Lexeme Entries

Page 1 of 7, showing 50 records out of 343 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 10243 sá-sa-da sásada 2010-05-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.08b.jpg
View
View 9989 sk-- sk- 2010-05-20 2011-06-24 22:23:08 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07a.jpg
View
View 9990 ská-pi skápʰi 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.08a.jpg
View
View 9993 skaⁿ-ȼé-gaⁿ skoⁿthégoⁿ 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.09a.jpg
View
View 10252 sá-tăⁿ-a-kí-gȼe sátʰoⁿakʰígthe 2010-05-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.033.01b.jpg
View
View 15632 sn sn 2012-05-04 2012-05-04 12:29:45 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.041.06a.jpg
View
View 10257 si si 2010-05-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.034.04a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.034.04b.jpg
View
View 10018 stá-sta-ge stástage 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.09c.jpg
View
View 10019 staⁿ stoⁿ 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.09d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.10a.jpg
View
View 10021 stí-ste stíste 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.040.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.041.01a.jpg
View
View 10025 stú-pi stúpʰi 2010-05-20 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.041.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.041.02d.jpg
View
View 10302 sí-gȼu-ȼú-he sígthuthúhe 2010-05-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.035.08d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.035.09b.jpg
View
View 10570 ṣnaⁿ znoⁿ 2010-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.041.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.041.09d.jpg
View
View 14923 ska-ba-ȼe skabathe 2011-06-24 2011-06-24 22:25:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07b.jpg
View
View 14924 ska-be skabe v.s. 2011-06-24 2011-06-24 22:35:59 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07c.jpg
View
View 10587 ṣne-dé gȼi-hé znedé gthihé 2010-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.05b.jpg
View
View 10588 ṣne-dé gȼi-té znedé gthitʰé 2010-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.05d.jpg
View
View 10589 ṣne-dé ki-hé znedé kʰihé 2010-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.06a.jpg
View
View 10591 ṣne-de ki-te znede kʰitʰe 2010-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.06c.jpg
View
View 10604 ṣní ti-ȼáⁿ zní tʰithóⁿ 2010-06-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.10d.jpg
View
View 10605 ṣní ti-ȼé zní tʰithé 2010-06-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.042.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.01a.jpg
View
View 10607 ṣní ti-hé zní tʰihé 2010-06-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.01d.jpg
View
View 10608 ṣní ti-té zní tʰitʰé 2010-06-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.02a.jpg
View
View 10610 ṣníⁿ-be zníⁿbe 2010-06-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.02d.jpg
View
View 10611 ṣníⁿ-ṣnin-de zníⁿzniⁿde 2010-06-03 2011-07-15 18:01:06 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.03b.jpg
View
View 10613 ṣnín-de zníⁿde 2010-06-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.03c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.04a.jpg
View
View 10365 sí-jiⁿ-qtci-ȼé sízhiⁿqchithé 2010-05-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.036.03d.jpg
View
View 15753 ṣni tigȼé-qtiaⁿ zni tʰigthéqtioⁿ 2012-05-08 2012-05-08 08:52:42 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.01b.jpg
View
View 15756 ṣniⁿ zniⁿ 2012-05-08 2012-05-08 09:04:53 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.02b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sn/opd.03.043.02c.jpg
View
View 10140 s s 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.030.01b.jpg
View
View 10146 sá-bĕ gȼa-gȼa sábe gthagtha 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.030.03d.jpg
View
View 10171 sad i-he sad ihe 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.02d.jpg
View
View 10172 sád i-hé sád ihé 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.03b.jpg
View
View 10179 sa-gí í-ȼi-gȼaⁿ sagí íthigthoⁿ 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.05d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.031.06b.jpg
View
View 15812 sáⁿa-kaí sóⁿakʰaí 2012-05-08 2012-05-08 14:44:30 David Brown http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05a.jpg
View
View 15813 sáⁿa-mai sóⁿamai 2012-05-08 2012-05-08 14:46:06 David Brown http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05c.jpg
View
View 16584 ska-ba-ȼe skabathe 2012-06-20 2012-06-20 09:10:52 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07b.jpg
View
View 16585 sk... sk... 2012-06-20 2012-06-20 09:14:54 Kat Krutak http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sk/opd.03.039.07a.jpg
View
View 10196 sa-kí-ba i-ȼáⁿ-ȼĕ sakʰíba ithóⁿthe 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.01d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.02a.jpg
View
View 10452 sĭ́n-de sáⁿ-a-ȼá-ȼa síⁿde sóⁿathátha v.phrase 2010-05-27 2011-07-15 15:30:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/si/opd.03.039.02b.jpg
View
View 9945 sáⁿ a-kaí sóⁿ akʰaí 2010-05-20 2011-06-10 12:48:17 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05b.jpg
View
View 10201 sa-kí-ba i-te-ȼĕ sakʰíba itʰethe 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.03c.jpg
View
View 9946 sáⁿ a-maí sóⁿ amaí 2010-05-20 2011-06-10 12:48:40 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.05d.jpg
View
View 9948 sáⁿ ȼáⁿ sóⁿ thóⁿ 2010-05-20 2011-06-10 12:48:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.06d.jpg
View
View 10205 sa-kíb i-té sakʰíb itʰé 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.04d.jpg
View
View 9950 saⁿ ké soⁿ kʰé 2010-05-20 2011-06-10 12:49:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.07c.jpg
View
View 9953 sáⁿ-taⁿ sóⁿtʰoⁿ 2010-05-20 2011-06-10 12:47:49 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.08d.jpg
View
View 10209 sa-kí-kib i-hé sakʰíkʰib ihé 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.06b.jpg
View
View 9954 saⁿ té soⁿ tʰé 2010-05-20 2011-06-10 12:50:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/saN/opd.03.033.09b.jpg
View
View 10210 sa-kí-kib i-hé-ȼĕ sakʰíkʰib ihéthe 2010-05-25 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/sa/opd.03.032.06a.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 next >>  last >|  
Select page: