Lexeme Entries

Page 1 of 24, showing 50 records out of 1156 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16640 wa-wé-gi-ȼe wawégithe 2012-07-16 2012-07-16 13:41:36 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.01a.jpg
View
View 14342 wé-ȼĕ-ctĕ-wáⁿ-jĭ wétheshtewóⁿzhi 2011-04-18 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weda/opd.03.199.03d.jpg
View
View 16651 wa-hé-ʔaⁿ wahé'oⁿ n. 2012-07-18 2012-09-11 13:49:42 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.01b.jpg
View
View 16652 Wahé?aⁿ Wahé?oⁿ 2012-07-18 2012-07-18 17:16:19 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.01b.jpg
View
View 14605 wé-wa-qpá-ni wéwaqpáni 2011-05-03 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.209.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.209.01b.jpg
View
View 16141 wa-kañ-gȼe wakʰoⁿgthe 2012-05-21 2013-10-24 07:14:08 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.07c.jpg
View
View 15889 wa-qá-ga waqága 2012-05-09 2012-07-11 19:03:09 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.184.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.184.07b.jpg
View
View 14610 we-waⁿ-xa-bi-ȼiñ-gi-ȼe wewoⁿxabithiⁿgithe 2011-05-03 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wena/opd.03.210.02d.jpg
View
View 15891 wa-qa-ga-bȼaⁿ-ze waqagabthoⁿze 2012-05-09 2012-05-09 11:24:25 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.184.07c.jpg
View
View 16917 wa-gá-qtaⁿ wagáqtoⁿ 2012-08-21 2012-08-21 01:00:45 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.163.01b.jpg
View
View 16918 wá-ga-ski wágaski 2012-08-21 2012-08-21 01:05:30 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.163.01d.jpg
View
View 16152 wa-ná-qȼiⁿ wanáqthiⁿ 2012-05-21 2012-06-16 16:59:47 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.181.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wan/opd.03.182.08b.jpg
View
View 16923 wá-ga-ze wágaze 2012-08-21 2012-08-21 22:51:19 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.163.03d.jpg
View
View 16668 wá-hiⁿ cí-ȼĕ wáhiⁿ shíthe n.phrase 2012-07-19 2012-09-12 15:25:03 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.170.05d.jpg
View
View 14630 wé-gi-ba-cáⁿ-ȼa wégibashóⁿtha 2011-05-04 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wegi/opd.03.203.05d.jpg
View
View 14633 wemaxabiȼe wemaxabithe 2011-05-04 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.206.06b.jpg
View
View 14634 wemaxabiwaȼe wemaxabiwathe 2011-05-04 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.206.06b.jpg
View
View 14635 wemaxeȼe wemaxethe 2011-05-04 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.206.06b.jpg
View
View 14636 wemaxawaȼe wemaxawathe 2011-05-04 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.206.06b.jpg
View
View 15921 wá-qȼi-qȼi-wá-ȼĕ wáqthiqthiwáthe 2012-05-09 2012-07-11 19:36:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waq%A2a/opd.03.185.02a.jpg
View
View 14642 wi-á-wa-ḳí-ʔaⁿ wiáwakí'oⁿ 2011-05-06 2011-05-06 12:10:49 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.210.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.01a.jpg
View
View 16953 wá-gȼá-ȼiⁿ cu-ȼé-ki-ȼĕ wágtháthiⁿ shuthékʰithe 2012-08-23 2012-08-24 02:47:09 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.164.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wag/opd.03.164.02c.jpg
View
View 14652 wí-miñ-ke wímiⁿkʰe 2011-05-06 2011-05-06 12:28:41 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.05b.jpg
View
View 14399 wé-ga-se wégase 2011-04-25 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wega/opd.03.201.08d.jpg
View
View 14661 Wi-naú Winaú prop.noun 2011-05-06 2012-07-10 14:24:17 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.08c.jpg
View
View 14406 wé-ga-ṭé-ge wégatége 2011-04-25 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wega/opd.03.202.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wega/opd.03.202.01d.jpg
View
View 14663 wi-ní-si winísi 2011-05-06 2011-05-06 12:48:50 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.211.09a.jpg
View
View 16712 wa-í-gi waígi 2012-07-25 2012-07-25 17:24:43 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.171.04d.jpg
View
View 14669 wí-ṭa-ma wítama 2011-05-06 2011-05-06 12:57:07 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.01b.jpg
View
View 14673 wí-u-bá-daⁿ wíubádoⁿ 2011-05-06 2011-05-06 13:02:23 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.02b.jpg
View
View 14675 wí-u-bá-xaⁿ wíubáxoⁿ 2011-05-06 2011-05-06 13:13:26 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.03c.jpg
View
View 16727 wa-íⁿ-hiⁿ waíⁿhiⁿ 2012-07-25 2012-07-25 17:56:28 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.171.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wah/opd.03.171.09c.jpg
View
View 14680 wi-ú-ȼa-hi-de wiúthahide 2011-05-06 2011-05-06 13:20:22 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.05c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.05d.jpg
View
View 14686 wí-u-gá-ce wíugáshe 2011-05-06 2011-05-06 13:32:56 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.08a.jpg
View
View 14436 wé-ha wéha 2011-04-27 2011-05-05 14:16:21 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/weha/opd.03.205.02b.jpg
View
View 14692 wí-u-gá-daⁿ wíugádoⁿ 2011-05-06 2011-05-06 13:45:19 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.212.09c.jpg
View
View 16740 wa-we-maⁿ-caⁿ wawemoⁿshoⁿ 2012-07-30 2012-07-30 14:31:01 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.05a.jpg
View
View 16743 wa-we-ma-hiⁿ wawemahiⁿ 2012-07-31 2012-07-31 07:00:52 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.05c.jpg
View
View 14697 wi-u-gi wiugi 2011-05-06 2011-05-06 13:59:33 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.213.01d.jpg
View
View 16237 waⁿ woⁿ 2012-05-22 2012-05-22 12:40:21 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.194.06a.jpg
View
View 16238 waⁿ woⁿ 2012-05-22 2012-05-22 12:42:55 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.194.07a.jpg
View
View 16752 wa-wé-ta-ȼe wawétʰathe 2012-07-31 2012-07-31 07:35:21 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.07d.jpg
View
View 16756 wa-wi-u-e wawiue 2012-07-31 2012-07-31 07:43:08 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.08d.jpg
View
View 16245 waⁿ-dé-ȼaⁿ-ska woⁿdéthoⁿska 2012-05-22 2012-05-22 13:08:30 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.194.10b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.194.10c.jpg
View
View 16246 waⁿ-dé-na woⁿdéna 2012-05-22 2012-05-22 13:11:57 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.194.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.195.01a.jpg
View
View 16758 wa-wi-u-ki wawiukʰi 2012-07-31 2012-07-31 13:28:45 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.09b.jpg
View
View 16247 waⁿ-dé-na-ska woⁿdénaska 2012-05-22 2012-05-22 13:15:42 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.195.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/waN/opd.03.195.01c.jpg
View
View 14713 wi-ú-gi-he wiúgihe 2011-05-06 2011-05-06 14:31:13 Darcy M Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wi/opd.03.213.06b.jpg
View
View 16761 wa-xaⁿ-ha waxoⁿha 2012-07-31 2012-07-31 13:32:53 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.09d.jpg
View
View 16762 wá-xaⁿ-xaⁿ wáxoⁿxoⁿ 2012-07-31 2012-07-31 13:34:21 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/wawe/opd.03.193.10a.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: