Lexeme Entries

Page 10 of 303, showing 50 records out of 15129 total, starting on record 451, ending on 500
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 10801 t'áⁿ-a-jĭ-wá-ȼĕ tʰóⁿazhiwáthe 2010-06-08 2012-07-07 21:23:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.02c.jpg
View
View 12593 u-ȼí-ba-qtĕ uthíbaqte 2010-09-27 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2i/opd.03.091.04c.jpg
View
View 13617 dhé-dhu-táⁿ-ha-ta-há théthutʰóⁿhatʰahá 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03c.jpg
View
View 15921 wá-qȼi-qȼi-wá-ȼĕ wáqthiqthiwáthe 2012-05-09 2012-07-11 19:36:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.02a.jpg
View
View 1586 ce-á-hi-a-ká-ṭa sheáhiakʰáta 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.071.03d.jpg
View
View 1842 ȼi-t'íⁿ-ze thit'íⁿze 2009-09-14 2011-07-03 17:41:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.123.03b.jpg
View
View 4146 cé-ȼu-taⁿ tĕ́ shéthutʰoⁿ tʰé 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.04a.jpg
View
View 5682 gá-a-hi-a-kĕ gáahiakʰe 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.02a.jpg
View
View 6450 gȼá-ṭu-be gthátube 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.015.04c.jpg
View
View 7474 gi-á-caⁿ-ȼa giáshoⁿtha 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.10d.jpg
View
View 8242 gí-wa-ṭáⁿ-iⁿ gíwatóⁿiⁿ 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.038.01a.jpg
View
View 13106 ȼa-ṭá-ci thatáshi 2010-11-16 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2as/opd.01.101.07d.jpg
View
View 13618 dhé-dhu-taⁿ-hi théthutʰoⁿhi 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03c.jpg
View
View 14642 wi-á-wa-ḳí-ʔaⁿ wiáwakí'oⁿ 2011-05-06 2011-05-06 12:10:49 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.210.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.01a.jpg
View
View 15666 uiⁿ uiⁿ 2012-05-04 2012-07-12 00:59:03 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uina/opd.03.123.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uina/opd.03.123.03c.jpg
View
View 1075 á-na-ke-dáⁿ ánakʰedóⁿ 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.030.01a.jpg
View
View 4147 cé-ȼu-taⁿ tĕ́-di shéthutʰoⁿ tʰédi 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.076.04a.jpg
View
View 4403 ʔáⁿ-e-gaⁿ é-gaⁿ cáⁿ-iⁿ-te hă 'óⁿegoⁿ égoⁿ shóⁿiⁿtʰe hă 2009-11-03 2010-12-22 11:33:35 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/other%20A/opd.01.048.09b.jpg
View
View 4659 é-ȼiⁿ-ȼe-c̣naⁿ éthiⁿthezhnoⁿ 2009-11-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/e%a2iN/opd.01.132.07d.jpg
View
View 5427 é-te-áⁿ e-té étʰeóⁿ etʰé 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.06a.jpg
View
View 5683 gá-a-hi-a-má gáahiamá 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.02b.jpg
View
View 6963 ba-qȼí-qȼi baqthíqthi v. 2010-02-17 2013-08-16 13:16:45 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bak/opd.01.055.01d.jpg
View
View 7219 bi-gú-de bigúde 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.061.08c.jpg
View
View 7475 gi-á-ce giáshe 2010-03-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gi%28a%29/opd.02.021.10d.jpg
View
View 8243 gí-wa-ṭáⁿ-iⁿ-á-jĭ gíwatóⁿiⁿázhi 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.038.01a.jpg
View
View 11059 te tʰe 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.050.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.050.09b.jpg
View
View 13363 ȼé-hi-a-mé théhiamé 2010-12-08 2010-12-22 11:33:35 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2ehi/opd.01.109.03b.jpg
View
View 13619 dhe-dhu-taⁿ-hi-daⁿ thethutʰoⁿhidoⁿ 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03c.jpg
View
View 14899 zi-zík á-zañ-gȼe zizíkʰ ázoⁿgthe 2011-05-11 2011-05-11 14:20:46 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.221.06d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/z/opd.03.221.07a.jpg
View
View 1844 ȼi-tcá-be thichʰábe 2009-09-14 2011-07-03 17:46:51 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2it/opd.01.123.03c.jpg
View
View 5428 é-te-áⁿ e-té-de étʰeóⁿ etʰéde 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.06b.jpg
View
View 5684 gá-a-hi-a-má-di gáahiamádi 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.02b.jpg
View
View 7220 gí-bi-bȼá-ze gíbibtháze 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.026.10d.jpg
View
View 8244 gí-xe gíxe 2010-03-30 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giti/opd.02.038.01b.jpg
View
View 12084 ṭe-cán-de-si teshóⁿdesi 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.02b.jpg
View
View 13620 dhé-dhu-taⁿ-hi é-gaⁿ théthutʰoⁿhi égoⁿ 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03d.jpg
View
View 4661 é-ȼiⁿ ȼu-gí éthiⁿ thugí 2009-11-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/e%a2iN/opd.01.132.08a.jpg
View
View 5173 ga-í-i-ja gaíizha 2009-12-01 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gai/opd.02.002.09c.jpg
View
View 5429 é-te-áⁿ e-té ḳĭ étʰeóⁿ etʰé ki 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.06c.jpg
View
View 6197 gȼí-nu-ci gthínushi 2010-01-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2ija/opd.02.019.01c.jpg
View
View 7733 gí-ba-cáⁿ-ȼa gíbashóⁿtha 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/giba/opd.02.025.02a.jpg
View
View 12085 ṭe-cán-de-u-gȼe-ze teshóⁿdeugtheze 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03b.jpg
View
View 12597 u-ȼí-ba-ṣnáⁿ uthíbaznóⁿ 2010-09-27 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/u%A2i/opd.03.091.05d.jpg
View
View 13621 dhé-dhu-táñ-khti théthutʰóⁿkʰhti 2011-01-24 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/%A2e%A2u/opd.01.108.03d.jpg
View
View 4918 é-gaⁿ e-té égoⁿ etʰé 2009-11-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ega/opd.01.134.05d.jpg
View
View 5430 é-te-áⁿ iⁿ-té étʰeóⁿ iⁿtʰé 2009-12-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/et/opd.01.141.06d.jpg
View
View 5686 gá-a-hi-a-má-ṭa gáahiamáta 2009-12-12 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ga/opd.01.146.02d.jpg
View
View 6198 gȼí-pa-i gthípʰai 2010-01-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2ija/opd.02.019.01c.jpg
View
View 6454 gȼá-wa-ȼí-c̣na gtháwathízhna 2010-01-30 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/g%a2a/opd.02.015.05c.jpg
View
View 7222 gí-bi-bȼáⁿ-ze gíbibthóⁿze 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/gibi/opd.02.027.01a.jpg
View
|< first   << previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 next >>  last >|  
Select page: