Lexeme Entries

Page 10 of 24, showing 50 records out of 1156 total, starting on record 451, ending on 500
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16013 wa-mí wamí n. blood 2012-05-11 2012-06-13 20:28:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.179.10d.jpg
View
View 14478 wé-ma-gí-xe hí-ta wémagíxe hítʰa n.phrase the circular saw of a sawmill 2011-04-29 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.206.06a.jpg
View
View 16014 wa-mí-de wamíde n. seed for planting or sowing 2012-05-11 2012-06-13 20:35:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.01b.jpg
View
View 14735 wí-u-kí-haⁿ wíukʰíhoⁿ n. "That which is boiled with (food) pepper. 2011-05-09 2011-08-17 21:32:48 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.03c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.03d.jpg
View
View 16015 wa-míⁿ-de wamíⁿde n. seed for planting or sowing 2012-05-11 2012-06-16 13:58:29 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.01b.jpg
View
View 14737 wi-u-ḳi-ṭáñ-ga wiukitóⁿga n. That which makes one great; glory. 2011-05-09 2011-08-18 12:30:19 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.04d.jpg
View
View 16017 wa-mí ga-ʔaí wamí ga'aí n. the catamenial flow 2012-05-11 2012-06-13 20:39:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.02a.jpg
View
View 14738 wi-ú-ḳi-ṭáñ-ga-ȼĕ wiúkitóⁿgathe v.t. To glorify. 2011-05-09 2011-08-18 12:35:02 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.04d.jpg
View
View 16018 wa-mí gí-ȼi-zĕ wamí gíthize v.phrase to "take blood from" another, to bleed a person or animal 2012-05-11 2012-06-22 21:54:29 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.02c.jpg
View
View 14227 we-á-ba-qȼá-de weábaqtháde n. Hairpins. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.06b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.06c.jpg
View
View 14739 wi-ú-ḳi-ṭáñ-ga-wá-ȼĕ wiúkitóⁿgawáthe v.s. That can be glorified: glorious. 2011-05-09 2011-08-18 12:39:29 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.05b.jpg
View
View 14228 wé-a-bá-sta wéabásta n. A patch; material used for patching moccasins. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.06d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.07a.jpg
View
View 14740 wi-ú-na-bi-xaⁿ wiúnabixoⁿ n. Yeast; leaven; hops. 2011-05-09 2011-08-18 12:41:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.05d.jpg
View
View 16788 wa-íⁿ pú-ki waíⁿ pʰúkʰi n.phrase a quilt, comforter, bedspread 2012-08-01 2012-09-18 10:02:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.02c.jpg
View
View 14741 wi-ú-na-p'ú-ciⁿ wiúnap'úshiⁿ n. Yeast; leaven. 2011-05-09 2011-08-19 09:16:12 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.06b.jpg
View
View 16021 wá-mu-qȼi wámuqthi n. a poisonous root or medicine which makes sores on the flesh 2012-05-11 2012-06-16 14:01:57 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.03c.jpg
View
View 16789 wa-íⁿ pú-pu-de waíⁿ pʰúpʰude n.phrase a feather bed; a mattress 2012-08-01 2012-08-29 19:54:22 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.02d.jpg
View
View 14230 wé-a-ȼa-ská-bĕ wéathaskábe n. Mucilage, paste. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.07c.jpg
View
View 14742 wí-u-qa wíuqa v. To deceive them in sport, in order to laugh at them. 2011-05-09 2012-07-10 14:22:04 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.06d.jpg
View
View 16022 wa-mú-skĕ wamúske n. 1. wheat; 2. wheat bread 2012-05-11 2012-06-13 20:44:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.03d.jpg
View
View 16790 wa-íⁿ qú-de waíⁿ qúde n.phrase a gray blanket 2012-08-01 2012-09-18 20:03:41 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.03c.jpg
View
View 16023 wa-mú-skĕ á-ki-a-stá wamúske ákʰiastá n.phrase a wheat stack 2012-05-11 2012-06-15 11:03:34 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.04a.jpg
View
View 16791 wa-íⁿ ṭu waíⁿ tu n.phrase a blue blanket 2012-08-01 2012-09-18 20:14:09 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.172.04a.jpg
View
View 14232 we-á-ga-qá-de weágaqáde n. A cover, lid, top. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.08c.jpg
View
View 14744 wí-u-táⁿ-qti wíutʰóⁿqti adv. As soon as, immediately next or after. 2011-05-09 2011-08-19 09:35:55 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.07c.jpg
View
View 16024 wa-mú-skĕ há wamúske há n.phrase wheat bran 2012-05-11 2012-06-23 21:30:14 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.04c.jpg
View
View 14745 wí-u-táñ-ga wíutʰóⁿga adv. As soon as, immediately after, directly. 2011-05-09 2011-08-19 09:23:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.07d.jpg
View
View 16025 wa-mú-skĕ hí wamúske hí n.phrase stalks of wheat, wheat growing 2012-05-11 2012-06-15 11:11:34 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.05a.jpg
View
View 14234 wé-a-gá-spe wéagáspe n. A paper-weight. 2011-04-11 2011-05-05 14:16:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.08d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.09a.jpg
View
View 14746 wí-u-tañ-gá-qti wíutʰoⁿgáqti adv. An emphatic form of wiutañga; just as soon as. 2011-05-09 2011-08-19 09:32:40 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.08c.jpg
View
View 15770 wa-gȼi wagthi n. a worm; (remainder illegible) 2012-05-08 2012-06-04 11:43:23 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.01b.jpg
View
View 16026 wa-mú-skĕ na-bí-xaⁿ wamúske nabíxoⁿ n.phrase light bread, yeast bread 2012-05-11 2012-06-15 11:13:55 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.05b.jpg
View
View 14235 wé-a-gȼiⁿ-cá-p̣ĕ wéagthiⁿshápe ${10000015+9999984} The sixteenth (one). 2011-04-11 2011-07-16 15:55:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.09b.jpg
View
View 14747 wí-u-t'á-ȼe wíut'áthe v. To be envious or jealous of them. 2011-05-09 2011-08-19 09:19:58 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.08d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.08b.jpg
View
View 15771 wa-gȼí-cka wagthíshka n. an insect or reptile: insects, reptiles, snakes 2012-05-08 2012-06-04 11:46:59 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.01d.jpg
View
View 14236 wé-a-gȼiⁿ-cá-p̣ĕ-aⁿ wéagthiⁿshápeoⁿ ${10000015+9999984} The sixteenth time. 2011-04-11 2011-07-16 15:56:48 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.09b.jpg
View
View 14748 wí-u-tcí-je wíuchʰízhe v. To be troublesome to them. 2011-05-09 2011-08-19 09:38:13 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.09a.jpg
View
View 15772 wa-gȼí-cka bȼá-ska wagthíshka btháska n. "the flat insect"or chinch 2012-05-08 2012-06-04 12:21:24 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.02a.jpg
View
View 16028 wa-mú-skĕ na-sá-ge wamúske naságe n.phrase "bread hardened by heat:" crackers 2012-05-11 2012-06-15 11:22:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.06a.jpg
View
View 14237 wé-a-gȼiⁿ-cá-p̣ĕ-ȼáⁿ-ȼaⁿ wéagthiⁿshápethóⁿthoⁿ ${10000015+9999984} The sixteenth one of each class or series. 2011-04-11 2011-07-16 16:01:17 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/we/opd.03.195.09b.jpg
View
View 14749 wí-u-wa-táñ-ga wíuwatʰóⁿga adv. As soon as. 2011-05-09 2011-08-19 09:42:06 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.09c.jpg
View
View 16029 wa-mú-skĕ ná-xi-xí-ge wamúske náxixíge n.phrase leavened bread; dough that is light and stringy 2012-05-11 2012-06-15 11:27:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.06a.jpg
View
View 14750 wi-wí-ṭa wiwíta v.s. My; my own. 2011-05-09 2011-08-19 09:49:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.214.10a.jpg
View
View 16030 wa-mú-skĕ naⁿ-ṭú-bĕ wamúske noⁿtúbe n.phrase fine wheat flour 2012-05-11 2012-06-15 11:34:54 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.06d.jpg
View
View 14751 wiⁿ wiⁿ ${10000015+9999984} one; the -- 2011-05-09 2011-08-21 21:07:20 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.02b.jpg
View
View 16031 wa-mú-skĕ nín-de wamúske níⁿde n.phrase baked (wheat) bread 2012-05-11 2012-06-15 11:44:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.06d.jpg
View
View 17055 Wa-hé-ʔaⁿ Wahé'oⁿ prop.noun 2012-09-10 2012-09-11 13:50:31 Catherine Rudin View
View 14752 wiⁿ wiⁿ n. A part of female names, signifying "female." 2011-05-09 2012-06-27 15:34:38 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wiN/opd.03.215.02b.jpg
View
View 15776 wa-gȼí-cka hiⁿ ckú-be wagthíshka hiⁿ shkúbe n. " the thick haired insect" or caterpiller 2012-05-08 2012-09-05 22:12:13 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag%A2i/opd.03.166.02c.jpg
View
View 16032 wa-mú-skĕ níⁿn-de á-ki-ȼa-ská-bĕ wamúske niⁿde ákʰithaskábe n.phrase a loaf of baked (wheat) bread 2012-05-11 2012-06-15 11:49:33 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wam/opd.03.180.06d.jpg
View
|< first   << previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 next >>  last >|  
Select page: