Lexeme Entries

Page 1 of 16, showing 50 records out of 782 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 7937 mú-cu-je múshuzhe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.08d.jpg
View
View 8195 mí-qĕ míqe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.125.03a.jpg
View
View 7940 mú-e-ȼaⁿ-be múethoⁿbe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.09b.jpg
View
View 7941 mú-e-ju-ba múezhuba 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.09c.jpg
View
View 7719 má-ma máma 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-ka/opd.02.108.06d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-ka/opd.02.108.07a.jpg
View
View 9003 maⁿ-tá-ṭa moⁿtʰáta 2010-04-20 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.118.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.118.02b.jpg
View
View 7724 Ma-wá-iaⁿ-ȼiⁿ Mawáioⁿthiⁿ 2010-03-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-wa/opd.02.111.05a.jpg
View
View 5950 mí-ʔaⁿ-he mí'oⁿhe 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.05c.jpg
View
View 8820 maⁿ-cáⁿ moⁿshóⁿ 2010-04-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.114.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/maN/opd.02.114.07b.jpg
View
View 6281 miⁿ-ḳá-ʔĕ ṭá-qti taⁿ miⁿká'e táqti tʰoⁿ 2010-01-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/miN/opd.02.127.07a.jpg
View
View 8344 mú-iⁿ múiⁿ 2010-04-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mug/opd.02.134.02c.jpg
View
View 6053 míⁿ-ȼu-máⁿ-ci tĕ ga-bȼíⁿ-ȼa hí míⁿthumóⁿshi tʰe gabthíⁿtha hí 2010-01-15 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton View
View 8117 má-pu-pu-de mápʰupʰude 2010-03-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-pi/opd.02.109.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-pi/opd.02.109.01d.jpg
View
View 6345 miñ-ké-gaⁿ miⁿkʰégoⁿ 2010-01-29 2011-06-09 18:57:42 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/miN/opd.02.129.04d.jpg
View
View 7885 Ma-xé-wa-ȼĕ Maxéwathe 2010-03-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ma-wa/opd.02.111.10b.jpg
View
View 7888 mú-na-ji múnazhi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.05a.jpg
View
View 7889 mú-na-ji múnazhi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.05b.jpg
View
View 7891 mú-na-já-de múnazháde 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.05d.jpg
View
View 7893 mú-na-qȼiⁿ múnaqthiⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.06b.jpg
View
View 7896 mú-pi múpʰi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.06d.jpg
View
View 7897 mú-pi-á-jĭ múpʰiázhi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.07a.jpg
View
View 7899 mú-piⁿ-je múpʰiⁿzhe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.07c.jpg
View
View 7900 mú-pu-kĕ́-qti-é-gaⁿ múpʰukʰéqtiégoⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.07d.jpg
View
View 7902 mú-pu-kĕ́-qti-é-gaⁿ múpʰukʰéqtiégoⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.08a.jpg
View
View 7904 mu-pu-ki mupʰukʰi 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.08c.jpg
View
View 8161 mí-ʔaⁿ-he mí'oⁿhe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.05c.jpg
View
View 7907 mú-pu-ga múpʰuga 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.09a.jpg
View
View 7908 mú-p̣a-ze múpaze 2010-03-24 2012-08-20 15:52:21 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.09b.jpg
View
View 8164 mí-gȼaⁿ mígthoⁿ 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.06b.jpg
View
View 7910 mú-puq i-ȼáⁿ-ȼĕ múpʰuq ithóⁿthe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.09c.jpg
View
View 8166 mí-gȼe mígthe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.06d.jpg
View
View 5863 mú-a-ȼi-kaⁿ múathikʰoⁿ 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.07a.jpg
View
View 5865 mú-a-ȼi-zú múathizú 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.07c.jpg
View
View 8169 mí-gi-ʔáⁿ-he mígi'óⁿhe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.07b.jpg
View
View 7914 mú-pa-zĕ múpʰaze 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mun/opd.02.135.10b.jpg
View
View 8170 mí-gi-gȼaⁿ mígigthoⁿ 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.07c.jpg
View
View 5867 mú-a-ki-ȼa-ha múakʰithaha 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.08a.jpg
View
View 5869 mú-a-ki-gȼa-caⁿ múakʰigthashoⁿ 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.08c.jpg
View
View 8173 mí-gi-ji mígizhi 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.08b.jpg
View
View 7918 mú-da-da múdada 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.04b.jpg
View
View 8174 mí-gi-gȼe mígigthe 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.08a.jpg
View
View 7919 mú-da-ȼiⁿ múdathiⁿ 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.04c.jpg
View
View 5872 mú-a-kí-wa-ha múakʰíwaha 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.08d.jpg
View
View 8176 mí-ji mízhi 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.08d.jpg
View
View 7921 mú-da-je múdazhe 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.05a.jpg
View
View 5874 mú-a-kí-wa-ha múakʰíwaha 2009-12-15 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mu/opd.02.129.09a.jpg
View
View 7923 mú-di-dí-cka múdidíshka 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.05c.jpg
View
View 8179 mi-ká mikʰá 2010-03-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mi/opd.02.124.09b.jpg
View
View 7925 mú-du-je múduzhe 2010-03-24 2011-06-09 20:16:31 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.06a.jpg
View
View 7926 mú-du-ka múdukʰa 2010-03-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/mud/opd.02.132.06b.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: