Lexeme Entries

Page 1 of 33, showing 50 records out of 1637 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 1539 a-táⁿ-qti-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtithóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.10a.jpg
View
View 2819 áñ-kaⁿ-ȼiⁿ-bá-jĭ óⁿkʰoⁿthiⁿbázhi 2009-10-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.08a.jpg
View
View 1541 a-táⁿ-qti-é-gaⁿ atʰóⁿqtiégoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.10c.jpg
View
View 1542 a-táⁿ-qti-e-gaⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtiegoⁿthóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.10c.jpg
View
View 1031 á-na-ct cĕ ánasht she 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.04a.jpg
View
View 1544 a-táⁿ-qti-hi-dáⁿ-ctĕ atʰóⁿqtihidóⁿshte 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.034.10d.jpg
View
View 1033 á-na-ctcĕ́-qtci u-jí ánashchéqchi uzhí 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.04c.jpg
View
View 1545 a-táⁿ-qti-hí-daⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtihídoⁿthóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01a.jpg
View
View 1546 a-táⁿ-qti-hi-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtihithóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01a.jpg
View
View 1291 á-ta-ṭa ȼé-ȼĕ átʰata théthe 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ata/opd.01.033.03c.jpg
View
View 1547 a-táⁿ-qti-hi é-gaⁿ atʰóⁿqtihi égoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01b.jpg
View
View 1803 á-wa-ma-dí-taⁿ áwamadítʰoⁿ 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.05c.jpg
View
View 1548 a-táⁿ-qti-ḳi atʰóⁿqtiki 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01c.jpg
View
View 1549 a-táⁿ-qti-hi é-gaⁿ ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿqtihi égoⁿ thóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.01d.jpg
View
View 1805 á-wa-má-ṭa áwamáta 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.05c.jpg
View
View 1807 á-wa-ma-ṭá-ȼi-cán-dí ă áwamatáthishóⁿdí ă 2009-09-12 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.06a.jpg
View
View 1040 á-na-ȼaⁿ-ȼáⁿ-qti ánathoⁿthóⁿqti 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.06a.jpg
View
View 3090 a-ḳí-ḳi ca-gí akíki shagí 2009-10-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak%28x%29/opd.01.026.04c.jpg
View
View 1555 a-tán-daⁿ-ctĭ atʰóⁿdoⁿshti 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.03b.jpg
View
View 1557 a-tán-daⁿ-ȼáⁿ-ȼaⁿ atʰóⁿdoⁿthóⁿthoⁿ 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.03d.jpg
View
View 1558 a-tán-daⁿ-hi atʰóⁿdoⁿhi 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.03d.jpg
View
View 1047 á-naⁿ ánoⁿ 2009-08-31 2012-07-10 10:10:40 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/anaN/opd.01.031.01c.jpg
View
View 1559 a-tán-daⁿ-qti-ḳi atʰóⁿdoⁿqtiki 2009-09-10 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ataN/opd.01.035.04a.jpg
View
View 1308 á-ki-haⁿ ákʰihoⁿ 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.024.04d.jpg
View
View 1055 á-na-ȼañ-ká-daⁿ ánathoⁿkʰádoⁿ 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.06c.jpg
View
View 1057 á-na-ge-dáⁿ ánagedóⁿ 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.07a.jpg
View
View 12577 aí-qpe-ga aíqpega 2010-09-21 2010-12-22 11:33:35 Darcy Smith http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/uc/opd.03.088.06b.jpg
View
View 1058 á-na-ha-ȼáⁿ-ȼaⁿ ánahathóⁿthoⁿ 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.07b.jpg
View
View 1060 á-na-ha-ȼáⁿ-ȼaⁿ-cté-cte ánahathóⁿthoⁿshtéshte 2009-08-31 2010-12-23 11:35:29 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.07d.jpg
View
View 1061 á-na-ha-cté-cte ánahashtéshte 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.029.08a.jpg
View
View 1320 á-ki-ki-hí-de ákʰikʰihíde 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.024.07c.jpg
View
View 1327 á-ki-náⁿ-saⁿ ákʰinóⁿsoⁿ 2009-09-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ak/opd.01.024.09b.jpg
View
View 3375 a-ȼíⁿ-gȼe-c̣náⁿ athíⁿgthezhnóⁿ 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.011.09c.jpg
View
View 1075 á-na-ke-dáⁿ ánakʰedóⁿ 2009-08-31 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.030.01a.jpg
View
View 1079 á-na-mé-iⁿ-tĕ ánaméiⁿtʰe 2009-09-01 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/an/opd.01.030.02a.jpg
View
View 3389 á-ȼiⁿ-he áthiⁿhe 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.03a.jpg
View
View 1855 á-wa-ma-ṭá-ci-taⁿ áwamatáshitʰoⁿ 2009-09-14 2010-12-23 11:35:29 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.06c.jpg
View
View 3391 á-ȼiⁿ-hé-iⁿ-te áthiⁿhéiⁿtʰe 2009-10-13 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%a2i/opd.01.012.03c.jpg
View
View 1856 á-wa-mé áwamé 2009-09-14 2011-01-17 12:03:48 Michaela Duffy http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.06d.jpg
View
View 1857 á-wa-mé-gaⁿ áwamégoⁿ 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.07a.jpg
View
View 66 á-ga-qȼĕ-ki-ȼĕ ágaqthekʰithe 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.10a.jpg
View
View 67 á-ga-qȼĕ-ki-ȼĕ-ȼaⁿ-ȼaⁿ-i ágaqthekʰithethoⁿthoⁿi 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.10a.jpg
View
View 1859 á-wa-nañ-ka-ce áwanoⁿkʰashe 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.07c.jpg
View
View 69 á-ga-qȼĕ-kí-ki-ȼĕ-ȼaⁿ-ȼaⁿ-i ágaqthekʰíkʰithethoⁿthoⁿi 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.010b.jpg
View
View 1093 á-naⁿ á-na-ha ánoⁿ ánaha 2009-09-01 2012-07-10 10:51:16 Mark Awakuni-Swetland http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/anaN/opd.01.031.01d.jpg
View
View 70 á-ga-qȼĕ-ki-kí ágaqthekʰikʰí 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.10c.jpg
View
View 72 á-ga-ha wa-sígȼe ȼé ágaha wasígthe thé 2009-06-02 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/aga/opd.01.014.01a.jpg
View
View 1864 á-wa-taⁿ-ṭáñ-ge áwatʰoⁿtóⁿge 2009-09-14 2010-12-22 11:33:35 Jianguo Wang http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.08c.jpg
View
View 1866 á-wa-taⁿ-ṭá-ȼi-cán-di ă áwatʰoⁿtáthishóⁿdi ă 2009-09-14 2011-03-12 14:33:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/awaki%a2iN/opd.01.042.09a.jpg
View
View 2636 añ-gáⁿ-ȼañ-ga-táⁿ oⁿgóⁿthoⁿgatʰóⁿ v.t. 2009-09-29 2014-01-05 13:49:40 Bryan James Gordon http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/a%f1ga/opd.01.047.03c.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: