Lexeme Entries

Page 1 of 15, showing 50 records out of 733 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 6659 bȼe-bȼiⁿ bthebthiⁿ 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.01b.jpg
View
View 6675 bȼiⁿ bthiⁿ 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.03c.jpg
View
View 6940 ba-ȼíⁿ bathíⁿ 2010-02-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ba%a2/opd.01.052.02d.jpg
View
View 6685 bȼu-gá-ȼĕ-ha bthugátheha 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.04d.jpg
View
View 6689 bé-be-ni bébeni 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.05c.jpg
View
View 6949 ba-gȼáⁿ-pa bagthóⁿpʰa v. 2010-02-17 2015-11-02 17:03:25 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ba%a2/opd.01.052.04d.jpg
View
View 6697 bi-sí-du bisídu 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bis/opd.01.064.01c.jpg
View
View 7211 bi-gȼú-ba bigthúba 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.061.07d.jpg
View
View 6701 be-cíⁿ-ciⁿ beshíⁿshiⁿ 2010-02-10 2011-07-22 12:45:23 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/b%a2/opd.01.059.06a.jpg
View
View 6963 ba-qȼí-qȼi baqthíqthi v. 2010-02-17 2013-08-16 13:16:45 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bak/opd.01.055.01d.jpg
View
View 7219 bi-gú-de bigúde 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.061.08c.jpg
View
View 6967 ba-qȼú baqthú 2010-02-17 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bak/opd.01.055.02c.jpg
View
View 7223 bi-háⁿ bihóⁿ 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.061.08d.jpg
View
View 6724 bi -stá-ki bi stákʰi 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bis/opd.01.064.03d.JPG
View
View 7236 bi-hú-taⁿ bihútʰoⁿ 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.061.09d.jpg
View
View 6725 bi -stá-pi bi stápʰi 2010-02-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bis/opd.01.064.03d.JPG
View
View 2887 bi-xá-daⁿ bixádoⁿ 2009-10-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/biw/opd.01.065.02d.jpg
View
View 2888 bi-xá-ge bixáge 2009-10-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/biw/opd.01.065.03a.jpg
View
View 6993 ba-hé ti-ȼé-ȼĕ bahé tʰithéthe v. 2010-02-17 2016-01-18 19:01:51 Michelle Lanternier http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ba%a2/opd.01.052.09c.jpg
View
View 7249 bi-í-ku-ȼĕ biíkʰuthe 2010-02-24 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.061.10c.jpg
View
View 6996 bá-hi-ȼé-ȼĕ báhithéthe v. 2010-02-17 2016-01-18 19:33:58 Michelle Lanternier http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ba%a2/opd.01.052.10b.jpg
View
View 7258 bi-íⁿ-in-de biíⁿiⁿde 2010-02-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.062.01b.jpg
View
View 6494 bi-ná-skaⁿ bináskoⁿ 2010-02-01 2011-06-09 15:44:18 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bim/opd.01.062.10c.jpg
View
View 7266 bi-já-ṭa bizháta 2010-02-25 2011-02-01 16:33:51 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.062.02d.jpg
View
View 6499 bí-ni-he bínihe 2010-02-01 2011-06-13 14:02:42 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bim/opd.01.063.01b.jpg
View
View 7267 bí-je bízhe 2010-02-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.062.03a.jpg
View
View 7268 bi-jé-mu-xa bizhémuxa 2010-02-25 2011-02-01 16:35:56 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.062.03b.jpg
View
View 2917 bu-bú-da-ȼĕ bubúdathe 2009-10-01 2011-08-02 12:51:02 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/biw/opd.01.065.08d.jpg
View
View 7279 bi-ki-á-wa-ha bikʰiáwaha 2010-02-25 2011-02-01 19:58:04 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.062.05c.jpg
View
View 6515 bi-p̣á-ze bipáze 2010-02-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bim/opd.01.063.04a.jpg
View
View 7027 ba-jí-i bazhíi 2010-02-17 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ba%a2/opd.01.053.06a.jpg
View
View 7283 bi-kú-de bikʰúde 2010-02-25 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.062.06b.jpg
View
View 6788 ba-stá-pi bastápʰi 2010-02-11 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bas/opd.01.056.04d.jpg
View
View 6538 bi-qé-ga biqéga 2010-02-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bim/opd.01.063.07b.jpg
View
View 6541 bi-qí-be biqíbe 2010-02-02 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bim/opd.01.063.07d.jpg
View
View 6551 ba-tí-za batʰíza 2010-02-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bat/opd.01.057.01a.jpg
View
View 6554 ba-ʔú ba'ú 2010-02-03 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bat/opd.01.057.01b.jpg
View
View 6557 ba-ṭá-qi batáqi 2010-02-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bat/opd.01.057.02a.jpg
View
View 6825 bi-ṭá-maⁿ bitámoⁿ 2010-02-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bis/opd.01.064.07b.jpg
View
View 6842 bi-ú-u-za biúuza 2010-02-11 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bis/opd.01.064.09b.jpg
View
View 6589 ba-ṭú-bĕ batúbe 2010-02-04 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bat/opd.01.057.03c.jpg
View
View 7111 bi-bȼú-bȼu-ga bibthúbthuga 2010-02-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.060.06a.jpg
View
View 7112 bi-bé-ciⁿ bibéshiⁿ 2010-02-22 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.060.06b.jpg
View
View 6603 ba-ʔu-ʔu ba'u'u 2010-02-04 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bat/opd.01.057.06a.jpg
View
View 7120 bi-bé-taⁿ bibétʰoⁿ 2010-02-23 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.060.07b.jpg
View
View 7138 bí-cka bíshka 2010-02-23 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.060.09d.jpg
View
View 6628 bá-xu báxu 2010-02-05 2011-07-08 20:10:07 Shelby Chandler http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/baw/opd.01.058.01b.jpg
View
View 7147 bi-cpí bishpí 2010-02-23 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/bi/opd.01.060.10d.jpg
View
View 6640 ba-zán-de bazóⁿde 2010-02-05 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/baw/opd.01.058.03a.jpg
View
View 6645 ba-zí-zi bazízi 2010-02-09 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/baw/opd.01.058.04b.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: