Lexeme Entries

Page 1 of 23, showing 50 records out of 1133 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 3072 ce-á-hi-ȼé-ȼíⁿ sheáhithéthíⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07c.jpg
View
View 4096 cé-ȼañ-ké-gaⁿ shéthoⁿkʰégoⁿ 2009-10-26 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.06c.jpg
View
View 3073 ce-á-hi-ȼé-ȼiⁿ-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithéthiⁿtáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07d.jpg
View
View 2050 cé-hi-a-ȼáⁿ-cte shéhiathóⁿshte 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.07b.jpg
View
View 3074 ce-á-hi-ȼé-ȼiⁿ-ṭá-taⁿ sheáhithéthiⁿtátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.07d.jpg
View
View 4355 ckáⁿ-hna shkóⁿhna 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.01c.jpg
View
View 3077 ce-á-hi-ȼé-ȼín-di sheáhithéthíⁿdi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08a.jpg
View
View 2566 cé-a-ti-á-ȼa-a-má shéatʰiáthaamá 2009-09-25 2011-07-05 21:38:29 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.08a.jpg
View
View 2056 cé-hi-á-ȼañ-ka-dí-taⁿ shéhiáthoⁿkʰadítʰoⁿ 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.08b.jpg
View
View 2568 ce-á-ti-á-ȼa a-mé sheátʰiátha amé 2009-09-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.08c.jpg
View
View 3080 ce-á-hi-ȼé-ȼin-dí-taⁿ sheáhithéthiⁿdítʰoⁿ 2009-10-06 2011-07-15 17:26:37 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08a.jpg
View
View 2057 cé-hi-á-ȼañ-ká-ṭa shéhiáthoⁿkʰáta 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.08b.jpg
View
View 2569 cé-a-tí-a-ká shéatʰíakʰá 2009-09-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.08d.jpg
View
View 3081 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ke-dí-taⁿ sheáhithéthiⁿkʰedítʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08b.jpg
View
View 2058 cé-hi-á-ȼañ-ké shéhiáthoⁿkʰé 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.08c.jpg
View
View 2570 cé-a-ti-a-má shéatʰiamá 2009-09-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.09a.jpg
View
View 3082 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ke-ṭá-ȼi-caⁿ sheáhithéthiⁿkʰetáthishoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08b.jpg
View
View 2059 cé-hi-a-ȼe-ȼíⁿ shéhiathethíⁿ 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.08c.jpg
View
View 3083 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ké sheáhithéthiⁿkʰé 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08c.jpg
View
View 2316 cé-hi-e-táⁿ shéhietʰóⁿ 2009-09-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.05c.jpg
View
View 2572 cé-ce-táⁿ shéshetʰóⁿ 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.09c.jpg
View
View 3084 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ké-gaⁿ sheáhithéthiⁿkʰégoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08c.jpg
View
View 2573 cé-ce-taⁿ+ȼé-ȼĕ shéshetʰoⁿ+théthe 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceaka/opd.01.074.09c.jpg
View
View 3085 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-ke-ṭá-taⁿ sheáhithéthiⁿkʰetátʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08d.jpg
View
View 4365 cke shke 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03a.jpg
View
View 2318 cé-hi-gȼe-ȼiⁿ shéhigthethiⁿ 2009-09-22 2011-08-08 12:01:33 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.05d.jpg
View
View 4366 cké-be shkébe 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03b.jpg
View
View 3087 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-kĕ́-di sheáhithéthiⁿkʰédi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.08d.jpg
View
View 4367 cké-da shkéda 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03b.jpg
View
View 2064 cé-hi-a-ka-dí-taⁿ shéhiakʰadítʰoⁿ 2009-09-16 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi/opd.01.077.09c.jpg
View
View 4368 cki shki 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03c.jpg
View
View 3089 ce-á-hi-ȼé-ȼiñ-kĕ́-ṭa sheáhithéthiⁿkʰéta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09a.jpg
View
View 4369 ckí-da shkída 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03c.jpg
View
View 4370 ckú-ba-di shkúbadi 2009-11-02 2011-06-22 13:29:14 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.03d.jpg
View
View 3091 ce-á-hi-ȼe-gĕ́ sheáhithegé 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09a.jpg
View
View 2580 cí-be shíbe 2009-09-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.085.08c.jpg
View
View 3092 ce-á-hi-ȼe-kĕ́ sheáhithekʰé 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09b.jpg
View
View 3093 ce-á-hi-ȼe-kĕ́-di sheáhithekʰédi 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09b.jpg
View
View 3094 ce-á-hi-ȼé-kĕ-dí-taⁿ sheáhithékʰedítʰoⁿ 2009-10-06 2010-12-23 11:28:05 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09c.jpg
View
View 3095 ce-á-hi-ȼe-kĕ́-ṭa sheáhithekʰéta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.09c.jpg
View
View 4119 cé-ȼu-á-di-te-ȼáⁿ shéthuáditʰethóⁿ 2009-10-27 2011-08-03 13:50:16 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.10b.jpg
View
View 2584 cí-ca shísha v.root 2009-09-28 2011-09-03 10:29:28 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.085.09b.jpg
View
View 3096 ce-á-hi-ȼe-táⁿ sheáhithetʰóⁿ 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.10a.jpg
View
View 4120 cé-ȼu-á-di-te-ȼán-di shéthuáditʰethóⁿdi 2009-10-27 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.10c.jpg
View
View 4376 cpá-cpa shpáshpa 2009-11-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ck/opd.01.087.04d.jpg
View
View 2329 cé-hi-gé-na-ska shéhigénaska 2009-09-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/cehi%a2iN/opd.01.080.06c.jpg
View
View 4121 cé-ȼu-á-di-te-ȼan-dí-taⁿ shéthuáditʰethoⁿdítʰoⁿ 2009-10-27 2011-07-16 08:31:02 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ce%a2aji/opd.01.075.10c.jpg
View
View 1562 ce-á-hi sheáhi 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi/opd.01.070.10a.jpg
View
View 2586 cí-ci shíshi v.root 2009-09-28 2011-09-03 10:30:20 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ci/opd.01.085.09c.jpg
View
View 3098 ce-á-hi-ȼe-táⁿ-ṭa sheáhithetʰóⁿta 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ceahi%a2e/opd.01.072.10a.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: