Lexeme Entries

Page 1 of 24, showing 50 records out of 1156 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 10501 í-gi-aⁿ ígioⁿ 2010-05-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.062.07d.jpg
View
View 9734 í-gi-ȼi-ṭé-ga ígithitéga 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igi%a2a/opd.02.064.07a.jpg
View
View 9738 í-gi-ȼi-xá-daⁿ ígithixádoⁿ 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igi%a2a/opd.02.064.08a.jpg
View
View 8721 í-wa-ce íwashe 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.03c.jpg
View
View 8474 í-sa-be u-há-ḳi-ȼĕ ísabe uhákithe 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/is/opd.02.075.08b.jpg
View
View 8731 í-wa-jĭ́ⁿ-skă-wá-ȼĕ íwazhíⁿskăwáthe 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.05c.jpg
View
View 8733 í-wa-mi íwami 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.06a.jpg
View
View 8478 í-sa-wá-ȼĕ ísawáthe 2010-04-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/is/opd.02.075.08d.jpg
View
View 8736 I-wá-qu-be Iwáqube 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.06c.jpg
View
View 16432 iñ-gȼaⁿ+ iⁿgthoⁿ+ n. 2012-05-31 2012-08-21 12:23:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/intilde/opd.02.081.02d.jpg
View
View 8758 i-wí-wi-p̣á-hai-má-jĭ iwíwipáhaimázhi 2010-04-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/iw/opd.02.078.10d.jpg
View
View 9783 i-gí igí 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.08a.jpg
View
View 9792 í-gi-a-bȼá-zĕ ígiabtháze 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.08d.jpg
View
View 9793 í-gi-a-bȼé-ḳa ígiabthéka 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.08d.jpg
View
View 9794 í-gi-a-bȼi ígiabthi 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.08d.jpg
View
View 9795 í-gi-a-bȼí-p'ĕ ígiabthípʰe 2010-05-18 2012-07-08 10:01:05 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.09a.jpg
View
View 8260 ín-de íⁿde 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/in/opd.02.080.10c.jpg
View
View 8261 in-dá-ȼiñ-ga gá-xe iⁿdáthiⁿga gáxe 2010-03-31 2011-07-15 17:52:03 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/in/opd.02.080.10d.jpg
View
View 8262 í-gi-ba ígiba 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.062.10a.jpg
View
View 9798 í-gi-a-bé-taⁿ ígiabétʰoⁿ 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.09c.jpg
View
View 8264 í-gi-ba-bȼí ígibabthí 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.062.10c.jpg
View
View 8268 í-gi-ba-cé-ȼaⁿ ígibashéthoⁿ 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01a.jpg
View
View 15693 í-bi-skaⁿ íbiskoⁿ 2012-05-07 2012-05-07 00:25:24 Barbara Salvatore http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uibi/opd.03.118.10c.jpg
View
View 8270 i-ȼé-ba-ckáⁿ ithébashkóⁿ 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01b.jpg
View
View 8271 í-gi-ba-ckí ígibashkí 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01b.jpg
View
View 8273 í-gi-ba-cpí ígibashpí 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01c.jpg
View
View 8274 í-gi-ba-ctáñ-ga ígibashtóⁿga 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01c.jpg
View
View 8276 í-gi-ba-ʔé-ȼaⁿ ígiba'éthoⁿ 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.01d.jpg
View
View 8279 í-gi-ba-maⁿ ígibamoⁿ 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.02b.jpg
View
View 8281 í-gi-bá-hi ígibáhi 2010-03-31 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.02c.jpg
View
View 9827 i i 2010-05-19 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20Letter%20I/opd.02.049.07d.jpg
View
View 9833 í-a-gi-kí-gȼe íagikígthe v. 2010-05-19 2012-11-16 21:38:01 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20Letter%20I/opd.02.049.09a.jpg
View
View 17008 iñ-gȼáñ-ga ṭáñ-ga iⁿgthóⁿga tóⁿga 2012-08-29 2012-08-29 12:33:01 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/intilde/opd.02.081.06c.jpg
View
View 17010 iñ-gȼé ba-bú-ṭa iⁿgthé babúta 2012-08-29 2012-08-29 12:39:19 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/intilde/opd.02.081.07a.jpg
View
View 9850 í-ba-háⁿ-ȼĕ íbahóⁿthe 2010-05-19 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20Letter%20I/opd.02.050.02d.jpg
View
View 9345 í-gi-bi-sí-hi ígibisíhi 2010-04-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.05b.jpg
View
View 9857 í-ba-háñ-gi-ȼĕ íbahóⁿgithe 2010-05-19 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20Letter%20I/opd.02.050.04a.jpg
View
View 9346 í-gi-baⁿ ígiboⁿ 2010-04-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.03c.jpg
View
View 9860 í-ba-kín-de íbakʰíⁿde 2010-05-19 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20Letter%20I/opd.02.050.04d.jpg
View
View 9866 í-ba-qá-pi íbaqápʰi 2010-05-19 2015-02-16 13:19:47 Bryan James Gordon http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20Letter%20I/opd.02.050.05d.jpg
View
View 9871 í-ba-ṣní-de íbazníde 2010-05-19 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20Letter%20I/opd.02.050.06d.jpg
View
View 8353 í-gi-bá-ṭu-bĕ ígibátube 2010-04-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igiba/opd.02.063.03a.jpg
View
View 9637 í-gi-ȼa-bú-de ígithabúde 2010-05-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igi%a2a/opd.02.063.08b.jpg
View
View 9893 í-bi-dí-ze íbidíze 2010-05-19 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/begin%20Letter%20I/opd.02.051.01d.jpg
View
View 8376 iⁿ-pi iⁿpʰi 2010-04-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ip/opd.02.074.10d.jpg
View
View 10464 í-gi-a-cí-je ígiashízhe 2010-05-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.10a.jpg
View
View 10466 í-gi-a-cpí ígiashpí 2010-05-29 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igia/opd.02.061.10b.jpg
View
View 8676 i-tá-ta itʰátʰa 2010-04-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ita/opd.02.076.02a.jpg
View
View 8680 i-tá-xe-a-ṭá-ȼi-caⁿ itʰáxeatáthishoⁿ 2010-04-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ita/opd.02.076.03a.jpg
View
View 9704 í-gi-ȼi ígithi 2010-05-18 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/igi%a2a/opd.02.064.01c.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: