Lexeme Entries

Page 1 of 8, showing 50 records out of 364 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 16386 p̣e pe 2012-05-29 2012-05-29 15:11:00 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.018.06b.jpg
View
View 9787 p̣i-gi-gȼaⁿ pigigthoⁿ 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.06c.jpg
View
View 9546 p̣i pi 2010-05-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.04b.jpg
View
View 9572 p̣i-gi-gȼaⁿ pigigthoⁿ 2010-05-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.06d.jpg
View
View 9575 p̣i-gi-gȼĕ pigigthe 2010-05-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.07b.jpg
View
View 9576 p̣i-gi-gȼe pigigthe 2010-05-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.07c.jpg
View
View 16493 p̣é-di-ȼá-ȼi-sáⁿ-de péditháthisóⁿde 2012-06-06 2012-07-09 15:44:29 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.019.02d.jpg
View
View 16497 p̣e-di-ȼi-na-qciⁿ pedithinaqshiⁿ 2012-06-06 2012-06-06 23:38:22 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.019.03c.jpg
View
View 16504 p̣e-ȼa-bȼiⁿ a-ki-gȼe pethabthiⁿ akʰigthe 2012-06-07 2012-06-07 02:18:41 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.019.05a.jpg
View
View 16517 p̣é-ȼaⁿ-ba - a-ki-gȼe péthoⁿba akʰigthe 2012-06-08 2012-06-08 14:49:13 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.019.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.019.08b.jpg
View
View 16525 p̣e-he pehe 2012-06-13 2012-06-13 16:33:31 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.01a.jpg
View
View 16526 p̣e-hé-mú-xa pehémúxa 2012-06-13 2012-06-13 16:35:28 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.01a.jpg
View
View 16272 p' p' 2012-05-23 2012-06-18 22:19:09 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pglottal/opd.03.012.06a.jpg
View
View 16273 p'áⁿ-p'an-de p'óⁿp'oⁿde 2012-05-23 2012-06-18 22:20:18 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pglottal/opd.03.012.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pglottal/opd.03.012.07b.jpg
View
View 16274 p'án-de p'óⁿde 2012-05-23 2012-06-18 22:19:38 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pglottal/opd.03.012.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pglottal/opd.03.012.07c.jpg
View
View 9619 p̣i-i-gi-gȼaⁿ piigigthoⁿ 2010-05-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pi/opd.03.021.09b.jpg
View
View 16275 p'íⁿ-p'iⁿ-xe p'íⁿp'iⁿxe v. 2012-05-23 2012-06-20 20:16:15 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pglottal/opd.03.012.07d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pglottal/opd.03.012.08a.jpg
View
View 16283 p'ú-xa p'úxa v.s. 2012-05-23 2012-06-20 20:34:38 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pglottal/opd.03.012.10a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pglottal/opd.03.012.10b.jpg
View
View 16286 pi-a-ji-ȼe pʰiazhithe 2012-05-24 2012-05-24 01:11:47 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.01c.jpg
View
View 16290 pi-a-ji-gi-ȼe pʰiazhigithe 2012-05-24 2012-05-24 17:05:54 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.02c.jpg
View
View 16292 pi-a-ji gi-ḳa-xe pʰiazhi gikaxe 2012-05-24 2012-05-24 02:38:03 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.03a.jpg
View
View 16293 pi-a-ji-ki-ȼaé pʰiazhikʰithaé 2012-05-24 2012-05-24 17:12:35 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.03b.jpg
View
View 16299 pĕ́-jĭ pʰezhi 2012-05-24 2012-07-09 15:47:01 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.010.09b.jpg
View
View 16305 pi-aⁿ pʰioⁿ 2012-05-24 2012-05-24 19:10:46 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.05d.jpg
View
View 16310 pi-ʔaⁿ-wa-ȼe pʰi'oⁿwathe 2012-05-24 2012-05-24 19:32:47 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.06d.jpg
View
View 16311 pí-ba-jĭ pʰíbazhi 2012-05-24 2012-05-24 19:35:54 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.07a.jpg
View
View 16313 pí-ctĕ-waⁿ-bá-jĭ pʰíshtewoⁿbázhi 2012-05-24 2012-07-11 20:46:40 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.07b.jpg
View
View 16571 p̣e-u-ȼnu-gȼe peuthnugthe 2012-06-16 2012-06-16 18:22:40 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.10b.jpg
View
View 16574 p̣e-u-ȼna peuthna 2012-06-16 2012-06-16 18:41:01 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.10d.jpg
View
View 16319 pi ga-xe pʰi gaxe 2012-05-24 2012-05-24 23:02:13 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.08d.jpg
View
View 16321 pí-gi-ḳá-xe pʰígikáxe 2012-05-24 2012-07-11 23:24:53 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09c.jpg
View
View 17091 p̣etaⁿ saⁿ petʰoⁿ soⁿ n. 2016-08-16 2016-08-16 19:45:57 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.09c.jpg
View
View 16324 pi-gi-aⁿ pʰigioⁿ 2012-05-24 2012-05-24 23:19:28 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.09d.jpg
View
View 17092 p̣etaⁿ saⁿ ahitaxe sabĕ petʰoⁿ soⁿ ahitʰaxe sabe n. 2016-08-16 2016-08-16 19:49:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.09c.jpg
View
View 9925 pa-háñ-ga gĕ́-ṭa pahóⁿga géta 2010-05-19 2012-07-01 21:45:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.009.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.009.10d.jpg
View
View 16325 pí i-ȼé-ki-maⁿ tá-miñ-ke pʰí ithékʰimoⁿ tʰámiⁿkʰe 2012-05-24 2012-05-24 23:24:53 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.011.10a.jpg
View
View 17093 p̣etaⁿ qude petʰoⁿ qude n. 2016-08-16 2016-08-16 19:52:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.09c.jpg
View
View 9932 pa-háñ-ga-ṭa pahóⁿgata 2010-05-19 2012-07-01 21:35:16 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.03d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.04a.jpg
View
View 9934 pa-háñ-ga-ṭá-taⁿ pahóⁿgatátʰoⁿ 2010-05-19 2012-07-05 12:01:30 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.04b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/Begin%20Letter%20p/opd.03.010.04d.jpg
View
View 16607 p̣é-naⁿ-ba pénoⁿba 2012-07-09 2012-07-11 19:48:06 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06d.jpg
View
View 16608 p̣é-naⁿ-ba a-kí-gȼa-ha pénoⁿba akʰígthaha 2012-07-09 2012-07-09 11:59:57 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16609 p̣e-naⁿ-ba a-kí-gȼe penoⁿba akʰígthe 2012-07-09 2012-07-09 12:03:33 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16611 p̣é-naⁿ-ba-há pénoⁿbahá 2012-07-09 2012-07-09 12:11:49 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16612 p̣é-naⁿ-ba-qti pénoⁿbaqti 2012-07-09 2012-07-09 12:20:36 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16613 p̣é-naⁿ-bá-qti-é-gaⁿ pénoⁿbáqtiégoⁿ 2012-07-09 2012-07-11 19:55:23 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16614 p̣é-naⁿ-báⁿ pénoⁿbóⁿ 2012-07-09 2012-07-09 12:29:02 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.020.06c.jpg
View
View 16382 pú-ḳi pʰúki 2012-05-29 2012-07-12 00:11:37 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.012.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.012.04d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pe/opd.03.018.05a.jpg
View
View 10310 p̣a-hé wá-qe ṭi é-gaⁿ pahé wáqe ti égoⁿ n.phrase "a hill like a white man's house," a flat-topped butte 2010-05-26 2010-12-23 16:10:39 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pa/opd.03.015.05a.jpg
View
View 10311 p̣a-hé wa-íⁿ é-gaⁿ pahé waíⁿ égoⁿ n.phrase "a hill shaped like a robe," a hill with a rectilinear top, a plateau 2010-05-26 2010-12-23 16:10:39 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pa/opd.03.015.05b.jpg
View
View 10288 p̣a-hé c̣na-há(ȼaⁿ) pahé zhnahá(thoⁿ) "a smooth hill," a cone. Generic term. 2010-05-26 2010-12-23 16:10:39 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/pa/opd.03.015.01c.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 next >>  last >|  
Select page: