.04a.jpg
View
View 16062 wa-qíⁿ-ha sá-bĕ waqíⁿha sábe n.phrase black cloth 2012-05-15 2012-06-23 16:18:29 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.01a.jpg
View
View 17086 Wanajiⁿ watcicka kĕ Wanazhiⁿ wachʰishka kʰe 2012-09-18 2012-09-18 20:18:58 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.07c.jpg
View
View 14271 wé-a-waⁿ wéawoⁿ n. The calumet or pipe (or pipes) used in the calumet or pipe dance. 2011-04-12 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.06d.jpg
View
View 14527 wé-naⁿ-ba-ȼáⁿ-ȼaⁿ wénoⁿbathóⁿthoⁿ ${10000015+9999984} Every second one, every other one; the second one of each class or series. 2011-05-02 2011-07-16 17:47:49 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.04a.jpg
View
View 16063 wa-qíⁿ-ha skắ waqíⁿha ská n.phrase white cotton or muslin 2012-05-15 2012-06-23 18:55:19 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.01c.jpg
View
View 14272 wé-a-zá-ȼĕ wéazáthe (=wezeȼĕ) 2011-04-12 2011-09-01 03:16:04 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.07a.jpg
View
View 14528 wé-naⁿ-báⁿ wénoⁿbóⁿ ${10000015+9999984} The second time. 2011-05-02 2011-07-16 17:49:53 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.04b.jpg
View
View 14273 wé-aⁿ-ȼa wéoⁿtha v. To throw away from them or from us. 2011-04-12 2011-09-01 03:19:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.07b.jpg
View
View 14529 wé-naⁿ-bȼe wénoⁿbthe n. A throat. 2011-05-03 2011-07-16 17:55:06 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.04d.jpg
View
View 16065 wá-qpa-ȼĕ-ȼĕ wáqpathethe v. to cause accidentally an object to fall on them or us 2012-05-15 2013-06-14 08:55:31 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.02a.jpg
View
View 14274 wé-aⁿ-he wéoⁿhe v. To flee from them, no relations. 2011-04-12 2011-09-01 07:00:15 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.07d.jpg
View
View 14530 wé-naⁿ-bȼe já-ṭa wénoⁿbthe zháta n.phrase The soft palate. 2011-05-03 2011-07-16 17:57:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.05a.jpg
View
View 14275 wé-ba-a-zĕ wébaaze To scare animals belonging [to] other persons . 2011-04-12 2011-09-01 03:20:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.08b.jpg
View
View 14531 wé-naⁿ-ju wénoⁿzhu n. A threshing-machine. 2011-05-03 2011-07-16 18:00:29 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.05b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.05c.jpg
View
View 16067 wá-qpa-ȼĕ-gí-ki-ȼĕ wáqpathegíkʰithe to cause (purposely, not by request) his own to fall down on them or us 2012-05-15 2012-09-19 20:55:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.02c.jpg
View
View 14532 wé-naⁿ-pĕ wénoⁿpe v. To be afraid of them on account of something. 2011-05-03 2012-07-05 13:49:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.05d.jpg
View
View 14533 wé-naⁿ-sí-hi wénoⁿsíhi n. A door-mat. 2011-05-03 2011-07-17 08:55:30 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.06b.jpg
View
View 16069 wá-qpa-ȼĕ-kí-ȼĕ wáqpathekʰíthe to cause purposely, not by request, him a relation, or his own property, to fall on them or us 2012-05-15 2012-09-19 20:57:06 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.02d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.03a.jpg
View
View 14278 wé-ba-c̣ná wébazhná n. Scissors, shears. 2011-04-12 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.09d.jpg
View
View 14534 wé-nan-de wénoⁿde v.a. To feel full after eating a hearty meal. 2011-05-03 2011-07-16 10:53:15 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.06d.jpg
View
View 16582 wá-na-se wánase n. surrounding of a herd 2012-06-18 2012-06-18 11:35:16 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.10c.jpg
View
View 14535 wé-nan-de-ḳí-ȼĕ wénoⁿdekíthe v.a. To gorge himself with food, to act the glutton in order to feel full after eating. 2011-05-03 2011-07-16 10:57:16 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.07a.jpg
View
View 16071 wa-qpá-ȼiⁿ waqpáthiⁿ v.s. to be poor 2012-05-15 2012-06-23 20:20:12 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.03c.jpg
View
View 16583 wanáxe uȼisaⁿ wanáxe uthisoⁿ to roast or parch corn 2012-06-18 2012-07-01 21:04:38 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.182.02b.jpg
View
View 14280 wé-ba-bí-zĕ wébabíze n. A stick with rags, etc., fastened to one end, used for pushing over a floor to rub it dry; a sort... 2011-04-12 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.09b.jpg
View
View 14536 wé-nan-de-wá-ȼĕ wénoⁿdewáthe v. Capable of satisfying hunger, and of filling one's stomach to repletion. 2011-05-03 2011-07-16 11:00:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.07c.jpg
View
View 16072 wa-qpá-ȼiⁿ-ä́-jĭ waqpáthiⁿázhi v.s. not to be poor 2012-05-15 2012-06-23 20:23:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.03d.jpg
View
View 14281 wé-ba-c̣ná-ha wébazhnáha n. A flat-iron, a smoothing-iron. 2011-04-12 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.10b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.196.10d.jpg
View
View 14282 wé-ba-ha wébaha v. To show or manifest something to them (animate objects). 2011-04-13 2011-07-16 17:14:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.01b.jpg
View
View 14538 wé-ni wéni v. To escape from them. 2011-05-03 2011-08-13 12:09:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.207.08c.jpg
View
View 14283 wé-ba-haⁿ wébahoⁿ v.t. To give some objects to them, in addition to other presents. 2011-04-13 2011-07-16 17:24:53 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.197.01d.jpg
View
View 16075 wa-qpá-ni waqpáni v.s. to be poor 2012-05-15 2012-06-23 21:21:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.04a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.186.04b.jpg
View
|< first   << previous | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 next >>  last >|  
Select page: