Lexeme Entries

Page 1 of 17, showing 50 records out of 847 total, starting on record 1, ending on 50
Actions record # Word Macy Part of Speech Source Definition Created date Last modified Last modified by Dorsey slip Actions
View 10752 taⁿ tʰoⁿ 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.046.08a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.046.08b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.046.08c.jpg
View
View 11270 ṭañ-gég toⁿgég 2010-06-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.063.01b.jpg
View
View 10759 táⁿ-e-ná tʰóⁿená 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.01a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.01b.jpg
View
View 11275 ṭañ-gé-ha toⁿgéha 2010-06-16 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.063.02c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxan/opd.03.063.02d.jpg
View
View 10765 táⁿ-waⁿ-á-ha tʰóⁿwoⁿáha 2010-06-07 2010-12-22 11:33:35 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.02c.jpg
View
View 11790 ṭí-gaⁿ-há tígoⁿhá 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.01b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.01c.jpg
View
View 11535 Ṭa-dé u-máⁿ-ȼiⁿ Tadé umóⁿthiⁿ 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.03a.jpg
View
View 11536 Ṭa-dé wa-há-ga Tadé wahága 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.03b.jpg
View
View 11795 ṭi-gáⁿ-hĕ tigóⁿhe 2010-06-24 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.01b.jpg
View
View 11544 Ṭa-dé wa-té Tadé watʰé 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.03d.jpg
View
View 10781 táⁿ-waⁿ-wé-gȼaⁿ tʰóⁿwoⁿwégthoⁿ 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.09b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.047.09c.jpg
View
View 12328 ṭe-xĕ́ ú-ȼu-án-da texé úthuóⁿda 2010-07-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.069.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.069.09d.jpg
View
View 12329 ṭe-xĕ́ u-ȼú-da texé uthúda 2010-07-21 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.069.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.069.10a.jpg
View
View 12077 ṭe-bá-ȼĕ tebáthe 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.063.10c.jpg
View
View 12078 ṭe-be tebe 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.063.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.063.10d.jpg
View
View 10801 t'áⁿ-a-jĭ-wá-ȼĕ tʰóⁿazhiwáthe 2010-06-08 2012-07-07 21:23:07 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.02a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.02c.jpg
View
View 11059 te tʰe 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.050.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.050.09b.jpg
View
View 12084 ṭe-cán-de-si teshóⁿdesi 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.02b.jpg
View
View 12085 ṭe-cán-de-u-gȼe-ze teshóⁿdeugtheze 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03b.jpg
View
View 10806 t'áⁿ-ȼĕ tʰóⁿthe 2010-06-08 2012-07-07 21:23:44 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.03c.jpg
View
View 11062 té-a-ma tʰéama 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.050.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.050.10b.jpg
View
View 12086 ṭe-cán-de-u-zi teshóⁿdeuzi 2010-07-06 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.03c.jpg
View
View 11064 te-daⁿ tʰedoⁿ 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.01b.jpg
View
View 11065 té-daⁿ tʰédoⁿ 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.01d.jpg
View
View 11582 ṭa-ha taha 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.07a.jpg
View
View 11074 té-ȼaⁿ tʰéthoⁿ 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.02b.jpg
View
View 16962 t'é-wa-ȼĕ-wa-ȼá-bi t'éwathewathábi 2012-08-24 2012-08-24 12:20:32 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.03a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.03c.jpg
View
View 11076 té-de-gaⁿ tʰédegoⁿ 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.02c.jpg
View
View 10821 t'áñ-ki-ȼĕ tʰóⁿkʰithe 2010-06-08 2012-07-01 12:30:11 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.06a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.06b.jpg
View
View 16967 t'é-wa-ȼĕ-wá-ki-ȼá-bi t'éwathewákʰithábi 2012-08-24 2012-08-24 12:40:29 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.04c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.04d.jpg
View
View 10824 tai ȼiⁿ tʰai thiⁿ 2010-06-08 2012-08-01 20:13:57 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.07c.jpg
View
View 10825 taí-e-daⁿ tʰaíedoⁿ 2010-06-08 2012-08-01 20:08:31 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.07d.jpg
View
View 10829 taí-miñ-ke tʰaímiⁿkʰe 2010-06-08 2012-08-01 20:11:00 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.09a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.09b.jpg
View
View 10830 tai-te tʰaitʰe 2010-06-08 2012-08-01 20:11:56 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.09d.jpg
View
View 11088 té-ȼaⁿ-ska tʰéthoⁿska 2010-06-14 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/te/opd.03.051.03d.jpg
View
View 16976 t'u-xa t'uxa 2012-08-28 2012-08-28 13:09:22 Connie Toney http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tglottal/opd.03.056.08b.jpg
View
View 10833 tai-tĕ́-ṭa tʰaitʰéta 2010-06-08 2012-08-01 20:14:40 Catherine Rudin http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.048.10d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/taN/opd.03.049.01a.jpg
View
View 12114 ṭe-ȼá-xiⁿ ḳáⁿ tetháxiⁿ kóⁿ 2010-07-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.07c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.064.07d.jpg
View
View 10847 tce-cka gȼi-ȼaⁿ chʰeshka gthithoⁿ 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tc/opd.03.049.07a.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tc/opd.03.049.06d.jpg
View
View 10848 tce-cka gȼi-he chʰeshka gthihe 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tc/opd.03.049.07b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tc/opd.03.049.07c.jpg
View
View 10849 tcé-cka gȼi-te chʰéshka gthitʰe 2010-06-08 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tc/opd.03.049.07d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tc/opd.03.049.08a.jpg
View
View 11879 ṭi í-bi-ski ti íbiski 2010-06-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.09c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.09d.jpg
View
View 11629 Ṭa-hé-jaⁿ Tahézhoⁿ 2010-06-22 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxa/opd.03.058.09c.jpg
View
View 11890 ṭi-jáⁿ-ha tizhóⁿha 2010-06-28 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.10c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxi/opd.03.071.10d.jpg
View
View 12154 ṭe-ȼí-ṭu-cá-gȼe u-háñ-ge tethítushágthe uhóⁿge 2010-07-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.065.01c.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.065.01d.jpg
View
View 12159 ṭe-ga i-da tega ida 2010-07-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.065.03c.jpg
View
View 10625 tá-a-ka tʰáakʰa 2010-06-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.02d.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.03a.jpg
View
View 10626 tá-a-ká-ma tʰáakʰáma 2010-06-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.03b.jpg
http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.03c.jpg
View
View 10627 tá a-ka tĕ́ tʰá akʰa tʰé 2010-06-03 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/ta/opd.03.044.03d.jpg
View
View 12163 Ṭe-háⁿ-maⁿ-ȼíⁿ Tehóⁿmoⁿthíⁿ 2010-07-07 2010-12-22 11:33:35 Jacob Hilton http://omahalanguage.unl.edu/dictionary_images/tsubxe/opd.03.065.04d.jpg
View
 
<< previous
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>  last >|  
Select page: